Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Обяви

Конкурс за началник отделение

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

гр.Русе, 7002, ул.”Независимост”2

На основание Заповед № 229/09.05.2022г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД

 

О Б Я В Я В А:

 

конкурс със защита на проект и събеседване на тема: „Проект за развитие, организация, управление и финансиране на диагностично-лечебния процес в следните отделения: „Образна диагностика“, „Съдебна медицина“ за периода 2022-2024 година” за длъжността „Лекар, началник“ към всяко от следните отделения: „Образна диагностика“, „Съдебна медицина“.

Изискванията за заемане на обявената длъжност за всяко от отделенията са:

 1. Образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина и призната медицинска специалност по профила на отделението;
 2. Трудов стаж – общ медицински стаж не по-малко от 5 години;
 3. Квалификации по здравен мениджмънт, владеене на чужд език, публикации по специалността и притежавана научна степен са предимство при равни други условия.

Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс в срок до 13.06.2022 г. вкл. Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД всеки работен ден от 09.00 до 15.00 часа , като прилагат копия от следните документи:

 • Диплома за завършено висше медицинско образование;
 • Диплома за призната специалност по профила на отделението, за което кандидатстват;
 • Документ, удостоверяващ общ медицински стаж;
 • Документи, удостоверяващи квалификации по здравен мениджмънт, компютърна грамотност, владеене на чужд език, удостоверение за научна степен - при наличие на такива;
 • Удостоверение за членство в БЛС.

Вътрешен конкурс за длъжност Главна медицинска сестра

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

гр.Русе, 7002, ул.”Независимост”2

На основание Заповед № 225/04.05.2022г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68,ал.7 от ЗЛЗ, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД

О Б Я В Я В А:

Вътрешен конкурс със защита на проект и събеседване на тема „Развитие, организация и управление на здравните грижи в медицинските отделения при УМБАЛ „Канев“ АД за периода 2022-2024 година” за длъжността «Главна медицинска сестра».

Изисквания за заемане на обявената длъжност:

 1. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър“ по специалността „Управление на здравни грижи“;
 2. Трудов стаж – общ медицински стаж не по-малко от 7 (седем) години общ медицински стаж

Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс в срок до 13.06.2022 г. вкл..

Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД всеки работен ден от 09.00 до 15.00 часа , като прилагат копия от следните документи:

 • Дипломи за завършено образование;
 • Свидетелства за придобита допълнителна квалификация;
 • Документ, удостоверяващ общ медицински стаж и действащо трудово правоотношение с УМБАЛ „КАНЕВ“ АД;
 • Удостоверение за членство в БАПЗГ.

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

УМБАЛ „КАНЕВ“ АД публикува в Електронната платформа за продажба на имоти на сайта на Агенция за публичните предприятия и контрол:

Процедура за провеждане на електронен търг за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.3161, ведно с построената в този имот СГРАДА с идентификатор 63427.2.3161.1, собственост на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД

    1. Описание:

Местонахождението на имота – град Русе, п.к. 7000, ул. “Николаевска“ № 74 (седемдесет и четири), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване:  комплекс за здравеопазване:

   СГРАДА с идентификатор 63427.2.3161.1 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка три хиляди сто шестдесет и едно точка едно), съгласно скица   № 8526 / 28.07.2008 г. на СГКК - град Русе, със застроена площ 1105 кв. ,м. /хиляда сто и пет кв.м./, брой етажи: 4.

    2. Начална стартова цена:

   1 326 450, 00 лв. /един милион  триста двадесет и шест хиляди, четиристотин и петдесет лева/ без ДДС.

            Информация и условия за участие в електронен търг чрез Електронната платформа за продажба на имоти, може да получите на следния електронен адрес: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/379

Провеждане на търг за отдаване на помещение под наем

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„КАНЕВ“ АД уведомява, че със Заповед №45/01.02.2022 г. на Изпълнителния директор на
„УМБАЛ Канев“ АД е открита процедура за провеждане на търг: „Провеждане на търг за
отдаване под наем на помещение, намиращо се в сутеренния етаж на сграда с
идентификатор 63427.2.5105.3, разположена в поземлен имот с идентификатор
63427.2.5105 по КККР на гр. Русе, с площ 196 (сто деветдесет и шест) кв. м, адрес на имота:
гр. Русе, ул. „Независимост“ №2, собственост на УМБАЛ „Канев“ АД“.
Обекта се отдава за срок от 5 (пет) години.

1. Описание на обектите и начална тръжна цена:
 1. Местонахождението на имота – гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, сутеренния етаж
на сграда с идентификатор 63427.2.5105.3, разположена в поземлен имот с идентификатор
63427.2.5105 по КККР на гр. Русе, с площ 196 (сто деветдесет и шест) кв. м.

Описание на обекта – обособено помещение, с площ 196 (сто деветдесет и шест) кв. м,
с два подхода за достъп, с обособен санитарен възел и нова ПВЦ дограма. Помещение: под –
бетонов; стени на мазилка без боя; таван на бетон и замазка. Санитарно помещение: под - на
бетон; без боя и санитария. Не са налични самостоятелни ел. инсталации и измервателни уреди
за отчитане на топлинна енергия, ел. енергия и за вода.

Начална тръжна цена – 550,00 лв. (петстотин и петдесет лева) без ДДС - месечна
наемна цена.

2. Вид на търга
Търг с тайно наддаване, вид на заседанието – открито.

3. Начин на плащане
Наемната цена се заплащат до 10-то число на месеца, за който се отнася съответното
плащане, в брой, в касата на УМБАЛ „Канев” АД, или по банков път по банковата сметка на
лечебното заведение, посочена в договора за наем. За плащането се издава фактура на
наемателя.

4. Размер на депозита за участие в търга
275 лв. (двеста седемдесет и пет лева) представляващ 50 % от началната цена,
посочена в т. 1

Депозитът се внася в касата на УМБАЛ „Канев“ АД или по банков път по сметка:
„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД
IBAN: BG 28 BPBI 7921 10 46142701
BIC: BPBIBGSF

5. Дата, място и час на провеждане на търга:
На 22.02.2022 г. в 10.00 ч. в конферентната зала на УМБАЛ „Канев“ АД, ул.
„Независимост” № 2, гр. Русе;

6. Тръжната документация се публикува на сайта на „УМБАЛ Канев” АД -https://www.umbal.ruse.bg/ информация/обяви и всеки участник/заинтересовано лице има
неограничен достъп до нея.

7. Краен срок и място за подаване на заявленията за участие
- 21.02.2022 г., 16:00 ч., в сградата на УМБАЛ „Канев“ АД, ул."Независимост" № 2,
кабинет № 3 – Деловодство.

8. Изисквания към участниците
Участие в търга може да вземе всяко българско или чуждестранно физическо или
юридическо лице или обединение от такива лица, като:

 1. В търга не може да участва лице, което:
  а) е в производство по ликвидация;
  б) е обявено в несъстоятелност или е в открито производство по несъстоятелност, или
е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ,
включително, когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът е
преустановил дейността си, а в случай, че участникът е чуждестранно лице – се намира в
подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на
държавата, в която е установен;
  в) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към Община по седалището на търговеца/ постоянен адрес
на участника, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за
социално осигуряване;
  г) има непогасени финансови задължения към лечебното заведение.
 2. Кандидатите попълват и подават декларация за удостоверяване наличието или
отсъствието на обстоятелствата по букви „а“, „б“, „в“ и „г“. Физическите лица не декларират
обстоятелствата по б. „а“ и б. „б“
 3. Когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице,
съдружниците в обединението/консорциума трябва да сключат договор за участие в търга. В
случаите, когато съдружниците в обединението са сключили договор за участие в търга,
участникът трябва да представи допълнително споразумение към този договор за участие в
настоящия търг.
 4. Договорът/споразумението по т.3 трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
  а) съставът на обединението/консорциум няма да се променя след подаването на
заявлението и всички съдружници в обединението са задължени да останат в него до изтичане
на срока на договора за наем;
  б) обединението/консорциума е създадено със срок от 5 г. след датата на сключване на
договора за наем;
  в) всички съдружници на обединението/консорциума са солидарно отговорни за
задълженията, възникващи от сключването на договора за наем.

 5. Съдружниците в обединението/консорциума трябва да определят и посочат в
договора или в отделно пълномощно лице/а, което/които ще представлява/т обединението/
консорциума пред наемодателя, и ще отговоря/т за оперативното управление при изпълнение на
договора за наем.
 6. Договорът/споразумението за създаване на обединението/консорциума, както и
пълномощното към представляващия, в случай, че има такова, следва да бъдат с
нотариална заверка на подписите.

9. Други условия

- Време и условия за извършване на оглед на обектите –- Всеки работен ден от датата
на публикуване на обявление за търга в сайта на УМБАЛ „Канев“ АД до 21.02.2022 г., в
периода от 10:00 до 12:00 часа, може да бъде извършен оглед на обект.

- Контакти по повод оглед на обектите – инж. Букуров, тел. 0878 385017.
Огледите се извършват при спазване на изискванията за сигурност и пропускателен
режим на лечебното заведение, включително въведените противоепидемични мерки.
Извършването на оглед е задължително условие за участието в търга.

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Заповед № 93 от 01.03.2022 год..pdf)Заповед № 93760 КБ01.03.2022 | 15:54
Свали този файл (Тръжна документация Заповед 45 - 01.02.2022.pdf)Тръжна документация8565 КБ02.02.2022 | 08:47
Свали този файл (zapoved_izvlechenie 45.pdf)Заповед 45 / 01.02.2022 г.4121 КБ01.02.2022 | 16:34
Свали този файл (Образци на документи.doc)Образци на документи412 КБ01.02.2022 | 16:33

Tърг за отдаване под наем на самостоятелна сграда

ЗАПОВЕД

№  368/12.08.2021 г.

 На основание чл. 69, ал. 2, т. 1 от ЗЛЗ и чл. 5 ал. 1 от Вътрешни правила  за  организиране и провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти – собствени или предоставени за ползване и управление на „Университетска многопрофилна болница за  активно лечение „Канев“ АД, утвърдени със заповед № 618/18.12.2020 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Канев“ АД, 

НАРЕЖДАМ:

І. ОТКРИВАМ процедура с предмет: „Провеждане на търг за отдаване под наем на самостоятелна сграда в североизточната част на двора на УМБАЛ „Канев“ АД – Пералня“. Провеждането на търгa е по реда на Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и Вътрешни правила за организиране и провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти – собствени или предоставени за ползване и управление на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД, утвърдени със заповед № 618/18.12.2020 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Канев“ АД.

Имота се отдава под наем за срок от 10 (десет) години, считано от датата на сключване на договора.

Обект отдаван под наем – самостоятелни и части от сграда или площи, собственост на УМБАЛ „Канев“ АД, са със следното описание:

Описание на обекта: самостоятелна сграда в Североизточната част на двора на УМБАЛ  "Канев" АД, като нейното изпълнение е както следва: - сградата е двуетажна със застроена площ 342 кв.м., построена 1978 г. - първи етаж - стоманобетонова конструкция, обособена за пералня; естествено и изкуствено осветление; течаща топла и студена вода и канал. Под - мозайка, стени и таван - латекс. Тоалетна. Изградена вентилационна инсталация. Към пералнята обособени шивалня, компресорно помещение и склад. - втори етаж - надстройка от метална конструкция, изработена през 1987 г. Тук е разположена стерилизационната база. Естествено и изкуствено осветление. Течаща топла и студена вода и канал. Под - мозайка и теракот, стени и таван - латекс. Тоалетна и баня. Централно парно отопление. Административен кабинет и Има два малки асансьора за не стерилизирани и стерилизирани материали. Сградата няма електромери и водомери. Има възможност за монтаж на водомер и 2 електромера.

Местоположение на обекта: Гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, УМБАЛ Канев АД Предназначение на обекта: Двуетажна сграда с предназначение пералня Квадратура: Застроена площ 342 кв. м. и РЗП 684 кв. м. построена 1978 г.;

Начална цена, съгласно независима оценка без ДДС: 1580 лв./месечна наемна цена

Депозит за участие: 790 лева.

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Zapoved 420.pdf)Заповед №420/13.09.2021 г. на Изп. директор на УМБАЛ "Канев" АД1029 КБ13.09.2021 | 16:17
Свали този файл (2-1___IZVLECHENIE-Zapoved_otkrivane_targ_naemi_signed.pdf)Заповед за откриване на търг за наем 190 КБ17.08.2021 | 15:21
Свали този файл (4___Обявление-търг-наем-УМБАЛ-Канев-АД.doc)Обявление търг наем779 КБ17.08.2021 | 15:21
Свали този файл (3___Тръжна-документация-2021-signed.pdf)Тръжна документация567 КБ17.08.2021 | 15:20
Свали този файл (5___Образци-на-документи.doc)Образци на документи399 КБ17.08.2021 | 15:20

Покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферти за предоставяне на финансови услуги от кредитна институция(банка) за нуждите на УМБАЛ "Канев" АД

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Приложение 1 - оферта.doc)Приложение 1 - оферта58 КБ15.12.2021 | 14:14
Свали този файл (Покана.pdf)Покана8873 КБ15.12.2021 | 14:07

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

         УМБАЛ „Канев“ АД e партньор на Община Русе, по проект „Интегрирани мерки за социално включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056-007-С01, по процедура за конкретни бенефициенти /КБ/ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „/ОП РЧР/ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука образование и интелигентен растеж“ /ОП НОИР/ 2014- 2020.

Кратко описание на проекта:

Целта на проекта е интеграцията на хора в уязвимо социално положение, принадлежащи и към други етнически групи, както и преодоляване на съществуващите за тях негативни социално-икономически характеристики и последващ просперитет в обществото.

Осъществянето на проекта ще даде възможност на представителите на тези групи, да получат равен достъп до възможности, стоки и услуги, както и участие във всички обществени сфери, което ще подобри качеството им на живот.

Дейността, в която  УМБАЛ „Канев“ АД участва в проекта е в частта за подобряване достъп до заетост.

Цел: Придобиване на знания, умения и трудови навици в реална работна атмосфера

Целева група: представители на уязвимите групи,  хора в риск и/или жертва на дискриминация. и е насочена  към сигуряване на заетост, чрез стажуване и наставничество на лица от целевата група: лица от уязвими групи в риск от социално изключване.

УМБАЛ „Канев“ АД ,като партньор на община Русе има възможността да обучи посредством стажуване: 3 лица за санитар в болнично отделение, 1 лица за общ работник в лечебно заведение и 2 лица за социален асистент в лечебно заведение, за период от 12 месеца, от стартирането, съгласно ДБФП по ОП РЧР и ОП НОИР.

При стажуването ще бъдат осигурени 6 наставника – служители на УМБАЛ „Канев“ АД

Начин на изпълнение:

Процеса на стажуването ще включва придобиване на следните знания и умения по длъжности:

1.  за санитар:

 • придобиване на умения за предоставяне на базови грижи на пациенти (грижа за постелно бельо, хранене, тоалет, транспорт с помощно средство);
 •  умения за прилагане на дезинфекционен план в болнични помещения с различна степен на риск от възникване на вътрешноболнични инфекции (почистване, принцип на двете кофи, текуща дезинфекция, крайна дезинфекция, видове потоци и рискове при кръстосване им)
 • правила за управление на болнични отпадъци (видове отпадъци, правила за разделно събиране, съхранение и транспорт на болнични отпадъци);

2.  за общ работник:

 • умения за прилагане на дезинфекционен план (почистване, принцип на двете кофи, текуща дезинфекция, крайна дезинфекция, видове потоци и рискове при кръстосване им), във вътрешните общодостъпни части на болницата (коридори, стълби, фоайе) и външни (двор, алеи, зелени части, външни стълби и естакади);
 • правила за управление на болнични отпадъци (видове отпадъци, правила за разделно събиране, съхранение и транспорт на болнични отпадъци, автоклавиране на опасни отпадъци);
 • Поддръжка на зелени площи, цветни градини и храсти в двора на лечебното заведение;

3. за социален асистент:

 • подпомагане на пациенти с персонални и терапевтични нужди
 • водене на документация за грижите за пациента, промените в състоянието, реакциите на грижите и лечението,
 • информиране на специалистите от здравните или социални служби;
 • предоставяне на пациентите и семействата им емоционална подкрепа и информация, съветване по теми като хранене, хигиена, упражнения, грижи за децата или адаптиране към инвалидността или заболяването;
 • помагане на родителите в грижите за новородените в след-родилния период;
 • уговаряне на приемни часове и придружават пациентите при посещенията им при лекари и други медицински специалисти или изпълняват други поръчки.

Очаквани резултати:

       Три лица от уязвими групи в неравностойно положение, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги/с критерии без квалификация и с нисък образователен ценз, изключени от възможността да упражняват дейност, която да им носи доходи, както и застрашени от социално изключване и от бедността, която ги съпътства и 3 от ромски произход, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги които биха проявили интерес освен изброените знания, умения и компетентност след стажуване при нас ще бъдат мотивирани да останат в болницата като нейни служители и да реализират потенциала си.

Покана за представяне на оферти

„Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишни индивидуален и консолидиран финансов отчет на УМБАЛ „Канев“ АД за 2021 г., както и на годишен финансов отчет на „Медицински център – Русе“ ЕООД за 2021 г.“

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Протокол по покана.pdf)Протокол на комисия1304 КБ04.10.2021 | 15:25
Свали този файл (Образец_оферта II.odt)Приложение 1- Оферта8 КБ16.09.2021 | 14:23
Свали този файл (Покана 2.pdf)Покана с изх.№2045/15.09.2021 г.1318 КБ16.09.2021 | 14:23
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА