Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Обяви

Конкурс за длъжност "Лекар, началник"

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

гр.Русе, 7002, ул.”Независимост”2

На основание Заповед № 186 / 01.04.2024 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД

 

О Б Я В Я В А:

 

Конкурс със защита на проект и събеседване на тема: „Проект за развитие, организация, управление и финансиране на диагностично-лечебния процес в следните отделения: Мултипрофилно спешно отделение, Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната, отделение „Акушерство и гинекология“ и Отделение за интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост за периода 2024-2026 година” за длъжността „Лекар, началник“ към всяко от следните отделения: Мултипрофилно спешно отделение, Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната, отделение „Акушерство и гинекология“ и Отделение за интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост.

Изискванията за заемане на обявената длъжност за всяко от отделенията са:

 • Образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина и призната медицинска специалност по профила на отделението;
 • Трудов стаж – общ медицински стаж не по-малко от 5 години;
 • Квалификации по здравен мениджмънт, владеене на чужд език, публикации по специалността и притежавана научна степен са предимство при равни други условия.

 Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс до 07.05.2024г. включително.

Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД – всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа, като прилагат копия от следните документи:

 • Диплома за завършено висше медицинско образование;
 • Диплома за призната специалност по профила на отделението, за което кандидатстват;
 • Документ, удостоверяващ общ медицински стаж;
 • Документи, удостоверяващи квалификации по здравен мениджмънт, компютърна грамотност, владеене на чужд език, удостоверение за научна степен - при наличие на такива;
 • Удостоверение за членство в БЛС.

Конкурс за длъжност "Старши лаборант"

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

гр.Русе, 7002, ул.”Независимост”2

На основание Заповед № 185 / 01.04.2024 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД

 

О Б Я В Я В А:

 

Вътрешен конкурс със защита на проект и събеседване на тема: „Развитие, организация и управление на здравните грижи в отделението за периода 2024-2026 г.” за длъжността: „Старши медицински лаборант“ към отделение „Обща и клинична патология“ и „Клинична лаборатория“, „Микробиологична лаборатория“ и „Старши рентгенов лаборант“ към отделение „Образна диагностика“.

Изискванията за заемане на обявените длъжности за всяко от отделенията са:

 1. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър“ по специалността „Управление на здравни грижи“;
 2. Образователно-квалификационна степен:
 • „Професионален бакалавър“ по специалността „Медицински лаборант“ за длъжността „Старши медицински лаборант“;
 • „Професионален бакалавър“ по специалността „Рентгенов лаборант“ за длъжността „Старши рентгенов лаборант“;
 1. Наличие на действащо трудово правоотношение с УМБАЛ „КАНЕВ“ АД към момента на подаване на заявлението за допускане до конкурс;
 2. Трудов стаж – общ медицински стаж не по-малко от 5 години, от които по профила на отделението минимум 1 година.

Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс до 07.05.2024г. включително.

 Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД всеки работен ден от 09.00 до 15.00 часа, като прилагат копия от следните документи:

 • Дипломи за завършено образование;
 • Документи за придобита допълнителна квалификация;
 • Документ, удостоверяващ общ медицински стаж и действащо трудово правоотношение с УМБАЛ „КАНЕВ“ АД;
 • Удостоверение за членство в БАПЗГ.

Конкурс за длъжност "Старша медицинска сестра"

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

гр.Русе, 7002, ул.”Независимост”2

На основание Заповед № 184 / 01.04.2024 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД

 

О Б Я В Я В А:

 

Вътрешен конкурс със защита на проект и събеседване на тема: „Развитие, организация и управление на здравните грижи в отделението за периода 2024-2026г.” за длъжността: „Старша медицинска сестра“ към следните отделения: „Трансфузионна хематология”, „Диализно лечение“, Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната, Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология, „Физикална и рехабилитационна медицина“, „Ушно-носно-гърлени болести“, структура „Анестезиология в централен операционен блок“ към отделение „Анестезиология и интензивно лечение“, „Съдова хирургия“.

Изискванията за заемане на обявената длъжност за всяко от отделенията са:

 1. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър“ по специалността „Управление на здравни грижи“;
 2. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалността „Медицинска сестра“;
 3. Наличие на действащо трудово правоотношение с УМБАЛ „КАНЕВ“ АД към момента на подаване на заявлението за допускане до конкурс;
 4. Трудов стаж – общ медицински стаж не по-малко от 5 години, от които по профила на отделението минимум 1 година.

Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс до 07.05.2024г. включително.

Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД всеки работен ден от 09.00 до 15.00 часа, като прилагат копия от следните документи:

 • Дипломи за завършено образование;
 • Документи за придобита допълнителна квалификация;
 • Документ, удостоверяващ общ медицински стаж и действащо трудово правоотношение с УМБАЛ „КАНЕВ“ АД;
 • Удостоверение за членство в БАПЗГ.

Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишни индивидуален и консолидиран финансов отчет на УМБАЛ „Канев“ АД за 2024 г., както и на годишен финансов отчет на „Медицински център – Русе“ ЕООД за 2024 г.

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Протокол от комисия за избор на одитор.pdf)Протокол954 КБ02.04.2024 | 13:41
Свали този файл (Покана.pdf)Покана2572 КБ21.03.2024 | 16:02
Свали този файл (Образец оферта.doc)Образец оферта34 КБ21.03.2024 | 16:02

Свободни местa за длъжности Лекaр, специализaнт и Биолог, специализaнт

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

гр.Русе, ул.”Независимост”2

О Б Я В Я В А

1. На основание Заповед № 24 / 15.01.2024 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.69, ал.2, т.3 от ЗЛЗ, чл.17, ал.1 и ал.3 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД конкурс чрез събеседване по един практически и един теоретичен въпрос за длъжностите:

1.1. „Лекар, специализант“ по специалност:

 • „Акушерство и гинекология“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Акушерство и гинекология“ - 1 бройка - място, което не е финансирано от държавата;
 • „Анестезиология и интензивно лечение“ - 3 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Вътрешни болести“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Гастроентерология“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Детска хирургия“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата.
 • „Ендокринология и болести на обмяната“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Инфекциозни болести“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Кардиология“ - 2 бройки - място, което не е финансирано от държавата;
 • „Клинична лаборатория“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Клинична хематология“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Неврохирургия“ - 2 бройки - място, което не е финансирано от държавата;
 • „Неонатология“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Нервни болести“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Нефрология“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Образна диагностика“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Обща и клинична патология“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Ортопедия и травматология“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Педиатрия“ - 3 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Съдова хирургия“ - 1 бройка - място, което не е финансирано от държавата;
 • „Трансфузионна хематология“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Урология“ - 1 бройка - място, което не е финансирано от държавата;
 • „Ушно-носно-гърлени болести“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Физикална и рехабилитационна медицина“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Хирургия“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата.

1.2. „Биолог, специализант по лабораторна микробиология“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата

         2. Изискванията за заемане на обявените длъжности са:

2.1. за длъжностите по т.1.1:

 • Образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина;
 • Членство в Български лекарски съюз.

2.2. за длъжността по т. 1.2:

 • Образователно – квалификационна степен „магистър” по специалност „Биология“;

         3. Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс в срок до 19.02.2024 г. вкл.

Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД - всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа, като се прилагат следните документи:

 • Копие от диплома за завършено висше образование;
 • Автобиография;
 • Удостоверение за членство в БЛС - за кандидатите по т.1.1.;
 • Медицинско свидетелство за постъпване на работа – само за кандидатите, които нямат сключен трудов договор с УМБАЛ „Канев“ АД;
 • Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено от Министерство на образованието и науката – само за кандидатите, които са чужди граждани и не са граждани на държава-членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария.

         4. В срок от три работни дни след изтичане на срока за подаване на документите по т.3, комисия, назначена от Работодателя:

 • разглежда документите на кандидатите и провери редовността им съгласно изискванията на ЗЛЗ, Наредба №1/2015 г., КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „Канев“ АД.
 • представя на Изпълнителния директор протокол със списък на допуснатите до участие в конкурса кандидати;
 • съобщава на допуснатите до конкурса кандидати дата, час и място на провеждане на конкурса.

         5. В срок не по-рано от две седмици и не по-късно от един месец от датата на допускане до конкурс, се провежда конкурс от комисия, назначена от Работодателя, чрез събеседване по един практически и един теоретичен въпрос по утвърден конспект.

         Кандидатите отговарят устно на изтеглените въпроси, както и на допълнително зададени от комисията въпроси.

         6. Крайната оценка на кандидатите се формира сумарно от следните критерии:

6.1. среден успех от курса на обучение и от държавните изпити, умножен по коефициент 1;

6.2. оценка от дипломата по учебна дисциплина, съответстваща, включваща или най-близка до специалността, за която лицето кандидатства /ако са повече от една се изчислява средноаритметично/, умножена по коефициент 2;

6.3. оценка от проверка на познанията на кандидата по съответната специалност, умножена по коефициент 5.

Оценяването се извършва по шестобалната система. Максималната оценка по всеки един от критериите по т.6 е 6.00, а максималният бал, който може да получи всеки един кандидат е 48.

Участник, получил оценка по т.6.3. под 5.00 отпада от класирането.

        7. Трудов договор по реда на чл.11, ал.1, т.1 от Наредба №1/22.01.2015 г. на МЗ се сключва с кандидата, класиран на първо място - с най-висока крайна оценка по т.6.                                                              

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Протоколи.pdf)Протоколи от извършен подбор458 КБ21.03.2024 | 11:05

Провеждане на търг за продажба на 2 броя моторни превозни средства, собственост на УМБАЛ „Канев“ АД

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Обявление.pdf)Обявление1169 КБ19.03.2024 | 12:36
Свали този файл (Тръжна документация.pdf)Тръжна документация3724 КБ19.03.2024 | 12:36
Свали този файл (Образци.doc)Образци83 КБ19.03.2024 | 12:36
Свали този файл (Заповед 151.pdf)Заповед 151 от 18.03.2024г.3564 КБ19.03.2024 | 12:34

Свободни местa за длъжности Лекaр, специализaнт, специализанти – медицински сестри и акушерки

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

гр.Русе, 7002, ул.”Независимост”2

О Б Я В Я В А

1. На основание чл.44, ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ „КАНЕВ“ АД предлага места, финансирани от държавата за 2024 г. за:

1.1. „Лекар, специализант“ по следните специалности:

 • „Акушерство и гинекология“ - 1 бройка;
 • „Анестезиология и интензивно лечение“ - 3 бройки;
 • „Вътрешни болести“ - 2 бройки;
 • „Детска хирургия“ - 1 бройка;
 • „Инфекциозни болести“ – 2 бройки;
 • „Кардиология“ – 2 бройки;
 • „Клинична лаборатория“ – 1 бройка;
 • „Клинична хематология“ - 1 бройка;
 • „Неврохирургия“ - 2 бройки;
 • „Неонатология“ – 2 бройки;
 • „Нервни болести“ – 2 бройки;
 • „Нефрология“ – 1 бройка;
 • „Ортопедия и травматология“ - 2 бройки;
 • „Педиатрия“ - 3 бройки;
 • „Съдова хирургия“ - 1 бройка;
 • „Трансфузионна хематология“ - 1 бройка;
 • „Ушно-носно-гърлени болести“ - 1 бройка;
 • „Физикална и рехабилитационна медицина“ - 1 бройка;
 • „Хирургия“ – 2 бройки.

            1.2. Специализанти – медицински сестри и акушерки по следните специалности:

 • „Анестезиология и интензивни грижи“ - 1 бройка;
 • „Операционна и превързочна техника“ – 1 бройка.

2. Лицата, които желаят  да кандидатстват през 2024 г. на място по т.1, да подават заявление в срок до 10.04.2024 г. вкл. Заявлението се подава в отдел „Управление на човешките ресурси“ - всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа.

Конкурс за длъжността „Управител на „Медицински център Русе“ ЕООД“

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

гр.Русе, 7002, ул.”Независимост”2

На основание Заповед № 540 / 12.12.2023 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл. 20 и чл.21 от Закона за публичните предприятия, чл.12, т.7 и глава пета от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Вътрешните правила за избор на управител на „Медицински център Русе“ ЕООД, дъщерно дружество на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД и прието решение по т.3 от Протокол №26/11.12.2023 г. на заседание на Съвета на директорите на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД  за избор на управител на „Медицински център Русе“ ЕООД

О Б Я В Я В А:

I. Конкурс със защита на проект и събеседване на тема: „Проект за развитие, организация, управление и финансиране на диагностично-лечебния процес в „Медицински център Русе“ ЕООД за периода 2024-2026 година” за длъжността „Управител на „Медицински център Русе“ ЕООД“ за срок от 3 години.

II. Изискванията към кандидатите:

До участие в конкурса за избор на управител на „Медицински център Русе“ ЕООД се допуска лице, което отговаря на следните изисквания:

1. да е български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация   Швейцария.;

2. да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, с призната специалност и с квалификация по здравен мениджмънт;

3. да има най-малко 5 години професионален опит;

4. да не е поставено под запрещение;

5. да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

6. да не е лишено от правото да заема съответната длъжност; да не е обявено в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; да не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно  кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори; да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

7. да не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията, не е член на политически кабинет и секретар на община;

8. да  не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

9. да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с      ограничена отговорност;

10. да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

III. За участие в конкурсната процедура, кандидатите или упълномощено от тях лице подават писмено заявление по образец - Приложение №1 в срок до 15.01.2024 г. вкл. Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД - всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа, като прилагат копия от следните документи:

