Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Обяви

Покана дo всички заинтересовани лица за представяне на оферти за предоставяне на финансови услуги от кредитна институция (банка) за нуждите на УМБАЛ "Канев" АД

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Приложение 1 към Покана.doc)Приложение 1 към покана329 КБ23.11.2023 | 12:02
Свали този файл (Покана представяне на оферта.pdf)Покана за представяне на оферта4237 КБ23.11.2023 | 11:57

Провеждане на конкурс за избор на застраховател за застраховане имуществото, собственост на УМБАЛ „Канев“ АД

ОБЯВЛЕНИЕ

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД, ЕИК 117505556, на основание чл. 29, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и във връзка с Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители от Приложение №1 към чл.29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия,

ОБЯВЯВА

Процедура с предмет: „Провеждане на конкурс за избор на застраховател за застраховане имуществото, собственост на УМБАЛ „Канев“ АД“

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Протокол.pdf)Протокол7846 КБ08.11.2023 | 09:57
Свали този файл (Заповед класиране.pdf)Заповед класиране305 КБ08.11.2023 | 09:56
Свали този файл (Образци.doc)Образци117 КБ13.10.2023 | 12:00
Свали този файл (Обявление - конкурс застраховки.doc)Обявление185 КБ13.10.2023 | 08:41
Свали този файл (Заповед - конкурс застраховки.pdf)Заповед 424 от 12.10.2023г.2954 КБ13.10.2023 | 08:39
Свали този файл (Конкурсна документация - застраховка имущество.pdf)Конкурсна документация5688 КБ13.10.2023 | 08:38

Свободни местa за длъжности Лекaр, специализaнт и Биолог, специализант

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

гр.Русе, ул.”Независимост”2

О Б Я В Я В А

1. На основание Заповед № 349 / 21.08.2023 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.69, ал.2, т.3 от ЗЛЗ, чл.17, ал.1 и ал.3 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД конкурс чрез събеседване по един практически и един теоретичен въпрос за длъжностите:

    1. 1. „Лекар, специализант“ по специалност:

 • „Акушерство и гинекология“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Анестезиология и интензивно лечение“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Вътрешни болести“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Гастроентерология“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Детска хирургия“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата.
 • „Ендокринология и болести на обмяната“ - 1 бройка - място, което не е финансирано от държавата;
 • „Инфекциозни болести“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Кардиология“ - 1 бройка - място, което не е финансирано от държавата;
 • „Клинична лаборатория“ - 1 бройка - място, което не е финансирано от държавата;
 • „Клинична хематология“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Неврохирургия“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Неонатология“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Нервни болести“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Нефрология“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Образна диагностика“ - 1 бройка - място, което не е финансирано от държавата;
 • „Обща и клинична патология“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Ортопедия и травматология“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Педиатрия“ - 3 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Съдова хирургия“ - 1 бройка - място, което не е финансирано от държавата;
 • „Трансфузионна хематология“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Урология“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Ушно-носно-гърлени болести“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Физикална и рехабилитационна медицина“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Хирургия“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата.

    1.2. „Биолог, специализант по лабораторна микробиология“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата

2. Изискванията за заемане на обявените длъжности са:

2.1. за длъжностите по т.1.1:

 • Образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина;
 • Членство в Български лекарски съюз.

2.2. за длъжността по т. 1.2:

 • Образователно – квалификационна степен „магистър” по специалност „Биология“;

3. Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс в срок до 25.09.2023 г.вкл.

Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД - всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа, като се прилагат следните документи:

 • Копие от диплома за завършено висше образование;
 • Автобиография;
 • Удостоверение за членство в БЛС - за кандидатите по т.1.1.;
 • Медицинско свидетелство за постъпване на работа – само за кандидатите, които нямат сключен трудов договор с УМБАЛ „Канев“ АД;
 • Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено от Министерство на образованието и науката – само за кандидатите, които са чужди граждани и не са граждани на държава-членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария.

4. В срок от три работни дни след изтичане на срока за подаване на документите по т.3, комисия, назначена от Работодателя:

 • разглежда документите на кандидатите и провери редовността им съгласно изискванията на ЗЛЗ, Наредба №1/2015 г., КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „Канев“ АД.
 • представя на Изпълнителния директор протокол със списък на допуснатите до участие в конкурса кандидати;
 • съобщава на допуснатите до конкурса кандидати дата, час и място на провеждане на конкурса.

5. В срок не по-рано от две седмици и не по-късно от един месец от датата на допускане до конкурс, се провежда конкурс от комисия, назначена от Работодателя, чрез събеседване по един практически и един теоретичен въпрос по утвърден конспект.

         Кандидатите отговарят устно на изтеглените въпроси, както и на допълнително зададени от комисията въпроси.

6. Крайната оценка на кандидатите се формира сумарно от следните критерии:

6.1. среден успех от курса на обучение и от държавните изпити, умножен по коефициент 1;

6.2. оценка от дипломата по учебна дисциплина, съответстваща, включваща или най-близка до специалността, за която лицето кандидатства /ако са повече от една се изчислява средноаритметично/, умножена по коефициент 2;

6.3. оценка от проверка на познанията на кандидата по съответната специалност, умножена по коефициент 5.

Оценяването се извършва по шестобалната система. Максималната оценка по всеки един от критериите по т.6 е 6.00, а максималният бал, който може да получи всеки един кандидат е 48.

Участник, получил оценка по т.6.3. под 5.00 отпада от класирането.

7. Трудов договор по реда на чл.11, ал.1, т.1 от Наредба №1/22.01.2015 г. на МЗ се сключва с кандидата, класиран на първо място - с най-висока крайна оценка по т.6.

                                                                         

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Протоколи 2.pdf)Протоколи 21238 КБ27.10.2023 | 11:45
Свали този файл (Протоколи.pdf)Протоколи1952 КБ25.10.2023 | 11:51

Конкурс за длъжността „Лекар, началник на отделение“

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

гр.Русе, 7002, ул.”Независимост”2

На основание Заповед № 398 / 26.09.2023 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД

О Б Я В Я В А:

конкурс със защита на проект и събеседване на тема: „Проект за развитие, организация, управление и финансиране на диагностично-лечебния процес в следните отделения: „Акушерство и гинекология“, отделение за интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост, Мултипрофилно спешно отделение и клиника „Ортопедия и травматология“ за периода 2024-2026 година” за длъжността „Лекар, началник“ към всяко от следните отделения: „Акушерство и гинекология“, отделение за интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост, Мултипрофилно спешно отделение и клиника „Ортопедия и травматология“.

Изискванията за заемане на обявената длъжност за всяко от отделенията са:

 • Образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина и призната медицинска специалност по профила на отделението;
 • Трудов стаж – общ медицински стаж не по-малко от 5 години;
 • Кандидатът да е хабилитирано лице за клиника „Ортопедия и травматология“;
 • Квалификации по здравен мениджмънт, владеене на чужд език, публикации по специалността и притежавана научна степен са предимство при равни други условия.

      Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс в срок до 30.10.2023 г. вкл.

 Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД - всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа, като прилагат копия от следните документи:

 • Диплома за завършено висше медицинско образование;
 • Диплома за призната специалност по профила на отделението, за което кандидатстват;
 • Документ, удостоверяващ общ медицински стаж;
 • Документ за присъдено научно звание за началник клиника;
 • Документи, удостоверяващи квалификации по здравен мениджмънт, компютърна грамотност, владеене на чужд език, удостоверение за научна степен - при наличие на такива;
 • Удостоверение за членство в БЛС.

 

Вътрешен конкурс за длъжността „Старша медицинска сестра“

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

гр.Русе, 7002, ул.”Независимост”2

На основание Заповед № 397 / 26.09.2023 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД

О Б Я В Я В А:

вътрешен конкурс със защита на проект и събеседване на тема: „Развитие, организация и управление на здравните грижи в отделението за периода 2024-2026г.” за длъжността: „Старша медицинска сестра“ към следните отделения: „Трансфузионна хематология”, „Диализно лечение“, „Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната”, „Физикална и рехабилитационна медицина“ и „Ушно-носно-гърлени болести“, структура „Анестезиология в централен операционен блок“ към отделение „Анестезиология и интензивно лечение“

 1. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър“ по специалността „Управление на здравни грижи“;
 2. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалността „Медицинска сестра“;
 3. Наличие на действащо трудово правоотношение с УМБАЛ „КАНЕВ“ АД към момента на подаване на заявлението за допускане до конкурс;
 4. Трудов стаж – общ медицински стаж не по-малко от 5 години, от които по профила на отделението минимум 1 година.

Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс в срок до 30.10.2023 г. вкл.

Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД всеки работен ден от 09.00 до 15.00 часа, като прилагат копия от следните документи:

 • Дипломи за завършено образование;
 • Документи за придобита допълнителна квалификация;
 • Документ, удостоверяващ общ медицински стаж и действащо трудово правоотношение с УМБАЛ „КАНЕВ“ АД;
 • Удостоверение за членство в БАПЗГ.

Вътрешен конкурс за длъжностите „Старши медицински лаборант“ и „Старши рентгенов лаборант“

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

гр.Русе, 7002, ул.”Независимост”2

На основание Заповед № 396 / 26.09.2023 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД

О Б Я В Я В А:

вътрешен конкурс със защита на проект и събеседване на тема: „Развитие, организация и управление на здравните грижи в отделението за периода 2024-2026г.” за длъжността: „Старши медицински лаборант“ към отделение „Обща и клинична патология“, „Клинична лаборатория“, „Микробиологична лаборатория“ и „Старши рентгенов лаборант“ към отделение „Образна диагностика“. Изискванията за заемане на обявените длъжности са:

 1. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър“ по специалността „Управление на здравни грижи“;
 2. Образователно-квалификационна степен:
 • „Професионален бакалавър“ по специалността „Медицински лаборант“ за длъжността „Старши медицински лаборант“;
 • „Професионален бакалавър“ по специалността „Рентгенов лаборант“ за длъжността „Старши рентгенов лаборант“;
 1. Наличие на действащо трудово правоотношение с УМБАЛ „КАНЕВ“ АД към момента на подаване на заявлението за допускане до конкурс;
 2. Трудов стаж – общ медицински стаж не по-малко от 5 години, от които по профила на отделението минимум 1 година.

Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс в срок до 30.10.2023 г.вкл.

Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД всеки работен ден от 09.00 до 15.00 часа , като прилагат копия от следните документи:

 • Дипломи за завършено образование;
 • Документи за придобита допълнителна квалификация;
 • Документ, удостоверяващ общ медицински стаж и действащо трудово правоотношение с УМБАЛ „КАНЕВ“ АД;
 • Удостоверение за членство в БАПЗГ.

Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишни индивидуален и консолидиран финансов отчет на УМБАЛ „Канев“ АД за 2023 г., както и на годишен финансов отчет на „Медицински център – Русе“ ЕООД за 2023 г.

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Протокол комисия.pdf)ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ1198 КБ31.03.2023 | 14:50
Свали този файл (Покана.pdf)ПОКАНА952 КБ20.03.2023 | 15:19
Свали този файл (Образец оферта.odt)ОБРАЗЕЦ ОФЕРТА8 КБ20.03.2023 | 15:19

"Провеждане на търг за отдаване под наем на 13 броя обекти, собственост на УМБАЛ "Канев" АД"

ОБЯВЛЕНИЕ

 ЗА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

 

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД уведомява, че със Заповед №400/02.09.2022 г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ Канев“ АД е открита процедура за  провеждане на търг: „Провеждане на търг за отдаване под наем на 13 броя обекти, собственост на УМБАЛ „Канев“ АД“.

Обектите се отдават за срок от 3 (три) години.

            I. Описание на обектите и начална тръжна цена:

1.  Площ, представляваща плочник с налични изводи за вода, канализация и ел. захранване – за поставяне на преместваем павилион за продажба на храни и напитки, находящ се в гр.Русе, ул. Независимост № 2, югозападна част на двора на УМБАЛ Канев АД, пред главен корпус на лечебното заведение; площ: 15 кв.м., с предназначение за ползване: за поставяне на павилион за продажба на храни и напитки; начална месечна цена - 102 лв. (сто и два лева) без ДДС;

2. Помещение – работилница, състояща се от две стаи, находящо се в гр.Русе, ул. „Независимост“ № 2, в двора, пред централна част на Главен корпус на УМБАЛ Канев АД: площ – 12,05 кв.м., с предназначение за ползване: за работилница за ремонт на медицинска техника и друга апаратура; начална месечна цена - 72 лв. (седемдесет и два лева) без ДДС;

3. Помещение - копирни услуги и продажба на канцеларски материали, находящо се в гр.Русе, ул. Независимост, № 2, Главен корпус, блок В, ет. 1 на УМБАЛ „Канев“ АД; площ – 3,50 кв.м., с предназначение за ползване: за копирни услуги и продажба на канцеларски материали; начална месечна цена - 54 лв. (петдесет и четири лева) без ДДС;

4. Незастроена част от терен – за разполагане на преместваем павилион за продажба на цветя и сувенири, находящ се в гр.Русе, ул. „Независимост“ № 2, до бариерата на входа за АГ-комплекс и Главен корпус на УМБАЛ „Канев“ АД; площ – 4,00 кв.м., с предназначение за ползване: за разполагане на преместваем павилион за продажба на цветя и сувенири; начална месечна цена - 66 лв.(шестдесет и шест лева) без ДДС;

5. Помещение на покривно пространство на сграда с идентификатор 63427.2.5105.8, находяща се в гр. Русе, ул. Независимост № 2, сграда на УМБАЛ „Канев“ АД, с идентификатор 63427.2.5105.8; площ – 15,00 кв.м., с предназначение за ползване: за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения; начална месечна цена - 672 лв. (шестстотин седемдесет и два лева) без ДДС;

6. Недвижим имот - бивша сграда на бърза и неотложна медицинска помощ – за продажба на ортопедични изделия, находящ се в гр.Русе, ул. „Независимост“ № 2, в двора пред входа на Главен корпус; площ – 19,20 кв.м., с предназначение за ползване: за продажба на ортопедични изделия; начална месечна цена - 326 лв. (триста двадесет и шест лева) без ДДС;

7.  Амбулатория с 4 бр. кабинети  - за упражняване на медицинска практика за първична медицинска помощ, находяща се в гр.Русе, ул. „Независимост“ № 2, в двора пред входа на Главен корпус; площ – 140,00 кв.м., с предназначение за ползване: за упражняване на медицинска практика за първична медицинска помощ; начална месечна цена - 558 лв. (петстотин петдесет и осем лева) без ДДС;

8. Част от терен за разполагане на преместваем павилион за продажба на закуски, находящ се в гр.Русе, ул.“Независимост“ № 2, УП 1-5101, долепен до ограда на болницата към ул. „Независимост“; площ – 8,40 кв.м., с предназначение за ползване: за продажба на закуски; начална месечна цена - 156 лв. (сто петдесет и шест лева) без ДДС;

9. Помещение на последен инсталационен етаж Хирургически Блок, находящо се в  гр.Русе, ул. „Независимост“ № 2, последен инсталационен етаж Хирургически Блок; площ – 15,00 кв.м. + 10,00 кв.м., с предназначение за ползване: за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения; начална месечна цена - 672 лв. (шестстотин седемдесет и два лева) без ДДС;

10. 1 бр. кабинет в едно с оборудване – за упражняване на медицинска практика /стоматологичен кабинет/, находящ се в гр.Русе, ул. „Независимост“ № 2, сграда Главен корпус, ет.3, каб.7; площ – 19,15 кв.м., с предназначение за ползване: за упражняване на медицинска практика /стоматологичен кабинет/; начална месечна цена - 354 лв. (триста петдесет и четири лева) без ДДС;

11. Площ – за разполагане на павилион за продажба на печатни произведения, промишлени стоки, облекло и др., находящ се в гр.Русе, ул. „Независимост“ № 2, партер на Хирургичен блок; площ – 20,00 кв.м., с предназначение за ползване: за разполагане на павилион за продажба на печатни произведения, промишлени стоки, облекло и др.; начална месечна цена - 300 лв. (триста лева) без ДДС;

12. Помещение за извършване на търговска дейност, находящо се в гр.Русе, ул. „Независимост“ № 2, до бариерата на входа за АГ комплекс с лице към улицата; площ – 14,7 кв.м., с предназначение за ползване: за извършване на търговска дейност; начална месечна цена – 288 лв. (двеста осемдесет и осем лева) без ДДС;

13. 1 бр. кабинет за упражняване на медицинска практика, находящ се в гр.Русе, ул. „Независимост“ № 2, сграда Главен корпус, блок Г, ет.3; площ – 38,00 кв.м., с предназначение за ползване: за упражняване на медицинска практика; начална месечна цена – 400 лв. (четиристотин лева) без ДДС;

            II. Вид на търга

Търг с тайно наддаване, вид на заседанието – открито.       

            III. Начин на плащане

Наемната цена се заплащат до 15-то число на месеца, за който се отнася съответното плащане, в брой, в касата  на УМБАЛ „Канев” АД, или по банков път по банковата сметка на лечебното заведение, посочена в договора за наем. За плащането се издава фактура на наемателя.

            IV. Размер на депозита за участие в търга

50 % от обявената началната цена без ДДС, посочена в п.I, т.1 до т.13.

Депозитът се внася в касата на УМБАЛ „Канев“ АД или по банков път по сметка:

Инвестбанк АД

IBAN: BG17IORT80481094478800 - в лева

BIC: IORTBGSF

            V. Дата, място и час на провеждане на търга:

За обектите от т.1 до т.6 вкл. - На 26.09.2022 г. в 10.00 ч. в конферентната зала на УМБАЛ Канев АД, ул. „Независимост” № 2;

За обектите от т.7 до т.13 вкл. - На 27.09.2022 г. в 10.00 ч. в конферентната зала на УМБАЛ Канев АД, ул. „Независимост” № 2;

            VI. Тръжната документация се публикува на сайта на „УМБАЛ Канев” АД - https://www.umbal.ruse.bg/ информация/обяви и всеки участник/заинтересовано лице има неограничен достъп до нея.

            VII. Краен срок и място за подаване на заявленията за участие

-  23.09.2022 г., 16:00 ч., в сградата на УМБАЛ „Канев“ АД, ул."Независимост" № 2, кабинет № 3 – Деловодство.

             VIII. Изисквания към участниците

Участие в търга може да вземе всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение от такива лица, като:

1 .В търга не може да участва лице, което:

а) е в производство по ликвидация;

б) е обявено в несъстоятелност или е в открито производство по несъстоятелност, или е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, включително, когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или  кандидатът е преустановил дейността си, а в случай, че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

в) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към Община по седалището на търговеца/ постоянен адрес на участника, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социално осигуряване;

г) има непогасени финансови задължения към лечебното заведение.

2. Кандидатите попълват и подават декларация за удостоверяване наличието или отсъствието на обстоятелствата по букви „а“, „б“, „в“ и „г“. Физическите лица не декларират обстоятелствата по б. „а“ и б. „б“

3. Когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, съдружниците в обединението/консорциума трябва да сключат договор за участие в търга. В случаите, когато съдружниците в обединението са сключили договор за участие в търга, участникът трябва да представи допълнително споразумение към този договор за участие в настоящия търг.

4. Договорът/споразумението по т.3 трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

а) съставът на обединението/консорциум няма да се променя след подаването на заявлението и всички съдружници в обединението са задължени да останат в него до изтичане на срока на договора за наем;

б) обединението/консорциума е създадено със срок от 5 г. след датата на сключване на договора за наем;

в) всички съдружници на обединението/консорциума са солидарно отговорни за задълженията, възникващи от сключването на договора за наем.

5. Съдружниците в обединението/консорциума трябва да определят и посочат в договора или в отделно пълномощно лице/а, което/които ще представлява/т обединението/ консорциума пред наемодателя, и ще отговоря/т за оперативното управление при изпълнение на договора за наем.

6. Договорът/споразумението за създаване на обединението/консорциума, както и пълномощното към представляващия, в случай, че има такова, следва да  бъдат с нотариална заверка на подписите.

            IX. Други условия  -

            Време и условия за извършване на оглед на обектите –- Всеки работен ден от датата на публикуване на обявление за търга в сайта на УМБАЛ „Канев“ АД до 23.09.2022 г., в периода от 10:00 до 12:00 часа, може да бъде извършен оглед на обект.

            Контакти по повод оглед на обектите – инж. Букуров, тел. 0878 385017.

            Огледите се извършват при спазване на изискванията за сигурност и пропускателен режим на лечебното заведение, включително въведените противоепидемични мерки.

            Извършването на оглед е задължително условие за участието в търга.

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Заповед №431 от 30.09.2022г...pdf)ЗАПОВЕД № 431/30.09.2022 г.1398 КБ30.09.2022 | 13:44
Свали този файл (Образци.doc)ОБРАЗЦИ150 КБ08.09.2022 | 08:49
Свали този файл (Тръжна документация.pdf)ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ7972 КБ08.09.2022 | 08:49
Свали този файл (Заповед извлечение.pdf)ЗАПОВЕД № 400/02.09.2022 г. 4818 КБ08.09.2022 | 08:50

Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишни индивидуален и консолидиран финансов отчет на УМБАЛ „Канев“ АД за 2022 г., както и на годишен финансов отчет на „Медицински център – Русе“ ЕООД за 2022 г.

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (56E8~1.PDF)ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯ2000 КБ30.08.2022 | 16:10
Свали този файл (BD8B~1.DOC)ОБРАЗЕЦ ОФЕРТА16 КБ16.08.2022 | 09:13
Свали този файл (Покана.pdf)ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ968 КБ16.08.2022 | 09:02

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

УМБАЛ „КАНЕВ“ АД публикува в Електронната платформа за продажба на имоти на сайта на Агенция за публичните предприятия и контрол:

Процедура за провеждане на електронен търг за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.3161, ведно с построената в този имот СГРАДА с идентификатор 63427.2.3161.1, собственост на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД

    1. Описание:

Местонахождението на имота – град Русе, п.к. 7000, ул. “Николаевска“ № 74 (седемдесет и четири), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване:  комплекс за здравеопазване:

   СГРАДА с идентификатор 63427.2.3161.1 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка три хиляди сто шестдесет и едно точка едно), съгласно скица   № 8526 / 28.07.2008 г. на СГКК - град Русе, със застроена площ 1105 кв. ,м. /хиляда сто и пет кв.м./, брой етажи: 4.

    2. Начална стартова цена:

   1 326 450, 00 лв. /един милион  триста двадесет и шест хиляди, четиристотин и петдесет лева/ без ДДС.

            Информация и условия за участие в електронен търг чрез Електронната платформа за продажба на имоти, може да получите на следния електронен адрес: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/379

 • 1
 • 2
  • Адрес:
   ул."Независимост" 2
   Русе 7002
  • Телефон:
   +359 82 887215 - Изп. директор
   +359 82 887351 - Регистратура

  ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА