Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Кариери

Конкурс за специализaнти

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

гр.Русе, 7002, ул.”Независимост”2

О Б Я В Я В А

 1. На основание Заповед № 11/11.01.2023 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.69, ал.2, т.3 от ЗЛЗ, чл.17, ал.3 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД конкурс чрез събеседване по един практически и един теоретичен въпрос за длъжностите:

     1.1. „Лекар, специализант“ по специалност:

 • „Акушерство и гинекология“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Анестезиология и интензивно лечение“ - 5 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Вътрешни болести“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Гастроентерология“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Инфекциозни болести“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Клинична микробиология“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Клинична хематология“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Неврохирургия“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Неонатология“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Нервни болести“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Нефрология“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Образна диагностика“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Обща и клинична патология“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Очни болести“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Очни болести“ - 1 бройкa - място, което не е финансирано от държавата;
 • „Ортопедия и травматология“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Педиатрия“ - 4 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Съдова хирургия“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Трансфузионна хематология“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Ушно-носно-гърлени болести“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Физикална и рехабилитационна медицина“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Хирургия“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата.

    1.2. „Биолог, специализант по лабораторна микробиология“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата

   2. Изискванията за заемане на обявените длъжности са:

     2.1. за длъжностите по т.1.1:

 • Образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина;
 • Членство в Български лекарски съюз.

     2.2. за длъжността по т. 1.2:

 • Образователно – квалификационна степен „магистър” по специалност „Биология“
 1. Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс в срок до 24.02.2023 г. вкл. Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД - всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа, като прилагат следните документи:
  • Копие от диплома за завършено висше образование;
  • Автобиография;
  • Удостоверение за членство в БЛС - за кандидатите по т.1.1.;
  • Медицинско свидетелство за постъпване на работа – само за кандидатите, които нямат сключен трудов договор с УМБАЛ „Канев“ АД;
  • Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено от Министерство на образованието и науката – само за кандидатите, които са чужди граждани и не са граждани на държава-членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария.
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА