All for Joomla All for Webmasters

Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Новини

В отделението има обособени три структури за:

 • Анестезия в централна операционна;
 • Интензивно лечение на заболявания с хирургическа насоченост;
 • Анестезия и интензивно лечение в акушерството и гинекологията.

Структура „Анестезия в централна операционна” осигурява дейности за всички оперативни специалности в болницата, включително и за еднодневна хирургия.

Предоперативната оценка и подготовката за анестезия се извършват в специализиран анестезиолгичен консултативен кабинет, който работи в тясна координация с други специалисти-консултанти: кардиолози, ендокринолози, невролози, педиатри, специалисти по клинична лаборатория и образни изследвания.

Всички анестезии се осъществяват в операционни зали със съвременно оборудване, а възстановяването от тях - в специално изградени и оборудвани зали. Анестезиологичната апаратура съответства на европейските стандарти и значително надхвърля нормите, изисквани от националния стандарт "Анестезия и интензивно лечение".

Отделението разполага с всички необходими съвременни апарати: релаксометри, ултразвуков апарат със специализиран анестезиологичен софтуер, монитор за биспектрален анализ и определяне дълбочината на анестезията, smart помпи.

Отделението е призната база за обучение и специализация по анестезиология и в допълнение към клиничните си задължения изпълнява всички отговорности, произтичащи от изискванията да бъдат обучавани лекари, студенти по медицина и медицински сестри.

При диагностични и/или лечебни процедури, свързани с болки, дискомфорт, гадене и повръщане, по желание на пациентите процедурите (КТ, ЯМР, ФГС, ФКС) може да се извършат под седация, осъществявана от лекар-анестезиолог. Това става срещу заплащане в болничната каса по ред, определен от Изпълнителния директор в съответствие с указанията на Министерството на здравеопазването.

Структура „Интензивно лечение на заболявания с хирургическа насоченост” осъществява дейностите интензивно лечение и наблюдение и кардиопулмонална - ресусцитация. Тази структура е със статут на спешно отделение, териториално и административно обособено и работещо независимо от останалите клинични структури на болницата.

Контингент пациенти: пациенти, които се нуждаят от лечение и поддържане при тежки нарушения в жизнено важните функции на организма, за които са налице данни, че в непосредствен бъдещ период могат фатално да декомпенсират; пациенти, които се нуждаят от интензивно наблюдение, както и от проследяване на основните жизненоважни функции на организма и интензивно лечение; пациенти в състояние на мозъчна смърт, обект на комплекс от диагностични и терапевтични методи, които целят поддържане на донори за органна трансплантация.

Структура „Интензивно лечение на заболявания с хирургическа насоченост” разполага с 10 интензивни легла, оборудвани със съвременна медицинска апаратура според националния стандарт: хемодинамични монитори, висококласни апарати за изкуствена белодробна вентилация, инфузионни помпи и перфузори, перфузори за пациент – контролирана аналгезия.

Структура „Анестезия и интензивно лечение в акушерството и гинекологията” изпълнява всички дейности по МС „АИЛ”: осигуряване специализирана, висококачествена, планова и спешна медицинска помощ, извършвана от лекари специалисти по анестезиология и реанимация; предоперативна оценка на състоянието и риска за пациентките; интензивно наблюдение и лечение в следоперативния период на пациенти с тежко нарушени жизнени функции в акушерството и гинекологията; лечение на високорискови пациентки с онкологични заболявания и свързаните с тях следоперативна реанимация и лечение; обезболяване при нормално раждане. Структурата е оборудвана с анестезиологична и реанимационна апаратура, съответстваща на изискванията на стандарта по „Анестезия и интензивно лечение” за покриване на ІІІ-то ниво на компетентност и на европейските стандарти.

Публикувано в Отделения
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА

Обади се сега!