Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Вътрешни правила за сключване на договори

Вътрешни правила за реда и условията за разглеждане на заявления и сключване на договори

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
 
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ, ПО КОИТО „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - КАНЕВ“ АДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛ НА МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
 

I. ПОЛУЧАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ
1. Всички искания/заявления за сключване на договори за предоставяне на медицински и немедицински услуги се подават в Деловодство на „УМБАЛ "Канев" АД“ АД.
2. Деловодител докладва заявленията на Директор Административни дейности за разпределянето им по звената, изпълнители на съответната услуга.
3. Ръководителите на звената дават становище относно материалната и кадрова обезпеченост за изпълнение на исканата услуга с писмен доклад.
4. Заявленията с доклада по т.З се представя на Отдел „ФСО“ за становище относно финансовите параметри и цените на поисканите услуги.
5. Главен счетоводител представя становището по т.4 в писмен доклад и посочва цените на услугите по заявлението.
6. Заявлението с докладите по т. 3 и т.5 се представят на юриста на лечебното заведение за проверка по законосъобразност и изготвяне на проект на договор или съгласуване на представения проект на договор от кандидата.
7. С лицата, чиито заявления са получили положителен доклад от звеното изпълнител на услугата, отдел „ФСО“ и юриста на лечебното заведение се сключва договор за изпълнение на услуга.
8. Заявленията се разглеждат по реда на тяхното постъпване.
9. Срокът за разглеждане на заявленията е 14 (четиринадесет) календарни дни.
10. При наличие на искане от кандидата и наличие на обективна причина, обуславяща спешност, заявленията могат да се разгледат в по-кратки срокове.
11. Заявлението следва задължително да съдържа информация относно:
- вида на исканата услуга;
- прогнозни количества;
- данни за кандидата и електронен адрес или факс за размяна на кореспонденция.

II. УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
12. Договорите за предоставяните от „УМБАЛ "Канев" АД“ АД услуги, имат следното задължително съдържание:
a/ срок на договора - една година. Срокът може да се обвърже и със срокът на действие на съответния НРД.
б/ цена - съгласно актуален Ценоразпис на „МБАЛ - Русе“ АД но не по-ниска от нормативно определените цени за услугите.
в/ предмет - само услуга, която „УМБАЛ "Канев" АД“ АД може да предоставя съгласно действащото законодателство;
г/ договорени неустойки за неизпълнение на договорни задължения в полза на „МБАЛ- Русе“ АД;
д/ договорен ред за прекратяване на договора от всяка от страните - с едномесечно писмено предизвестие или друг договорен срок;
е/ договорен ред за промяна на цените на услугите по договора;
ж/ недопускане на клаузи за автоматично продължаване на срока на договора;
з/ клауза за конфиденциалноcт;
н/ подписи на Директор Административни дейности, Ръководител ФСО, юрист, Изпълнителен директор.
13. Договорите се сключват при комулативното наличие на следните условия:
a/ съгласуван проект на договор от Административен директор, Главен счетоводител и юрист;
б/ внесена административна такса за разглеждане на офертата;
в/ липса на задължения на кандитата към ,,УМБАЛ "Канев" АД‘‘ АД, към момента на подаване на офертата и към момента на сключване на договора.
14. Условието по т.13 б. б/ се удостоверява с представяне на банково бордеро от кандидата, а информация за наличие на условието по т.13 б. в/ се набавя служебно от отдел „ФСО“ на „УМБАЛ "Канев" АД.
15. В случай че не са налице условията по чл. 13 и договорът не бъде сключен, заплатената административна такса от кандидата не подлежи на възстановяване.

III. ОБЩИ УСЛОВИЯ
16. За разглеждане на едно заявление за медицински услуги, както и на едно заявление за немедицински услуги на един кандидат, се заплаща административна такса в размер на 50 лева на заявление;
17. Всеки кандидат се уведомява за резултата от разглеждане на заявлението му в тридневен срок от разглеждане на същото по електронна поща или факс, като в случай че са изпълнени условията по настоящите правила, той се кани да подпише договора в 7-дневен срок от уведомлението.
18. Контрол върху спазване на сроковете за разглеждане на офертите и сключване на договорите е възложен на Директор Административни дейности.
19. Подписаните договори се класират в деловодната система на „УМБАЛ "Канев" АД“ АД.
20. Настоящите Правила се изменят по реда на тяхното приемане.
21. Настоящите правила не се отнасят до договори, слючвани по реда на ЗОП, договори за наем на имущество и договори за клинични изпитвания, които са уредени в отделни вътрешни актове на „УМБАЛ "Канев" АД“ АД.
22. Настоящите правила са приети със Заповед №14/08.01.2016 г. и са изменени със заповед №57/28.01.2016 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ "Канев" АД.

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (dogovori_MBAL_16.pdf)dogovori_MBAL_16.pdf100 КБ11.07.2017 | 02:42
  • Адрес:
    ул."Независимост" 2
    Русе 7002
  • Телефон:
    +359 82 887215 - Изп. директор
    +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА