Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Кариери

Свободни места за длъжност Лекар, специaлизaнт

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

гр.Русе, 7002, ул.”Независимост”2

О Б Я В Я В А

1. На основание Заповед № 30 / 19.01.2022г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.17, ал.3 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД конкурс чрез събеседване по един практически и един теоретичен въпрос за длъжността „Лекар, специализант“ по специалност:

 • „Инфекциозни болести“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Вътрешни болести“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Гастроентерология“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Клинична хематология“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Анестезиология и интензивно лечение“ - 5 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Образна диагностика“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Нефрология“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Съдова хирургия“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Урология“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Акушерство и гинекология“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Нервни болести“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Неонатология“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Неврохирургия“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Ушно-носно-гърлени болести“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Хирургия“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Клинична микробиология“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Обща и клинична патология“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Трансфузионна хематология“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Очни болести“ - 2 бройки;
 • „Ендокринология и болести на обмяната“ - 2 бройки;
 • „Кардиология“ - 2 бройки.

2. Изискванията за заемане на обявената длъжност са:

 • Образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина;
 • Членство в Български лекарски съюз.

3. Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс в срок до 21.02.2022 г.. Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД - всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа, като прилагат следните документи:

 • Копие от диплома за завършено висше медицинско образование;
 • Автобиография;
 • Удостоверение за членство в БЛС;
 • Медицинско свидетелство за постъпване на работа – само за лекарите, които нямат сключен трудов договор с УМБАЛ „Канев“ АД;
 • Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено от Министерство на образованието и науката - само за лекарите, които са чужди граждани и не са граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария.

За подробна информация и контакти:
Г-жа Красимира Друмева – ръководител Отдел Управление на човешките ресурси
тел.: 082/ 887 359, мобилен: 0878/ 385 069
e-mail: krasimira.drumeva@hospitalruse.org

 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА