Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Обяви

Покана за представяне на оферти

„Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишни индивидуален и консолидиран финансов отчет на УМБАЛ „Канев“ АД за 2021 г., както и на годишен финансов отчет на „Медицински център – Русе“ ЕООД за 2021 г.“

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Образец_оферта II.odt)Приложение 1- Оферта8 КБ16.09.2021 | 14:23
Свали този файл (Покана 2.pdf)Покана с изх.№2045/15.09.2021 г.1318 КБ16.09.2021 | 14:23

Tърг за отдаване под наем на самостоятелна сграда

ЗАПОВЕД

№  368/12.08.2021 г.

 На основание чл. 69, ал. 2, т. 1 от ЗЛЗ и чл. 5 ал. 1 от Вътрешни правила  за  организиране и провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти – собствени или предоставени за ползване и управление на „Университетска многопрофилна болница за  активно лечение „Канев“ АД, утвърдени със заповед № 618/18.12.2020 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Канев“ АД, 

НАРЕЖДАМ:

І. ОТКРИВАМ процедура с предмет: „Провеждане на търг за отдаване под наем на самостоятелна сграда в североизточната част на двора на УМБАЛ „Канев“ АД – Пералня“. Провеждането на търгa е по реда на Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и Вътрешни правила за организиране и провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти – собствени или предоставени за ползване и управление на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД, утвърдени със заповед № 618/18.12.2020 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Канев“ АД.

Имота се отдава под наем за срок от 10 (десет) години, считано от датата на сключване на договора.

Обект отдаван под наем – самостоятелни и части от сграда или площи, собственост на УМБАЛ „Канев“ АД, са със следното описание:

Описание на обекта: самостоятелна сграда в Североизточната част на двора на УМБАЛ  "Канев" АД, като нейното изпълнение е както следва: - сградата е двуетажна със застроена площ 342 кв.м., построена 1978 г. - първи етаж - стоманобетонова конструкция, обособена за пералня; естествено и изкуствено осветление; течаща топла и студена вода и канал. Под - мозайка, стени и таван - латекс. Тоалетна. Изградена вентилационна инсталация. Към пералнята обособени шивалня, компресорно помещение и склад. - втори етаж - надстройка от метална конструкция, изработена през 1987 г. Тук е разположена стерилизационната база. Естествено и изкуствено осветление. Течаща топла и студена вода и канал. Под - мозайка и теракот, стени и таван - латекс. Тоалетна и баня. Централно парно отопление. Административен кабинет и Има два малки асансьора за не стерилизирани и стерилизирани материали. Сградата няма електромери и водомери. Има възможност за монтаж на водомер и 2 електромера.

Местоположение на обекта: Гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, УМБАЛ Канев АД Предназначение на обекта: Двуетажна сграда с предназначение пералня Квадратура: Застроена площ 342 кв. м. и РЗП 684 кв. м. построена 1978 г.;

Начална цена, съгласно независима оценка без ДДС: 1580 лв./месечна наемна цена

Депозит за участие: 790 лева.

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Zapoved 420.pdf)Заповед №420/13.09.2021 г. на Изп. директор на УМБАЛ "Канев" АД1029 КБ13.09.2021 | 16:17
Свали този файл (2-1___IZVLECHENIE-Zapoved_otkrivane_targ_naemi_signed.pdf)Заповед за откриване на търг за наем 190 КБ17.08.2021 | 15:21
Свали този файл (4___Обявление-търг-наем-УМБАЛ-Канев-АД.doc)Обявление търг наем779 КБ17.08.2021 | 15:21
Свали този файл (3___Тръжна-документация-2021-signed.pdf)Тръжна документация567 КБ17.08.2021 | 15:20
Свали този файл (5___Образци-на-документи.doc)Образци на документи399 КБ17.08.2021 | 15:20

Конкурс за началник oтделениe

На основание Заповед № 408 / 07.09.2021г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД

 

О Б Я В Я В А

Вътрешен конкурс със защита на проект и събеседване на тема: „Проект за развитие, организация, управление и финансиране на диагностично-лечебния процес в следните отделения: „Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната“, „Трансфузионна хематология“, „Очни болести“ за периода 2022-2024 година” за длъжността „Лекар, началник“ към всяко от следните отделения: „Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната“, „Трансфузионна хематология“, „Очни болести“.

         Изискванията за заемане на обявената длъжност за всяко от отделенията са:

 1. Образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина и призната медицинска специалност по профила на отделението;
 2. Трудов стаж – общ медицински стаж не по-малко от 5 години;
 3. Квалификации по здравен мениджмънт, владеене на чужд език, публикации по специалността и притежавана научна степен са предимство при равни други условия.

Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс в срок до 11.10.2021 г.

Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД - всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа, като прилагат копия от следните документи:

 • Диплома за завършено висше медицинско образование;
 • Диплома за призната специалност по профила на отделението, за което кандидатстват;
 • Документ, удостоверяващ общ медицински стаж;
 • Документи, удостоверяващи квалификации по здравен мениджмънт, компютърна грамотност, владеене на чужд език, удостоверение за научна степен - при наличие на такива;
 • Удостоверение за членство в БЛС.

Kонкурс за старша медицинска сестра

На основание Заповед № 383 / 20.08.2021г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД

 О Б Я В Я В А

Вътрешен конкурс със защита на проект и събеседване на тема: „Развитие, организация и управление на здравните грижи в отделението за периода 2022-2024г.” за длъжността: „Старша медицинска сестра“ към отделение „Трансфузионна хематология”, „Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната”, „Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология“ , „Очни болести“, и „Ушно-носно-гърлени болести“.

Изискванията за заемане на обявените длъжности са:

 1. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър“ по специалността „Управление на здравни грижи“;
 2. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалността „Медицинска сестра“;
 3. Наличие на действащо трудово правоотношение с УМБАЛ „КАНЕВ“ АД към момента на подаване на заявлението за допускане до конкурс;
 4. Трудов стаж – общ медицински стаж не по-малко от 5 години, от които по профила на отделението минимум 1 година.

Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс в срок до 27.09.2021 г. вкл.

Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД всеки работен ден от 09.00 до 15.00 часа, като прилагат копия от следните документи:

 • Дипломи за завършено образование;
 • Документи за придобита допълнителна квалификация;
 • Документ, удостоверяващ общ медицински стаж и действащо трудово правоотношение с УМБАЛ „КАНЕВ“ АД;
 • Удостоверение за членство в БАПЗГ.

Конкурс за старши лаборaнт

На основание Заповед № 390 / 25.08.2021г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД

О Б Я В Я В А

Вътрешен конкурс със защита на проект и събеседване на тема: „Развитие, организация и управление на здравните грижи в отделението за периода 2022-2024г.” за длъжността: „Старши медицински лаборант“ към отделение „Обща и клинична патология“ и „Клинична лаборатория“, „Старши рентгенов лаборант“ към отделение „Образна диагностика“.

Изискванията за заемане на обявените длъжности са:

 1. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър“ по специалността „Управление на здравни грижи“;
 2. Образователно-квалификационна степен:
 • „Професионален бакалавър“ по специалността „Медицински лаборант“ за длъжността „Старши медицински лаборант“;
 • „Професионален бакалавър“ по специалността „Рентгенов лаборант“ за длъжността „Старши рентгенов лаборант“;
 1. Наличие на действащо трудово правоотношение с УМБАЛ „КАНЕВ“ АД към момента на подаване на заявлението за допускане до конкурс;
 2. Трудов стаж – общ медицински стаж не по-малко от 5 години, от които по профила на отделението минимум 1 година.

Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс в срок до 27.09.2021 г. вкл..

Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД всеки работен ден от 09.00 до 15.00 часа , като прилагат копия от следните документи:

 • Дипломи за завършено образование;
 • Документи за придобита допълнителна квалификация;
 • Документ, удостоверяващ общ медицински стаж и действащо трудово правоотношение с УМБАЛ „КАНЕВ“ АД;
 • Удостоверение за членство в БАПЗГ.

Конкурс за началник отделение

На основание Заповед № 392 / 27.08.2021г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД

О Б Я В Я В А

конкурс със защита на проект и събеседване на тема: „Проект за развитие, организация, управление и финансиране на диагностично-лечебния процес в следните отделения: „Неврохирургия“, „Физикална и рехабилитационна медицина“, „Инфекциозни болести“ за периода 2022-2024 година” за длъжността „Лекар, началник“ към всяко от следните отделения: „Неврохирургия“, „Физикална и рехабилитационна медицина“, „Инфекциозни болести“.

          Изискванията за заемане на обявената длъжност за всяко от отделенията/клиниките са:

 1. Образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина и призната медицинска специалност по профила на отделението;
 2. Трудов стаж – общ медицински стаж не по-малко от 5 години;
 3. Квалификации по здравен мениджмънт, владеене на чужд език, публикации по специалността и притежавана научна степен са предимство при равни други условия.

Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс в срок до 01.10.2021 г.

Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД - всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа, като прилагат копия от следните документи:

 • Диплома за завършено висше медицинско образование;
 • Диплома за призната специалност по профила на отделението, за което кандидатстват;
 • Документ, удостоверяващ общ медицински стаж;
 • Документи, удостоверяващи квалификации по здравен мениджмънт, компютърна грамотност, владеене на чужд език, удостоверение за научна степен - при наличие на такива;
 • Удостоверение за членство в БЛС.

Конкурс за началник отделениe

На основание Заповед № 381 / 17.08.2021г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД

 О Б Я В Я В А

 конкурс със защита на проект и събеседване на тема: „Проект за развитие, организация, управление и финансиране на диагностично-лечебния процес в следните отделения: „Клинична лаборатория“, „Обща и клинична патология“, „Мултипрофилно спешно отделение“ за периода 2022-2024 година” за длъжността „Лекар, началник“ към всяко от следните отделения: „Клинична лаборатория“, „Обща и клинична патология“, „Мултипрофилно спешно отделение“.

          Изискванията за заемане на обявената длъжност за всяко от отделенията/клиниките са:

 1. Образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина и призната медицинска специалност по профила на отделението;
 2. Трудов стаж – общ медицински стаж не по-малко от 5 години;
 3. Квалификации по здравен мениджмънт, владеене на чужд език, публикации по специалността и притежавана научна степен са предимство при равни други условия.

Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс в срок до 24.09.2021 г.

Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД - всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа, като прилагат копия от следните документи:

 • Диплома за завършено висше медицинско образование;
 • Диплома за призната специалност по профила на отделението, за което кандидатстват;
 • Документ, удостоверяващ общ медицински стаж;
 • Документи, удостоверяващи квалификации по здравен мениджмънт, компютърна грамотност, владеене на чужд език, удостоверение за научна степен - при наличие на такива;
 • Удостоверение за членство в БЛС.
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА