Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Информация

Политика по качество и околна среда на УМБАЛ "Канев" АД

Ръководството на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Канев"" АД поема ангажимента за непрекъснато усъвършенстване на интегрираната система за управление на качеството и околната среда, с което осигурява изпълнението на мисията на болницата, насочена към подобряване здравето на гражданите на Република България чрез ефективно използване на ресурсите и в сътрудничество с партньорите на лечебното заведение.
Ръководството в лицето на изпълнителния директор, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА, изхождайки от убеждението, че просперитетът и бъдещето на болничната организация зависят от доверието и удовлетвореността на обществото от дейността й.
 
ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА Е НАСОЧЕНА КЪМ УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО ОТ ДОСТЪПНА, СВОЕВРЕМЕННА И ДОСТАТЪЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ ЗАПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИЗВЪРШВАНИТЕ В БОЛНИЦАТА ДИАГНОСТИЧНИ, ЛЕЧЕБНИ И РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ, И КЪМ ПОДГОТОВКА НА КОМПЕТЕНТНИ, ПРЕДПРИЕМЧИВИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО МЕДИЦИНА, СПОСОБНИ ДА РАБОТЯТ НА ВИСОКО ПРОФЕСИОНАЛНО НИВО, ПРИ СВЕДЕНИ ДО МИНИМУМ ПОТЕНЦИАЛНО ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КЪДЕТО И КОГАТО ТОВА Е ПРАКТИЧЕСКИ ПРИЛОЖИМО.
 
Ръководството се ангажира с изпълнението на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО и ОКОЛНАТА СРЕДА, чрез постигане на следните основни цели:
• Осъществяване на медицинските дейности според правилата за добра клинична практика и национални и общоприет и медицински стандарти за лечение при спазване на поверителност, медицинската етика и правата на пациентите;
• Разработване и въвеждане на инвестиционни програми насочени към модернизиране и хуманизиране на болничната среда, и към намаляване и предотвратяване на замърсяването на околната среда;
• Въвеждане на нови, разрешени в страната диагностични и лечебни методи за разширяване спектъра на оказваната медицинска помощ;
• Непрекъснато подобряване на професионалната квалификация, комуникативните умения и професионалната етика на медицинските кадри;
• Обучение и обмен на информация със служителите на Болницата, целящо повишаване осъзнаването на ефекта от дейността им, компетентността и отговорността им към опазване на околната среда;
• Предпазване и защита на околната среда от замърсявания при осъществяване дейностите на Болницата, в т.ч. засилени мерки във връзка с управлението на отпадъците;
• Осигуряване на съответствие на значимите аспекти на околната среда с нормативните и другите изисквания, документирано приети от Болницата;
• Мониторинг и намаляване на емисиите към всички компоненти на околната среда - въздух, вода, почви;
• Усвояване и прилагане на добри практики в организацията и изпълнението на учебния процес;
• Усъвършенстване на образователния процес чрез използване на нови обучителни технологии;
• Системно спазване на санитарно-хигиенните, противоепидемичните и екологични изисквания, съгласно приложимите нормативни документи;
• Медико-икономическо прогнозиран е, планиране, програмиране и управление на нови диагностични, лечебни и рехабилитационни болнични технологии и системи, и добри сестрински грижи;
• Прилагане на конвенционални методи за диагностика и лечение, основаващи се на иновативните постижения на медицинската и фармацевтичната наука, и на медицината основана на доказателства;
• Увеличаване на рентабилността на болничните дейности, основаващи се на оптимизиране на съотношението разход/полезност и разход/полза, включително чрез внедряване на технологии, оказващи минимално негативно въздействие върху околната среда;
• Мониторинг и управление на болничните процеси с цел оптимизиране на употребяваните ресурси, в т.ч. енерго и водопотреблението;
• Поставяне на изисквания по отношение на качеството и опазване на околната среда пред други заинтересовани страни. 
 
Политиката по качеството и околната среда, Наръчникът по ИСУ и документираните процедури са задължителни за всички служители на УМБАЛ "Канев" АД.
 
Ръководството на „УМБАЛ Канев" АД, поема ангажимента за осигуряване на адекватни ресурси и вярва, че внедряването, поддържането и непрекъснатото подобрение на интегрираната система за управление на качеството и околната среда, съответстваща на международните стандарти ISO 9001 :2008 и ISO 14001:2004 е условие за постигане на поставените цели.
 
Като Изпълнителен Директор на УМБАЛ "Канев" АД ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА.
 
Януари, 2017 год.
Изпълнителен директор: д-р Иван Стоянов
Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (POLITIKA KOS_UMBAL RUSE_ 012017.pdf)POLITIKA KOS_UMBAL RUSE_ 012017.pdf648 КБ11.07.2017 | 01:52
  • Адрес:
    ул."Независимост" 2
    Русе 7002
  • Телефон:
    +359 82 887215 - Изп. директор
    +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА