All for Joomla All for Webmasters

Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Обяви

Търг за отдаване под наем на Летен кафе-бар

Провеждане на търг за отдаване под наем на Летен кафе-бар, собственост на УМБАЛ „Канев“ АД“

На основание Правилника за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г. и Вътрешни правила за организиране и провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти - собствени или предоставени за ползване и управление на УМБАЛ „Канев" АД, утвърдени със заповед № 646/10.10.2017 г., е ОТКРИТА процедура с предмет: „Провеждане на търг за отдаване под наем на Летен кафе-бар, собственост на УМБАЛ „Канев“ АД“. Помещението се отдава под наем за срок от 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора.

Вид на търга – търг с тайно наддаване, вид на заседанието – открито.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 03.07.2017.9 г. в 10:00 ч. в конферентната зала на УМБАЛ-Русе АД, ул. „Независимост” № 2;

Извършването на оглед е задължително условие за участието в търга. Условията и начина за участие са подробно описани в приложената заповед и тръжна документация.

Краен срок и място за подаване на заявленията за участие – 02.07.2019 г., 16:00 ч., в сградата на УМБАЛ „Канев“ АД, ул."Независимост" № 2, кабинет № 2 – Секретар на Изпълнителния директор.

За участие в процедурата следва да се запознаете подробно с приложената документация.


Сашка Александрова
, юрисконсулт УМБАЛ Канев АД

Прикачания:
Свали този файл (2. Obqva_za_turg 2019.pdf)2. Obqva_za_turg 2019.pdf[Обява за търг]86 КБ
Свали този файл (Trajna dokumentaciq.pdf)Trajna dokumentaciq.pdf[Тръжна документация]1872 КБ
Свали този файл (Zapoved_targ.pdf)Zapoved_targ.pdf[Заповед]1190 КБ

Търг за отдаване под наем

Провеждане на търг за отдаване под наем на помещение, собственост на УМБАЛ „Канев“ АД – стоматологичен кабинет, намиращ се на ет. 1, Главен корпус, Блок Г, включващо стоматологично оборудване
На основание Правилника за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г. и Вътрешни правила за организиране и провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти - собствени или предоставени за ползване и управление на "УМБАЛ - Русе" АД, утвърдени със заповед № 646/10.10.2017 г.,

е ОТКРИТА процедура с предмет: „Провеждане на търг за отдаване под наем помещение, собственост на УМБАЛ „Канев“ АД – стоматологичен кабинет, намиращ се на ет. 1, Главен корпус, Блок Г, включващо стоматологично оборудване.

Помещението се отдава под наем за срок от 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора.

Вид на търга – търг с тайно наддаване, вид на заседанието – открито.

Дата, място и час на провеждане на търга:

 1. За отдаване под наем на помещение, собственост на УМБАЛ „Канев“ АД – стоматологичен кабинет, намиращ се на ет. 1, Главен корпус, Блок Г, включващо стоматологично оборудване – на 12.04.2019 г. в 10:00 ч. в конферентната зала на УМБАЛ "Канев" АД, ул. „Независимост” № 2;

Извършването на оглед е задължително условие за участието в търга.

Условията и начина за участие са подробно описани в приложената заповед и тръжна документация.

Краен срок и място за подаване на заявленията за участие – 11.04.2019 г., 16:00 ч., в сградата на УМБАЛ „Канев“ АД, ул."Независимост" № 2, кабинет № 2 – Секретар на Изпълнителния директор.

За участие в процедурата следва да се запознаете подробно с приложената документация.

Миглена Нончева, юрисконсулт УМБАЛ Канев АД

Обяви

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

гр.Русе, 7002, ул.”Независимост”2

О Б Я В Я В А

На основание Заповед № 179/05.04.2019г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД конкурс със защита на проект и събеседване на тема: „Проект за развитие, организация, управление и финансиране на диагностично-лечебния процес в отделение „Съдебна медицина“, „Образна диагностика“, Обща и съдова неврология“ и „Трансфузионна хематология“ за периода 2019-2022 година” за длъжността „Лекар, началник“ към: отделение „Съдебна медицина“, „Образна диагностика“, „Обща и съдова неврология“ и „Трансфузионна хематология“.

Изискванията за заемане на обявените длъжности са:

 1. Образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина и призната медицинска специалност по профила на отделението;
 2. Трудов стаж – общ медицински стаж не по-малко от 5 години;
 3. Квалификации по здравен мениджмънт, компютърна грамотност, владеене на чужд език,  публикации по специалността и притежавана научна степен са предимство при равни други условия.

 Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс в срок до 10.05.2019 г. вкл.

 Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа, като прилагат копия от следните документи:

  • Диплома за завършено висше медицинско образование;
  • Диплома за придобита специалност по профила на отделението, за което кандидатстват;
  • Документ, удостоверяващ общ медицински стаж;
  • Документи, удостоверяващи квалификации по здравен мениджмънт, компютърна грамотност, владеене на чужд език, удостоверение за научна степен;
  • Удостоверение за членство в БЛС.

 

 

 

УМБАЛ "КАНЕВ” АД търси да назначи

“Физик, медицинска радиологична физика”

Основни здължения:
Участва в работата на структурните звена, в които се провеждат диагностични и интервенционални рентгенови изследвания и процедури, като отговаря за изпълнението на програмата за контрол на качеството; оценката на дозата на пациентите и типичните дози, оценката на дозата на зародиша/плода при бременност, оптимизацията на протоколите на изследванията и процедурите и участва при провеждането на биомедицински и медицински изследователски програми.

Изисквания:
- Висше образование, образователно-квалификационна степен – магистър, придобита специалност „Медицинска радиологична физика“;
- 5 години професионален опит в областта на лъчелечението или нуклеарната медицина или образната диагностика;
- Умение за работа в екип;
- Компютърна грамотност.

Предлагаме:
- възможност за работа с модерна медицинска апаратура;
- работа в динамичен висококвалифициран екип;
- професионално и кариерно развитие.

Ако желаете да кандидатствате за позицията, моля изпратете автобиография, актуална снимка и препоръки, при наличие на такива.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
С одобрените кандидати ще се свържим за интервю.

За подробна информация и контакти: 
Г-жа Красимира Друмева – ръководител oтдел “Управление на човешките ресурси” 
тел.: (082) 887359, мобилен: (087) 8385069 
e-mail: krasimira.drumeva@hospitalruse.org

 

Имейл бюлетини абонамент:

 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура
Обади се сега!