Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Обяви

Свободни места за длъжност Лекар, специaлизaнт

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

гр.Русе, 7002, ул.”Независимост”2

О Б Я В Я В А

1. На основание Заповед № 30 / 19.01.2022г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.17, ал.3 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД конкурс чрез събеседване по един практически и един теоретичен въпрос за длъжността „Лекар, специализант“ по специалност:

 • „Инфекциозни болести“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Вътрешни болести“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Гастроентерология“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Клинична хематология“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Анестезиология и интензивно лечение“ - 5 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Образна диагностика“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Нефрология“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Съдова хирургия“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Урология“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Акушерство и гинекология“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Нервни болести“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Неонатология“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Неврохирургия“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Ушно-носно-гърлени болести“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Хирургия“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Клинична микробиология“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Обща и клинична патология“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Трансфузионна хематология“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Очни болести“ - 2 бройки;
 • „Ендокринология и болести на обмяната“ - 2 бройки;
 • „Кардиология“ - 2 бройки.

2. Изискванията за заемане на обявената длъжност са:

 • Образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина;
 • Членство в Български лекарски съюз.

3. Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс в срок до 21.02.2022 г.. Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД - всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа, като прилагат следните документи:

 • Копие от диплома за завършено висше медицинско образование;
 • Автобиография;
 • Удостоверение за членство в БЛС;
 • Медицинско свидетелство за постъпване на работа – само за лекарите, които нямат сключен трудов договор с УМБАЛ „Канев“ АД;
 • Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено от Министерство на образованието и науката - само за лекарите, които са чужди граждани и не са граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария.

За подробна информация и контакти:
Г-жа Красимира Друмева – ръководител Отдел Управление на човешките ресурси
тел.: 082/ 887 359, мобилен: 0878/ 385 069
e-mail: krasimira.drumeva@hospitalruse.org

Покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферти за предоставяне на финансови услуги от кредитна институция(банка) за нуждите на УМБАЛ "Канев" АД

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Приложение 1 - оферта.doc)Приложение 1 - оферта58 КБ15.12.2021 | 14:14
Свали този файл (Покана.pdf)Покана8873 КБ15.12.2021 | 14:07

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

         УМБАЛ „Канев“ АД e партньор на Община Русе, по проект „Интегрирани мерки за социално включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056-007-С01, по процедура за конкретни бенефициенти /КБ/ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „/ОП РЧР/ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука образование и интелигентен растеж“ /ОП НОИР/ 2014- 2020.

Кратко описание на проекта:

Целта на проекта е интеграцията на хора в уязвимо социално положение, принадлежащи и към други етнически групи, както и преодоляване на съществуващите за тях негативни социално-икономически характеристики и последващ просперитет в обществото.

Осъществянето на проекта ще даде възможност на представителите на тези групи, да получат равен достъп до възможности, стоки и услуги, както и участие във всички обществени сфери, което ще подобри качеството им на живот.

Дейността, в която  УМБАЛ „Канев“ АД участва в проекта е в частта за подобряване достъп до заетост.

Цел: Придобиване на знания, умения и трудови навици в реална работна атмосфера

Целева група: представители на уязвимите групи,  хора в риск и/или жертва на дискриминация. и е насочена  към сигуряване на заетост, чрез стажуване и наставничество на лица от целевата група: лица от уязвими групи в риск от социално изключване.

УМБАЛ „Канев“ АД ,като партньор на община Русе има възможността да обучи посредством стажуване: 3 лица за санитар в болнично отделение, 1 лица за общ работник в лечебно заведение и 2 лица за социален асистент в лечебно заведение, за период от 12 месеца, от стартирането, съгласно ДБФП по ОП РЧР и ОП НОИР.

При стажуването ще бъдат осигурени 6 наставника – служители на УМБАЛ „Канев“ АД

Начин на изпълнение:

Процеса на стажуването ще включва придобиване на следните знания и умения по длъжности:

1.  за санитар:

 • придобиване на умения за предоставяне на базови грижи на пациенти (грижа за постелно бельо, хранене, тоалет, транспорт с помощно средство);
 •  умения за прилагане на дезинфекционен план в болнични помещения с различна степен на риск от възникване на вътрешноболнични инфекции (почистване, принцип на двете кофи, текуща дезинфекция, крайна дезинфекция, видове потоци и рискове при кръстосване им)
 • правила за управление на болнични отпадъци (видове отпадъци, правила за разделно събиране, съхранение и транспорт на болнични отпадъци);

2.  за общ работник:

 • умения за прилагане на дезинфекционен план (почистване, принцип на двете кофи, текуща дезинфекция, крайна дезинфекция, видове потоци и рискове при кръстосване им), във вътрешните общодостъпни части на болницата (коридори, стълби, фоайе) и външни (двор, алеи, зелени части, външни стълби и естакади);
 • правила за управление на болнични отпадъци (видове отпадъци, правила за разделно събиране, съхранение и транспорт на болнични отпадъци, автоклавиране на опасни отпадъци);
 • Поддръжка на зелени площи, цветни градини и храсти в двора на лечебното заведение;

3. за социален асистент:

 • подпомагане на пациенти с персонални и терапевтични нужди
 • водене на документация за грижите за пациента, промените в състоянието, реакциите на грижите и лечението,
 • информиране на специалистите от здравните или социални служби;
 • предоставяне на пациентите и семействата им емоционална подкрепа и информация, съветване по теми като хранене, хигиена, упражнения, грижи за децата или адаптиране към инвалидността или заболяването;
 • помагане на родителите в грижите за новородените в след-родилния период;
 • уговаряне на приемни часове и придружават пациентите при посещенията им при лекари и други медицински специалисти или изпълняват други поръчки.

Очаквани резултати:

       Три лица от уязвими групи в неравностойно положение, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги/с критерии без квалификация и с нисък образователен ценз, изключени от възможността да упражняват дейност, която да им носи доходи, както и застрашени от социално изключване и от бедността, която ги съпътства и 3 от ромски произход, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги които биха проявили интерес освен изброените знания, умения и компетентност след стажуване при нас ще бъдат мотивирани да останат в болницата като нейни служители и да реализират потенциала си.

Покана за представяне на оферти

„Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишни индивидуален и консолидиран финансов отчет на УМБАЛ „Канев“ АД за 2021 г., както и на годишен финансов отчет на „Медицински център – Русе“ ЕООД за 2021 г.“

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Протокол по покана.pdf)Протокол на комисия1304 КБ04.10.2021 | 15:25
Свали този файл (Образец_оферта II.odt)Приложение 1- Оферта8 КБ16.09.2021 | 14:23
Свали този файл (Покана 2.pdf)Покана с изх.№2045/15.09.2021 г.1318 КБ16.09.2021 | 14:23
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА