Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Обяви

Конкурс за длъжност Лекар, начaлник отделение

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

гр.Русе, 7002, ул.”Независимост”2

На основание Заповед № 214 / 15.05.2023 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД

О Б Я В Я В А:

конкурс със защита на проект и събеседване на тема: „Проект за развитие, организация, управление и финансиране на диагностично-лечебния процес в следните отделения: отделение „Урология“ и отделение по обща и съдова неврология за периода 2024-2026 година” за длъжността „Лекар, началник“ към всяко от следните отделения: отделение „Урология“ и отделение по обща и съдова неврология. Изискванията за заемане на обявената длъжност за всяко от отделенията са:

 • Образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина и призната медицинска специалност по профила на отделението;
 • Трудов стаж – общ медицински стаж не по-малко от 5 години;
 • Квалификации по здравен мениджмънт, владеене на чужд език, публикации по специалността и притежавана научна степен са предимство при равни други условия.

Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс в срок до 19.06.2023 г. вкл.

Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД - всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа, като прилагат копия от следните документи:

 • Диплома за завършено висше медицинско образование;
 • Диплома за призната специалност по профила на отделението, за което кандидатстват;
 • Документ, удостоверяващ общ медицински стаж;
 • Документи, удостоверяващи квалификации по здравен мениджмънт, компютърна грамотност, владеене на чужд език, удостоверение за научна степен - при наличие на такива;
 • Удостоверение за членство в БЛС.

Обява за студенти по специалности в областта на здравните грижи

 Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“АД, е най-старата гражданска болница в България. Историята на създаването й датира от  далечната 1865 г. През април 2016г. тя придоби статут на университетска болница, превръщайки се в база за обучение на факултет "Обществено здраве и здравни грижи" на Русенски университет „Ангел Кънчев“.

 Вече повече от 158 години УМБАЛ "Канев" АД заема водещо място в осигуряването на високотехнологични диагностични и лечебни болнични услуги при повишено качество и комплексно задоволяване нуждите на пациентите в системата на областното здравеопазване. Болницата притежава най-съвременни модели медицинска техника и апаратура на водещи световни фирми.

 В лечебното заведение работят над 1000 души персонал, които обслужват близо 225 хиляди жители на град Русе и областта.

 Нашата мисия е да предоставим качествено здравеопазване с фокус изцяло върху пациентите и техните семейства, като осигурим комплексна, достъпна и качествена болнична помощ на населението в Северен Централен Регион.

 УМБАЛ „КАНЕВ“ АД предлага на Вашето внимание възможност за  финансиране обучението на студенти по специалности в областта  на здравните грижи, обучаващи се във висши учебни заведения на територията на страната.

 През 2023 г. се учредяват стипендии в размер на семестриалните такси за цялото обучение във ВУЗ по следните специалности:

 • Медицинска сестра - 5 броя;
 • Медицински лаборант - 5 броя;
 • Рентгенов лаборант - 5 броя;
 • Акушерка - 3 броя;
 • Рехабилитатор - 3 броя.

 Изисквания към кандидатите са:

 • да бъде приет редовна форма на обучение във ВУЗ за придобиване на квалификация по приложими в здравеопазването професии и дейности;
 • да сключи договор за придобиване на квалификация по реда на чл.229, ал.1 от Кодекса на труда, в който са регламентирани финансовите параметри и е уговорено задължение за работа на стипендианта в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД за срок от 5 ( пет ) години след успешното му дипломиране;
 • да провежда летен и/или преддипломен стаж на територията на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД.

 Желаещите да кандидатстват за обявените стипендии, могат да изпратят автобиография най-късно до 30 юни 2023г. на e-mail:  krasimira.drumeva@hospitalruse.org или на адрес: гр. Русе, 7002, ул. „Независимост“ № 2, за отдел „Управление на човешките ресурси“.

 Във връзка с нашето предложение Университетска болница „Канев“АД организира и Дни на отворените врати за кариерно развитие. Инициативата е насочена към кандидат- студенти по специалности в областта на здравните грижи, обучаващи се във висши учебни заведения на територията на страната.

 В дните на отворени врати желаещите ще могат да се запознаят отблизо с работната среда. Заедно с началниците на отделенията в лечебното заведение, участниците ще могат да обсъдят всички въпроси, свързани със спецификата, възможностите и предизвикателствата на работата – кандидат- студентски изпити, обучение, възможности за професионално и кариерно развитие.

 Желаещите да се включат в Дните на отворени врати трябва да се запишат предварително на телефон: 082/887310 или на e-mail: pr@hospitalruse.org.

Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишни индивидуален и консолидиран финансов отчет на УМБАЛ „Канев“ АД за 2023 г., както и на годишен финансов отчет на „Медицински център – Русе“ ЕООД за 2023 г.

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Протокол комисия.pdf)ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ1198 КБ31.03.2023 | 14:50
Свали този файл (Покана.pdf)ПОКАНА952 КБ20.03.2023 | 15:19
Свали този файл (Образец оферта.odt)ОБРАЗЕЦ ОФЕРТА8 КБ20.03.2023 | 15:19

"Провеждане на търг за отдаване под наем на 13 броя обекти, собственост на УМБАЛ "Канев" АД"

ОБЯВЛЕНИЕ

 ЗА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

 

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД уведомява, че със Заповед №400/02.09.2022 г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ Канев“ АД е открита процедура за  провеждане на търг: „Провеждане на търг за отдаване под наем на 13 броя обекти, собственост на УМБАЛ „Канев“ АД“.

Обектите се отдават за срок от 3 (три) години.

            I. Описание на обектите и начална тръжна цена:

1.  Площ, представляваща плочник с налични изводи за вода, канализация и ел. захранване – за поставяне на преместваем павилион за продажба на храни и напитки, находящ се в гр.Русе, ул. Независимост № 2, югозападна част на двора на УМБАЛ Канев АД, пред главен корпус на лечебното заведение; площ: 15 кв.м., с предназначение за ползване: за поставяне на павилион за продажба на храни и напитки; начална месечна цена - 102 лв. (сто и два лева) без ДДС;

2. Помещение – работилница, състояща се от две стаи, находящо се в гр.Русе, ул. „Независимост“ № 2, в двора, пред централна част на Главен корпус на УМБАЛ Канев АД: площ – 12,05 кв.м., с предназначение за ползване: за работилница за ремонт на медицинска техника и друга апаратура; начална месечна цена - 72 лв. (седемдесет и два лева) без ДДС;

3. Помещение - копирни услуги и продажба на канцеларски материали, находящо се в гр.Русе, ул. Независимост, № 2, Главен корпус, блок В, ет. 1 на УМБАЛ „Канев“ АД; площ – 3,50 кв.м., с предназначение за ползване: за копирни услуги и продажба на канцеларски материали; начална месечна цена - 54 лв. (петдесет и четири лева) без ДДС;

4. Незастроена част от терен – за разполагане на преместваем павилион за продажба на цветя и сувенири, находящ се в гр.Русе, ул. „Независимост“ № 2, до бариерата на входа за АГ-комплекс и Главен корпус на УМБАЛ „Канев“ АД; площ – 4,00 кв.м., с предназначение за ползване: за разполагане на преместваем павилион за продажба на цветя и сувенири; начална месечна цена - 66 лв.(шестдесет и шест лева) без ДДС;

5. Помещение на покривно пространство на сграда с идентификатор 63427.2.5105.8, находяща се в гр. Русе, ул. Независимост № 2, сграда на УМБАЛ „Канев“ АД, с идентификатор 63427.2.5105.8; площ – 15,00 кв.м., с предназначение за ползване: за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения; начална месечна цена - 672 лв. (шестстотин седемдесет и два лева) без ДДС;

6. Недвижим имот - бивша сграда на бърза и неотложна медицинска помощ – за продажба на ортопедични изделия, находящ се в гр.Русе, ул. „Независимост“ № 2, в двора пред входа на Главен корпус; площ – 19,20 кв.м., с предназначение за ползване: за продажба на ортопедични изделия; начална месечна цена - 326 лв. (триста двадесет и шест лева) без ДДС;

7.  Амбулатория с 4 бр. кабинети  - за упражняване на медицинска практика за първична медицинска помощ, находяща се в гр.Русе, ул. „Независимост“ № 2, в двора пред входа на Главен корпус; площ – 140,00 кв.м., с предназначение за ползване: за упражняване на медицинска практика за първична медицинска помощ; начална месечна цена - 558 лв. (петстотин петдесет и осем лева) без ДДС;

8. Част от терен за разполагане на преместваем павилион за продажба на закуски, находящ се в гр.Русе, ул.“Независимост“ № 2, УП 1-5101, долепен до ограда на болницата към ул. „Независимост“; площ – 8,40 кв.м., с предназначение за ползване: за продажба на закуски; начална месечна цена - 156 лв. (сто петдесет и шест лева) без ДДС;

9. Помещение на последен инсталационен етаж Хирургически Блок, находящо се в  гр.Русе, ул. „Независимост“ № 2, последен инсталационен етаж Хирургически Блок; площ – 15,00 кв.м. + 10,00 кв.м., с предназначение за ползване: за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения; начална месечна цена - 672 лв. (шестстотин седемдесет и два лева) без ДДС;

10. 1 бр. кабинет в едно с оборудване – за упражняване на медицинска практика /стоматологичен кабинет/, находящ се в гр.Русе, ул. „Независимост“ № 2, сграда Главен корпус, ет.3, каб.7; площ – 19,15 кв.м., с предназначение за ползване: за упражняване на медицинска практика /стоматологичен кабинет/; начална месечна цена - 354 лв. (триста петдесет и четири лева) без ДДС;

11. Площ – за разполагане на павилион за продажба на печатни произведения, промишлени стоки, облекло и др., находящ се в гр.Русе, ул. „Независимост“ № 2, партер на Хирургичен блок; площ – 20,00 кв.м., с предназначение за ползване: за разполагане на павилион за продажба на печатни произведения, промишлени стоки, облекло и др.; начална месечна цена - 300 лв. (триста лева) без ДДС;

12. Помещение за извършване на търговска дейност, находящо се в гр.Русе, ул. „Независимост“ № 2, до бариерата на входа за АГ комплекс с лице към улицата; площ – 14,7 кв.м., с предназначение за ползване: за извършване на търговска дейност; начална месечна цена – 288 лв. (двеста осемдесет и осем лева) без ДДС;

13. 1 бр. кабинет за упражняване на медицинска практика, находящ се в гр.Русе, ул. „Независимост“ № 2, сграда Главен корпус, блок Г, ет.3; площ – 38,00 кв.м., с предназначение за ползване: за упражняване на медицинска практика; начална месечна цена – 400 лв. (четиристотин лева) без ДДС;

            II. Вид на търга

Търг с тайно наддаване, вид на заседанието – открито.       

            III. Начин на плащане

Наемната цена се заплащат до 15-то число на месеца, за който се отнася съответното плащане, в брой, в касата  на УМБАЛ „Канев” АД, или по банков път по банковата сметка на лечебното заведение, посочена в договора за наем. За плащането се издава фактура на наемателя.

            IV. Размер на депозита за участие в търга

50 % от обявената началната цена без ДДС, посочена в п.I, т.1 до т.13.

Депозитът се внася в касата на УМБАЛ „Канев“ АД или по банков път по сметка:

Инвестбанк АД

IBAN: BG17IORT80481094478800 - в лева

BIC: IORTBGSF

            V. Дата, място и час на провеждане на търга:

За обектите от т.1 до т.6 вкл. - На 26.09.2022 г. в 10.00 ч. в конферентната зала на УМБАЛ Канев АД, ул. „Независимост” № 2;

За обектите от т.7 до т.13 вкл. - На 27.09.2022 г. в 10.00 ч. в конферентната зала на УМБАЛ Канев АД, ул. „Независимост” № 2;

            VI. Тръжната документация се публикува на сайта на „УМБАЛ Канев” АД - https://www.umbal.ruse.bg/ информация/обяви и всеки участник/заинтересовано лице има неограничен достъп до нея.

            VII. Краен срок и място за подаване на заявленията за участие

-  23.09.2022 г., 16:00 ч., в сградата на УМБАЛ „Канев“ АД, ул."Независимост" № 2, кабинет № 3 – Деловодство.

             VIII. Изисквания към участниците

Участие в търга може да вземе всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение от такива лица, като:

1 .В търга не може да участва лице, което:

а) е в производство по ликвидация;

б) е обявено в несъстоятелност или е в открито производство по несъстоятелност, или е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, включително, когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или  кандидатът е преустановил дейността си, а в случай, че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

в) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към Община по седалището на търговеца/ постоянен адрес на участника, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социално осигуряване;

г) има непогасени финансови задължения към лечебното заведение.

2. Кандидатите попълват и подават декларация за удостоверяване наличието или отсъствието на обстоятелствата по букви „а“, „б“, „в“ и „г“. Физическите лица не декларират обстоятелствата по б. „а“ и б. „б“

3. Когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, съдружниците в обединението/консорциума трябва да сключат договор за участие в търга. В случаите, когато съдружниците в обединението са сключили договор за участие в търга, участникът трябва да представи допълнително споразумение към този договор за участие в настоящия търг.

4. Договорът/споразумението по т.3 трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

а) съставът на обединението/консорциум няма да се променя след подаването на заявлението и всички съдружници в обединението са задължени да останат в него до изтичане на срока на договора за наем;

б) обединението/консорциума е създадено със срок от 5 г. след датата на сключване на договора за наем;

в) всички съдружници на обединението/консорциума са солидарно отговорни за задълженията, възникващи от сключването на договора за наем.

5. Съдружниците в обединението/консорциума трябва да определят и посочат в договора или в отделно пълномощно лице/а, което/които ще представлява/т обединението/ консорциума пред наемодателя, и ще отговоря/т за оперативното управление при изпълнение на договора за наем.

6. Договорът/споразумението за създаване на обединението/консорциума, както и пълномощното към представляващия, в случай, че има такова, следва да  бъдат с нотариална заверка на подписите.

            IX. Други условия  -

            Време и условия за извършване на оглед на обектите –- Всеки работен ден от датата на публикуване на обявление за търга в сайта на УМБАЛ „Канев“ АД до 23.09.2022 г., в периода от 10:00 до 12:00 часа, може да бъде извършен оглед на обект.

            Контакти по повод оглед на обектите – инж. Букуров, тел. 0878 385017.

            Огледите се извършват при спазване на изискванията за сигурност и пропускателен режим на лечебното заведение, включително въведените противоепидемични мерки.

            Извършването на оглед е задължително условие за участието в търга.

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Заповед №431 от 30.09.2022г...pdf)ЗАПОВЕД № 431/30.09.2022 г.1398 КБ30.09.2022 | 13:44
Свали този файл (Образци.doc)ОБРАЗЦИ150 КБ08.09.2022 | 08:49
Свали този файл (Тръжна документация.pdf)ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ7972 КБ08.09.2022 | 08:49
Свали този файл (Заповед извлечение.pdf)ЗАПОВЕД № 400/02.09.2022 г. 4818 КБ08.09.2022 | 08:50

Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишни индивидуален и консолидиран финансов отчет на УМБАЛ „Канев“ АД за 2022 г., както и на годишен финансов отчет на „Медицински център – Русе“ ЕООД за 2022 г.

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (56E8~1.PDF)ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯ2000 КБ30.08.2022 | 16:10
Свали този файл (BD8B~1.DOC)ОБРАЗЕЦ ОФЕРТА16 КБ16.08.2022 | 09:13
Свали този файл (Покана.pdf)ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ968 КБ16.08.2022 | 09:02

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

УМБАЛ „КАНЕВ“ АД публикува в Електронната платформа за продажба на имоти на сайта на Агенция за публичните предприятия и контрол:

Процедура за провеждане на електронен търг за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.3161, ведно с построената в този имот СГРАДА с идентификатор 63427.2.3161.1, собственост на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД

    1. Описание:

Местонахождението на имота – град Русе, п.к. 7000, ул. “Николаевска“ № 74 (седемдесет и четири), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване:  комплекс за здравеопазване:

   СГРАДА с идентификатор 63427.2.3161.1 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка три хиляди сто шестдесет и едно точка едно), съгласно скица   № 8526 / 28.07.2008 г. на СГКК - град Русе, със застроена площ 1105 кв. ,м. /хиляда сто и пет кв.м./, брой етажи: 4.

    2. Начална стартова цена:

   1 326 450, 00 лв. /един милион  триста двадесет и шест хиляди, четиристотин и петдесет лева/ без ДДС.

            Информация и условия за участие в електронен търг чрез Електронната платформа за продажба на имоти, може да получите на следния електронен адрес: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/379

Провеждане на търг за отдаване на помещение под наем

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„КАНЕВ“ АД уведомява, че със Заповед №45/01.02.2022 г. на Изпълнителния директор на
„УМБАЛ Канев“ АД е открита процедура за провеждане на търг: „Провеждане на търг за
отдаване под наем на помещение, намиращо се в сутеренния етаж на сграда с
идентификатор 63427.2.5105.3, разположена в поземлен имот с идентификатор
63427.2.5105 по КККР на гр. Русе, с площ 196 (сто деветдесет и шест) кв. м, адрес на имота:
гр. Русе, ул. „Независимост“ №2, собственост на УМБАЛ „Канев“ АД“.
Обекта се отдава за срок от 5 (пет) години.

1. Описание на обектите и начална тръжна цена:
 1. Местонахождението на имота – гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, сутеренния етаж
на сграда с идентификатор 63427.2.5105.3, разположена в поземлен имот с идентификатор
63427.2.5105 по КККР на гр. Русе, с площ 196 (сто деветдесет и шест) кв. м.

Описание на обекта – обособено помещение, с площ 196 (сто деветдесет и шест) кв. м,
с два подхода за достъп, с обособен санитарен възел и нова ПВЦ дограма. Помещение: под –
бетонов; стени на мазилка без боя; таван на бетон и замазка. Санитарно помещение: под - на
бетон; без боя и санитария. Не са налични самостоятелни ел. инсталации и измервателни уреди
за отчитане на топлинна енергия, ел. енергия и за вода.

Начална тръжна цена – 550,00 лв. (петстотин и петдесет лева) без ДДС - месечна
наемна цена.

2. Вид на търга
Търг с тайно наддаване, вид на заседанието – открито.

3. Начин на плащане
Наемната цена се заплащат до 10-то число на месеца, за който се отнася съответното
плащане, в брой, в касата на УМБАЛ „Канев” АД, или по банков път по банковата сметка на
лечебното заведение, посочена в договора за наем. За плащането се издава фактура на
наемателя.

4. Размер на депозита за участие в търга
275 лв. (двеста седемдесет и пет лева) представляващ 50 % от началната цена,
посочена в т. 1

Депозитът се внася в касата на УМБАЛ „Канев“ АД или по банков път по сметка:
„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД
IBAN: BG 28 BPBI 7921 10 46142701
BIC: BPBIBGSF

5. Дата, място и час на провеждане на търга:
На 22.02.2022 г. в 10.00 ч. в конферентната зала на УМБАЛ „Канев“ АД, ул.
„Независимост” № 2, гр. Русе;

6. Тръжната документация се публикува на сайта на „УМБАЛ Канев” АД -https://www.umbal.ruse.bg/ информация/обяви и всеки участник/заинтересовано лице има
неограничен достъп до нея.

7. Краен срок и място за подаване на заявленията за участие
- 21.02.2022 г., 16:00 ч., в сградата на УМБАЛ „Канев“ АД, ул."Независимост" № 2,
кабинет № 3 – Деловодство.

8. Изисквания към участниците
Участие в търга може да вземе всяко българско или чуждестранно физическо или
юридическо лице или обединение от такива лица, като:

 1. В търга не може да участва лице, което:
  а) е в производство по ликвидация;
  б) е обявено в несъстоятелност или е в открито производство по несъстоятелност, или
е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ,
включително, когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът е
преустановил дейността си, а в случай, че участникът е чуждестранно лице – се намира в
подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на
държавата, в която е установен;
  в) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към Община по седалището на търговеца/ постоянен адрес
на участника, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за
социално осигуряване;
  г) има непогасени финансови задължения към лечебното заведение.
 2. Кандидатите попълват и подават декларация за удостоверяване наличието или
отсъствието на обстоятелствата по букви „а“, „б“, „в“ и „г“. Физическите лица не декларират
обстоятелствата по б. „а“ и б. „б“
 3. Когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице,
съдружниците в обединението/консорциума трябва да сключат договор за участие в търга. В
случаите, когато съдружниците в обединението са сключили договор за участие в търга,
участникът трябва да представи допълнително споразумение към този договор за участие в
настоящия търг.
 4. Договорът/споразумението по т.3 трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
  а) съставът на обединението/консорциум няма да се променя след подаването на
заявлението и всички съдружници в обединението са задължени да останат в него до изтичане
на срока на договора за наем;
  б) обединението/консорциума е създадено със срок от 5 г. след датата на сключване на
договора за наем;
  в) всички съдружници на обединението/консорциума са солидарно отговорни за
задълженията, възникващи от сключването на договора за наем.

 5. Съдружниците в обединението/консорциума трябва да определят и посочат в
договора или в отделно пълномощно лице/а, което/които ще представлява/т обединението/
консорциума пред наемодателя, и ще отговоря/т за оперативното управление при изпълнение на
договора за наем.
 6. Договорът/споразумението за създаване на обединението/консорциума, както и
пълномощното към представляващия, в случай, че има такова, следва да бъдат с
нотариална заверка на подписите.

9. Други условия

- Време и условия за извършване на оглед на обектите –- Всеки работен ден от датата
на публикуване на обявление за търга в сайта на УМБАЛ „Канев“ АД до 21.02.2022 г., в
периода от 10:00 до 12:00 часа, може да бъде извършен оглед на обект.

- Контакти по повод оглед на обектите – инж. Букуров, тел. 0878 385017.
Огледите се извършват при спазване на изискванията за сигурност и пропускателен
режим на лечебното заведение, включително въведените противоепидемични мерки.
Извършването на оглед е задължително условие за участието в търга.

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Заповед № 93 от 01.03.2022 год..pdf)Заповед № 93760 КБ01.03.2022 | 15:54
Свали този файл (Тръжна документация Заповед 45 - 01.02.2022.pdf)Тръжна документация8565 КБ02.02.2022 | 08:47
Свали този файл (zapoved_izvlechenie 45.pdf)Заповед 45 / 01.02.2022 г.4121 КБ01.02.2022 | 16:34
Свали този файл (Образци на документи.doc)Образци на документи412 КБ01.02.2022 | 16:33

Tърг за отдаване под наем на самостоятелна сграда

ЗАПОВЕД

№  368/12.08.2021 г.

 На основание чл. 69, ал. 2, т. 1 от ЗЛЗ и чл. 5 ал. 1 от Вътрешни правила  за  организиране и провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти – собствени или предоставени за ползване и управление на „Университетска многопрофилна болница за  активно лечение „Канев“ АД, утвърдени със заповед № 618/18.12.2020 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Канев“ АД, 

НАРЕЖДАМ:

І. ОТКРИВАМ процедура с предмет: „Провеждане на търг за отдаване под наем на самостоятелна сграда в североизточната част на двора на УМБАЛ „Канев“ АД – Пералня“. Провеждането на търгa е по реда на Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и Вътрешни правила за организиране и провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти – собствени или предоставени за ползване и управление на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД, утвърдени със заповед № 618/18.12.2020 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Канев“ АД.

Имота се отдава под наем за срок от 10 (десет) години, считано от датата на сключване на договора.

Обект отдаван под наем – самостоятелни и части от сграда или площи, собственост на УМБАЛ „Канев“ АД, са със следното описание:

Описание на обекта: самостоятелна сграда в Североизточната част на двора на УМБАЛ  "Канев" АД, като нейното изпълнение е както следва: - сградата е двуетажна със застроена площ 342 кв.м., построена 1978 г. - първи етаж - стоманобетонова конструкция, обособена за пералня; естествено и изкуствено осветление; течаща топла и студена вода и канал. Под - мозайка, стени и таван - латекс. Тоалетна. Изградена вентилационна инсталация. Към пералнята обособени шивалня, компресорно помещение и склад. - втори етаж - надстройка от метална конструкция, изработена през 1987 г. Тук е разположена стерилизационната база. Естествено и изкуствено осветление. Течаща топла и студена вода и канал. Под - мозайка и теракот, стени и таван - латекс. Тоалетна и баня. Централно парно отопление. Административен кабинет и Има два малки асансьора за не стерилизирани и стерилизирани материали. Сградата няма електромери и водомери. Има възможност за монтаж на водомер и 2 електромера.

Местоположение на обекта: Гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, УМБАЛ Канев АД Предназначение на обекта: Двуетажна сграда с предназначение пералня Квадратура: Застроена площ 342 кв. м. и РЗП 684 кв. м. построена 1978 г.;

Начална цена, съгласно независима оценка без ДДС: 1580 лв./месечна наемна цена

Депозит за участие: 790 лева.

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Zapoved 420.pdf)Заповед №420/13.09.2021 г. на Изп. директор на УМБАЛ "Канев" АД1029 КБ13.09.2021 | 16:17
Свали този файл (2-1___IZVLECHENIE-Zapoved_otkrivane_targ_naemi_signed.pdf)Заповед за откриване на търг за наем 190 КБ17.08.2021 | 15:21
Свали този файл (4___Обявление-търг-наем-УМБАЛ-Канев-АД.doc)Обявление търг наем779 КБ17.08.2021 | 15:21
Свали този файл (3___Тръжна-документация-2021-signed.pdf)Тръжна документация567 КБ17.08.2021 | 15:20
Свали този файл (5___Образци-на-документи.doc)Образци на документи399 КБ17.08.2021 | 15:20

Покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферти за предоставяне на финансови услуги от кредитна институция(банка) за нуждите на УМБАЛ "Канев" АД

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Приложение 1 - оферта.doc)Приложение 1 - оферта58 КБ15.12.2021 | 14:14
Свали този файл (Покана.pdf)Покана8873 КБ15.12.2021 | 14:07

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

         УМБАЛ „Канев“ АД e партньор на Община Русе, по проект „Интегрирани мерки за социално включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056-007-С01, по процедура за конкретни бенефициенти /КБ/ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „/ОП РЧР/ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука образование и интелигентен растеж“ /ОП НОИР/ 2014- 2020.

Кратко описание на проекта:

Целта на проекта е интеграцията на хора в уязвимо социално положение, принадлежащи и към други етнически групи, както и преодоляване на съществуващите за тях негативни социално-икономически характеристики и последващ просперитет в обществото.

Осъществянето на проекта ще даде възможност на представителите на тези групи, да получат равен достъп до възможности, стоки и услуги, както и участие във всички обществени сфери, което ще подобри качеството им на живот.

Дейността, в която  УМБАЛ „Канев“ АД участва в проекта е в частта за подобряване достъп до заетост.

Цел: Придобиване на знания, умения и трудови навици в реална работна атмосфера

Целева група: представители на уязвимите групи,  хора в риск и/или жертва на дискриминация. и е насочена  към сигуряване на заетост, чрез стажуване и наставничество на лица от целевата група: лица от уязвими групи в риск от социално изключване.

УМБАЛ „Канев“ АД ,като партньор на община Русе има възможността да обучи посредством стажуване: 3 лица за санитар в болнично отделение, 1 лица за общ работник в лечебно заведение и 2 лица за социален асистент в лечебно заведение, за период от 12 месеца, от стартирането, съгласно ДБФП по ОП РЧР и ОП НОИР.

При стажуването ще бъдат осигурени 6 наставника – служители на УМБАЛ „Канев“ АД

Начин на изпълнение:

Процеса на стажуването ще включва придобиване на следните знания и умения по длъжности:

1.  за санитар:

 • придобиване на умения за предоставяне на базови грижи на пациенти (грижа за постелно бельо, хранене, тоалет, транспорт с помощно средство);
 •  умения за прилагане на дезинфекционен план в болнични помещения с различна степен на риск от възникване на вътрешноболнични инфекции (почистване, принцип на двете кофи, текуща дезинфекция, крайна дезинфекция, видове потоци и рискове при кръстосване им)
 • правила за управление на болнични отпадъци (видове отпадъци, правила за разделно събиране, съхранение и транспорт на болнични отпадъци);

2.  за общ работник:

 • умения за прилагане на дезинфекционен план (почистване, принцип на двете кофи, текуща дезинфекция, крайна дезинфекция, видове потоци и рискове при кръстосване им), във вътрешните общодостъпни части на болницата (коридори, стълби, фоайе) и външни (двор, алеи, зелени части, външни стълби и естакади);
 • правила за управление на болнични отпадъци (видове отпадъци, правила за разделно събиране, съхранение и транспорт на болнични отпадъци, автоклавиране на опасни отпадъци);
 • Поддръжка на зелени площи, цветни градини и храсти в двора на лечебното заведение;

3. за социален асистент:

 • подпомагане на пациенти с персонални и терапевтични нужди
 • водене на документация за грижите за пациента, промените в състоянието, реакциите на грижите и лечението,
 • информиране на специалистите от здравните или социални служби;
 • предоставяне на пациентите и семействата им емоционална подкрепа и информация, съветване по теми като хранене, хигиена, упражнения, грижи за децата или адаптиране към инвалидността или заболяването;
 • помагане на родителите в грижите за новородените в след-родилния период;
 • уговаряне на приемни часове и придружават пациентите при посещенията им при лекари и други медицински специалисти или изпълняват други поръчки.

Очаквани резултати:

       Три лица от уязвими групи в неравностойно положение, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги/с критерии без квалификация и с нисък образователен ценз, изключени от възможността да упражняват дейност, която да им носи доходи, както и застрашени от социално изключване и от бедността, която ги съпътства и 3 от ромски произход, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги които биха проявили интерес освен изброените знания, умения и компетентност след стажуване при нас ще бъдат мотивирани да останат в болницата като нейни служители и да реализират потенциала си.

 • 1
 • 2
  • Адрес:
   ул."Независимост" 2
   Русе 7002
  • Телефон:
   +359 82 887215 - Изп. директор
   +359 82 887351 - Регистратура

  ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА