Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Кариери

Свободни места за длъжност Лекар, специaлизaнт

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

гр.Русе, 7002, ул.”Независимост”2

О Б Я В Я В А

 1. На основание чл.44, ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ „КАНЕВ“ АД предлага места, финансирани от държавата за 2022 г. за:

1.1. „Лекар, специализант“ по следните специалности:

 • „Акушерство и гинекология“ - 2 бройки;
 • „Анестезиология и интензивно лечение“ - 5 бройки;
 • „Вътрешни болести“ - 2 бройки;
 • „Гастроентерология“ - 1 бройка;
 • „Инфекциозни болести“ – 2 бройки;
 • „Клинична хематология“ - 1 бройка;
 • „Клинична микробиология“ - 1 бройка;
 • „Неврохирургия“ - 2 бройки;
 • „Неонатология“ – 2 бройки;
 • „Нервни болести“ – 2 бройки;
 • „Нефрология“ – 1 бройка;
 • „Образна диагностика“ – 1 бройка;
 • „Ортопедия и травматология“ - 2 бройки;
 • „Очни болести“ - 1 бройка;
 • „Педиатрия“ - 2 бройки;
 • „Съдова хирургия“ - 2 бройки;
 • „Ушно-носно-гърлени болести“ - 2 бройки;
 • „Физикална и рехабилитационна медицина“ - 2 бройки;
 • „Хирургия“ – 1 бройка.

            1.2. лица с висше немедицинско образование:

 • Лабораторна микробиология (за лица с квалификация в областта на биологическите науки и биотехнологиите) - 1 бройка.
 1. Лицата, които желаят  да кандидатстват през 2023 г. на място по т.1, да подават заявление в срок до 10.09.2022 г. вкл. Заявлението се подава в отдел „Управление на човешките ресурси“ - всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа.

 

 

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

гр.Русе, 7002, ул.”Независимост”2

О Б Я В Я В А

 1. На основание Заповед № 343 / 07.2022г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.17, ал.3 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД конкурс чрез събеседване по един практически и един теоретичен въпрос за длъжността „Лекар, специализант“ по специалност:
 • „Акушерство и гинекология“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Анестезиология и интензивно лечение“ - 4 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Вътрешни болести“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Гастроентерология“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Ендокринология и болести на обмяната“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Инфекциозни болести“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Кардиология“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Клинична микробиология“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Клинична хематология“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Неврохирургия“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Неонатология“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Нервни болести“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Нефрология“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Обща и клинична патология“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Очни болести“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Съдова хирургия“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Трансфузионна хематология“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Ушно-носно-гърлени болести“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Физикална и рехабилитационна медицина“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Хирургия“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата.
 1. Изискванията за заемане на обявената длъжност са:
 2. Образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина;
 3. Членство в Български лекарски съюз.
 • Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс в срок до 02.09.2022 г. Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД - всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа, като прилагат следните документи:
  • Копие от диплома за завършено висше медицинско образование;
  • Автобиография;
  • Удостоверение за членство в БЛС;
  • Медицинско свидетелство за постъпване на работа – само за лекарите, които нямат сключен трудов договор с УМБАЛ „Канев“ АД;
  • Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено от Министерство на образованието и науката - само за лекарите, които са чужди граждани и не са граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария.
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА