Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Кариери

Конкурс за началник oтделениe

На основание Заповед № 408 / 07.09.2021г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД

 

О Б Я В Я В А

Вътрешен конкурс със защита на проект и събеседване на тема: „Проект за развитие, организация, управление и финансиране на диагностично-лечебния процес в следните отделения: „Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната“, „Трансфузионна хематология“, „Очни болести“ за периода 2022-2024 година” за длъжността „Лекар, началник“ към всяко от следните отделения: „Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната“, „Трансфузионна хематология“, „Очни болести“.

         Изискванията за заемане на обявената длъжност за всяко от отделенията са:

 1. Образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина и призната медицинска специалност по профила на отделението;
 2. Трудов стаж – общ медицински стаж не по-малко от 5 години;
 3. Квалификации по здравен мениджмънт, владеене на чужд език, публикации по специалността и притежавана научна степен са предимство при равни други условия.

Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс в срок до 11.10.2021 г.

Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД - всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа, като прилагат копия от следните документи:

 • Диплома за завършено висше медицинско образование;
 • Диплома за призната специалност по профила на отделението, за което кандидатстват;
 • Документ, удостоверяващ общ медицински стаж;
 • Документи, удостоверяващи квалификации по здравен мениджмънт, компютърна грамотност, владеене на чужд език, удостоверение за научна степен - при наличие на такива;
 • Удостоверение за членство в БЛС.

Конкурс за началник oтделениe

На основание Заповед № 392 / 27.08.2021г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД

О Б Я В Я В А

конкурс със защита на проект и събеседване на тема: „Проект за развитие, организация, управление и финансиране на диагностично-лечебния процес в следните отделения: „Неврохирургия“, „Физикална и рехабилитационна медицина“, „Инфекциозни болести“ за периода 2022-2024 година” за длъжността „Лекар, началник“ към всяко от следните отделения: „Неврохирургия“, „Физикална и рехабилитационна медицина“, „Инфекциозни болести“.

          Изискванията за заемане на обявената длъжност за всяко от отделенията/клиниките са:

 1. Образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина и призната медицинска специалност по профила на отделението;
 2. Трудов стаж – общ медицински стаж не по-малко от 5 години;
 3. Квалификации по здравен мениджмънт, владеене на чужд език, публикации по специалността и притежавана научна степен са предимство при равни други условия.

Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс в срок до 01.10.2021 г.

Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД - всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа, като прилагат копия от следните документи:

 • Диплома за завършено висше медицинско образование;
 • Диплома за призната специалност по профила на отделението, за което кандидатстват;
 • Документ, удостоверяващ общ медицински стаж;
 • Документи, удостоверяващи квалификации по здравен мениджмънт, компютърна грамотност, владеене на чужд език, удостоверение за научна степен - при наличие на такива;
 • Удостоверение за членство в БЛС.

 

Конкурс за началник отделениe

На основание Заповед № 381 / 17.08.2021г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД

 О Б Я В Я В А

конкурс със защита на проект и събеседване на тема: „Проект за развитие, организация, управление и финансиране на диагностично-лечебния процес в следните отделения: „Клинична лаборатория“, „Обща и клинична патология“, „Мултипрофилно спешно отделение“ за периода 2022-2024 година” за длъжността „Лекар, началник“ към всяко от следните отделения: „Клинична лаборатория“, „Обща и клинична патология“, „Мултипрофилно спешно отделение“.

          Изискванията за заемане на обявената длъжност за всяко от отделенията/клиниките са:

 1. Образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина и призната медицинска специалност по профила на отделението;
 2. Трудов стаж – общ медицински стаж не по-малко от 5 години;
 3. Квалификации по здравен мениджмънт, владеене на чужд език, публикации по специалността и притежавана научна степен са предимство при равни други условия.

Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс в срок до 24.09.2021 г.

Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД - всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа, като прилагат копия от следните документи:

 • Диплома за завършено висше медицинско образование;
 • Диплома за призната специалност по профила на отделението, за което кандидатстват;
 • Документ, удостоверяващ общ медицински стаж;
 • Документи, удостоверяващи квалификации по здравен мениджмънт, компютърна грамотност, владеене на чужд език, удостоверение за научна степен - при наличие на такива;
 • Удостоверение за членство в БЛС.

Конкурс за старша медицинска сестра

На основание Заповед № 383 / 20.08.2021г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД

 О Б Я В Я В А

Вътрешен конкурс със защита на проект и събеседване на тема: „Развитие, организация и управление на здравните грижи в отделението за периода 2022-2024г.” за длъжността: „Старша медицинска сестра“ към отделение „Трансфузионна хематология”, „Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната”, „Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология“ , „Очни болести“, и „Ушно-носно-гърлени болести“.

Изискванията за заемане на обявените длъжности са:

 1. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър“ по специалността „Управление на здравни грижи“;
 2. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалността „Медицинска сестра“;
 3. Наличие на действащо трудово правоотношение с УМБАЛ „КАНЕВ“ АД към момента на подаване на заявлението за допускане до конкурс;
 4. Трудов стаж – общ медицински стаж не по-малко от 5 години, от които по профила на отделението минимум 1 година.

Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс в срок до 27.09.2021 г. вкл.

Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД всеки работен ден от 09.00 до 15.00 часа, като прилагат копия от следните документи:

 • Дипломи за завършено образование;
 • Документи за придобита допълнителна квалификация;
 • Документ, удостоверяващ общ медицински стаж и действащо трудово правоотношение с УМБАЛ „КАНЕВ“ АД;
 • Удостоверение за членство в БАПЗГ.

Конкурс за старши лаборант

На основание Заповед № 390 / 25.08.2021г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД

О Б Я В Я В А

Вътрешен конкурс със защита на проект и събеседване на тема: „Развитие, организация и управление на здравните грижи в отделението за периода 2022-2024г.” за длъжността: „Старши медицински лаборант“ към отделение „Обща и клинична патология“ и „Клинична лаборатория“, „Старши рентгенов лаборант“ към отделение „Образна диагностика“.

Изискванията за заемане на обявените длъжности са:

 1. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър“ по специалността „Управление на здравни грижи“;
 2. Образователно-квалификационна степен:
 • „Професионален бакалавър“ по специалността „Медицински лаборант“ за длъжността „Старши медицински лаборант“;
 • „Професионален бакалавър“ по специалността „Рентгенов лаборант“ за длъжността „Старши рентгенов лаборант“;
 1. Наличие на действащо трудово правоотношение с УМБАЛ „КАНЕВ“ АД към момента на подаване на заявлението за допускане до конкурс;
 2. Трудов стаж – общ медицински стаж не по-малко от 5 години, от които по профила на отделението минимум 1 година.

Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс в срок до 27.09.2021 г. вкл..

Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД всеки работен ден от 09.00 до 15.00 часа , като прилагат копия от следните документи:

 • Дипломи за завършено образование;
 • Документи за придобита допълнителна квалификация;
 • Документ, удостоверяващ общ медицински стаж и действащо трудово правоотношение с УМБАЛ „КАНЕВ“ АД;
 • Удостоверение за членство в БАПЗГ.
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА