All for Joomla All for Webmasters

Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

Изх. № 76/11.01.2021 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

уведомява, че със Заповед № 9/11.01.2021 г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ Канев“ АД е открита процедура за „Провеждане на търг за отдаване под наем на 2 броя имоти, собствени на УМБАЛ „Канев“ АД“. Обектите се отдават за срок от 3 години.

 

1. Описание на обектите и начална тръжна цена:
1. Кабинет, намиращ се в Главен корпус, Блок Г, ет. 3 на УМБАЛ "Канев" АД - площ - 38 кв.м. Естествено и изкуствено осветление. Течаща топла и студена вода и канал. Под - мозайка, стени и таван - латекс. Централно парно отопление. Начална тръжна цена – 290 (Двеста и деветдесет) лева, без включен ДДС;
2. Помещение до входа за АГ-комплекс (бариера) с предназначение – извършване на търговска дейност , с площ: 14.7 кв. м, с предназначение за ползване - за извършване на търговска дейност, находящ се в УМБАЛ-Русе АД, ул. Независимост № 2, УП I-5101, долепен до ограда на болницата към ул. Независимост. Начална тръжна цена – 230 (Двеста и тридесет) лева, без включен ДДС;

2. Вид на търга
Търг с тайно наддаване, вид на заседанието – открито.

3. Начин на плащане
Наемната цена се заплащат до 10-то число на месеца, за който се отнася съответното плащане, в брой, в касата на УМБАЛ „Канев” АД, или по банков път по банковата сметка на лечебното заведение, посочена в договора за наем. За плащането се издава фактура на наемателя.

4. Размер на депозита за участие в търга
50 % от началната цена, посочена в т. 1
Депозитът се внася в касата на УМБАЛ „Канев“ АД или по банков път по сметка:
„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД
IBAN: BG 28 BPBI 7921 10 46142701
BIC: BPBIBGSF

5. Дата, място и час на провеждане на търга:
И за двата обекта – На 26.01.2021 г. в 10.00 ч. в конферентната зала на УМБАЛ „Канев“ АД, ул. „Независимост” № 2, гр. Русе;

6. Тръжната документация се публикува на сайта на „УМБАЛ Канев” АД - http://www.umbal.ruse.bg/obyavi.html и всеки участник/заинтересовано лице има неограничен достъп до нея.

7. Краен срок и място за подаване на заявленията за участие
- 25.01.2021 г., 16:00 ч., в сградата на УМБАЛ „Канев“ АД, ул."Независимост" № 2, кабинет № 3 – Деловодство.

8. Изисквания към участниците
Участие в търга може да вземе всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение от такива лица.
В търга не може да участва лице, което:
1. е в производство по ликвидация;
2. е обявено в несъстоятелност или е в открито производство по несъстоятелност, или е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът е преустановил дейността си. В случай, че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
3. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социално осигуряване;
4. има непогасени финансови задължения към лечебното заведение.
Кандидатите попълват и подават декларация за удостоверяване наличието или отсъствието на обстоятелствата по т. 1 до т.4. Физическите лица не декларират обстоятелствата по т. 1 и т. 2
5. Когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, съдружниците в обединението/консорциума трябва да сключат договор за участие в търга. В случаите, когато съдружниците в обединението са сключили договор за участие в търга, участникът трябва да представи допълнително споразумение към този договор за участие в настоящия търг.
6. Договорът/споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
а) съставът на обединението/консорциум няма да се променя след подаването на заявлението и всички съдружници в обединението са задължени да останат в него до изтичане на срока на договора за наем;
б) обединението/консорциума е създадено със срок от 3 г. след датата на сключване на договора за наем;
в) всички съдружници на обединението/консорциума са солидарно отговорни за задълженията, възникващи от сключването на договора за наем.
7. Съдружниците в обединението/консорциума трябва да определят и посочат в договора или в отделно пълномощно лице/а, което ще представлява обединението/ консорциума пред наемодателя, и ще отговоря за оперативното управление при изпълнение на договора за наем.
8. Договорът/споразумението за създаване на обединението/консорциума, както и пълномощното към представляващия, в случай, че има такова, следва да бъдат с нотариална заверка на подписите.

 9. Други условия
Време и условия за извършване на оглед на имотите - Всеки работен ден от датата на публикуване на обявление за търга до 25.01.2021 г., в периода от 10:00 до 12:00 часа, може да бъде извършен оглед на обектите.
Контакти по повод оглед на обекта – инж. К. Букуров, тел. 082 / 887 402, 0878 385017.
Огледите се извършват при спазване на изискванията за сигурност и пропускателен режим на лечебното заведение, включително въведените противоепидемични мерки.
Извършването на оглед е задължително условие за участието в търга.

 ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Файлове за изтегляне:
Свали този файл (Заповед 9.pdf)Заповед № 9 / 11.01.2021[Заповед № 9]5738 КБ11-01-2021 | 16:20
Свали този файл (Тръжна документация-.pdf)Тръжна документация[Тръжна документация]1594 КБ11-01-2021 | 15:52
  • Адрес:
    ул."Независимост" 2
    Русе 7002
  • Телефон:
    +359 82 887215 - Изп. директор
    +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА

Обади се сега!