1. декларация от лицето за обстоятелствата, съгласно образец – Приложение №3;

2. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

3. копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ (удостоверение от работодател, служебна бележка, извадка от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и др.);

4. удостоверение за членство в БЛС;

5. подробна автобиография (Европейски формат);

6. копия от други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността

IV. Начин на провеждане на конкурса:

Първи етап - предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на всички документи по т.III и проверка на съответствието им с предварително обявените изисквания). Подборът се извършва в срок до 7 работни дни след изтичане на срока за подаване на заявленията. До участие в следващ етап от конкурса се допускат само лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на обявените изисквания. Списъкът на допуснатите и недопуснатите кандидати се обявява чрез публикуване на електронната страница  на болницата;

Втори етап - представяне от кандидатите на проект за развитие, организация, управление и финансиране на диагностично-лечебния процес в „Медицински център Русе“ ЕООД за периода 2024-2026 година. В срок до 5 работни дни, считано от публикуването на списъка на допуснатите и недопуснатите кандидати, всеки допуснат кандидат е длъжен да представи в деловодството на УМБАЛ „Канев“ АД разработена от него концепция за развитие на дружеството;

Трети етап - събеседване с допуснатите кандидати (интервю). Събеседването с кандидатите се провежда не по-рано от 5 работни дни след изтичане на срока за представяне на проекта, но не по-късно от 30 работни дни от същия.

Интервюто включва въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на „Медицински център Русе“ ЕООД, представяне на способностите и уменията на кандидатите в областта на стратегическото планиране, определяне на отговорности и приоритети за постигане на максимален резултат, в съответствие с поставените цели, умение за вземане на навременни и адекватни управленски решения, административни, професионални и делови качества.

Оценяването на кандидатите се извършва по 5-степенна скала, като окончателният резултат на всеки кандидат е сборът от индивидуалните оценки от втори и трети етап. На първо място се класира кандидата, получил най-висока обща оценка.С участника, класиран на първо място се сключва договор за възлагане на управлението на „Медицински център Русе“ ЕООД за срок от 3 години.

V. Начин на определяне на месечното възнаграждение:

Възнаграждението на управителя на „Медицински център Русе“ ЕООД се определя по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия при следните условия:

 1. Показател №5 „Изменение на добавената стойност на един зает“, от Приложение №2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл.56, ал. 2 от ППЗПП се заменя с показател „Брой преминали пациенти“
 2. Стойността на една бална единица се определя на 40 на сто от минималната работна заплата, установена за страната за съответния месец, включително в случаите по чл. 56, ал. 6 от ППЗПП.
 3. Стойността на балната единица по т.2 може да бъде преразгледана при приемане на годишния финансов отчет на „Медицински център Русе“ ЕООД от УМБАЛ „КАНЕВ“ АД.
Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Протокол конкурс управител МЦ.pdf)Протокол от конкурс за управител на МЦ1546 КБ28.02.2024 | 13:05
Свали този файл (МЦ Допуснати кандидати.pdf)Допуснати кандидати295 КБ18.01.2024 | 11:30
Свали този файл (Приложения конкурс МЦ.doc)Приложения136 КБ13.12.2023 | 15:39

Провеждане на търг за отдаване под наем на 2 броя обекти, собственост на УМБАЛ „Канев“ АД

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Обявление търг наем.pdf)Обявление987 КБ20.02.2024 | 09:51
Свали този файл (Заповед №78 от 16.02.2024.pdf)Заповед №78342 КБ20.02.2024 | 09:50
Свали този файл (Образци.doc)Образци561 КБ16.02.2024 | 14:07
Свали този файл (Тръжна документация.pdf)Тръжна документация5789 КБ16.02.2024 | 14:07
Свали този файл (Заповед търг.pdf)Заповед търг4191 КБ16.02.2024 | 14:06

Провеждане на търг за продажба на 3 броя моторни превозни средства, собственост на УМБАЛ „Канев“ АД

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Образци.doc)Образци82 КБ16.02.2024 | 14:02
Свали този файл (Тръжна документация.pdf)Тръжна документация4276 КБ16.02.2024 | 14:00
Свали този файл (Обявление.pdf)Обявление1335 КБ16.02.2024 | 13:59
Свали този файл (Заповед търг.pdf)Заповед търг3465 КБ16.02.2024 | 13:59
 • 1
 • 2
 • 3
  • Адрес:
   ул."Независимост" 2
   Русе 7002
  • Телефон:
   +359 82 887215 - Изп. директор
   +359 82 887351 - Регистратура

  ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА