Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Телефонен указател

Телефонен указател

УМБАЛ "КАНЕВ" АД
       
АДМИНИСТРАТИВНО – СТОПАНСКИ БЛОК
Управителни органи  факс: 082/ 821 011
Наименование E – mail: Стац. телефон Моб. телефон
Изпълнителен директор hospitalruse@hospitalruse.org 082/ 887 215  
Мениджър офис   082/ 887 223 0878 385 038
Директор медицински дейности   082/ 887 430 0878 385 068
Главна медицинска сестра gms@hospitalruse.org 082/ 887 292 0879 007 571
КУКОС, УПР   082/ 887 346  
082/ 887 478  
Организатор Център за професионално обучение (ЦПО)   082/ 887 346  0879 007 627 
Юрисконсулт jurist@hospitalruse.org 082/ 887 350 0879 007 630
0876 385 009
Експерт ЗБУР zbur@hospitalruse.org 082/ 887 284 0879 007 581
Социален работник   082/ 887 258  
Инспектор противопожарна охрана/куриер   082/ 887 476 0878 385 051
Вътрешен одит   082/ 887 399  
Болнична регистратура   082/ 887 351  
       
Административен  отдел
Обществени поръчки op@hospitalruse.org 082/ 887 329 0878 385 090
Връзки с обществеността pr@hospitalruse.org 082/ 887 310  
Деловодител   082/ 887 274 0879 007 628
Болничен архив   082/ 887 262 0876 385 019 
       
Финансово – счетоводен  отдел
Ръководител fso@hospitalruse.org 082/ 887 266 0878 385 103
Сектор „Разчети”   082/ 887 201 0878 385 055
Сектор „Материален”   082/ 887 230 0878 385 097
Потребителска каса   082/ 887 257  
       
Отдел Управление на човешките ресурси
Ръководител hr@hospitalruse.org 082/ 887 359 0878 385 069
Специалист  УЧР   082/ 887 377 0878 385 012
Специалист  ТРЗ   082/ 887 206  
Специалист  ТРЗ   082/ 887 224  
       
Отдел Здравна информация и статистически анализи
Ръководител zisa@hospitalruse.org 082/ 887 227 0879 012 098
Лекар-одитор, медицинска документация   082/ 887 393 0878 385 050
Старши статистик   082/ 887 227 0876 300 114
Статистици, м. с.    082/ 887 204  
Статистик   082/ 887 277  
       
Отдел информационно обслужване
Ръководител oio@hospitalruse.org   0878 385 057
Системен администратор   082/ 887 246 0878 385 058
Системен администратор   082/ 887 255 0878 385 063
Консултант администриране на системи   082/ 887 287 0878 385 060 
Инженер хардуер   082/ 887 255 0887 736 081
       
Отдел  Автотранспорт
Ръководител   082/ 887 208 0878 385 085
Дежурен шофьор   082/ 887 237 0878 385 043
Дежурен шофьор   082/ 887 360 0878 385 044
Шофьор     0878 385 074
Шофьор     0878 385 092
Шофьор     0878 385 086
       
Отдел Поддръжка
Ръководител     0878 385 024
Инженер ел. машини и апарати   082/ 887 301 0877 385 075
Инженер енергетик   082/ 887 402 0878 385 017
Техник асансьорна техника   082/ 887 407 0878 385 052
Монтьор поддръжка на инсталации за мед. газове   082/ 887 401 0878 385 099
Водопроводчик     0878 385 047
Електротехник     0878 385 049
0878 385 046
Автоклав оператор     0879 007 567
Пералня   082/ 887 289  
Склад болнично бельо   082/ 887 315  
Стерилизационна   082/ 887 321 0878 385 018
Пароцентрала   082/ 887 225  
Магазинер   082/ 887 286 0878 385 070
       
КОНСУЛТАТИВНО – ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК
Медико-диагностични лаборатории
       
Клинична лаборатория
Началник отделение mlab@hospitalruse.org 082/ 887 307  
Старши медицински лаборант   082/ 887 305 0878 385 059
Регистратура   082/ 887 477 0878 385 091
       
Микробиологична лаборатория
Началник отделение mbiol@hospitalruse.org 082/ 887 232 0878 385 079
Старши медицински лаборант   082/ 887 342 0879 012 070
Дежурен лаборант   082/ 887 342 0878 385 035
Биолог и дежурен лекар     0878 385 061
Лаборатория   082/ 887 342  
       
Клиники / отделения без легла
Отделение Диализно лечение
Началник отделение dializa@hospitalruse.org 082/ 887 212  
Лекарски кабинет   082/ 887 207  
Зала за диализа   082/ 887 245  
Дежурна медицинска сестра     0878 385 089
Технолог на разположение     0878 385 087
Медицинска сестра на разположение     0878 385 088
       
Отделение Обща и клинична патология
Началник отделение patologia@hospitalruse.org 082/ 887 468  
Лекарски кабинет   082/ 887 313  
Медицински секретар   082/ 887 317  
Хистологична лаборатория   082/ 887 433  
Патологоанатомична зала   082/ 887 312  
Дежурен лекар     0879 007 599
Дежурен санитар на разположение     0879 007 587
       
Отделение Съдебна медицина
Началник отделение sadebna@hospitalruse.org 082/ 887 254  
Технически изпълнител   082/ 887 226 0878 385 064
Санитар     0878 385 062
Лекарски кабинет   082/ 887 226  
Зала за аутопсии   082/ 887 318  
Кабинет - зала за аутопсии   082/ 887 486  
       
Отделение Трансфузионна хематология
Началник отделение otx@hospitalruse.org 082/ 887 228 0879007569
Лаборатория   082/ 887 236  
Лекар     0879 007 568
Дежурен медицински лаборант     0877 385 044
       
Отделение Образна диагностика
Началник отделение obrazna@hospitalruse.org 082/ 887 205 0876 385 024
Старши рентгенов лаборант   082/ 887 205 0878 385 072
Лекарски кабинет   082/ 887 482  
    082/ 082 403  
Рентгенови лаборанти   082/ 887 483  
Дежурен рентгенов лаборант     0879 007 662
Технически изпълнител   082/ 887 478  
       
КАБИНЕТИ      
Клиничен психолог psiholog@hospitalruse.org 082/ 887 413 0878 385 032
Кабинет по невропсихология   082/ 887 388  
Кабинет по афазиология   082/ 887 413  
Електроенцефалографски кабинет   082/ 887 265  
Електромиографски кабинет и ЕП   082/ 887 253  
Кабинет по доплерова сонография   082/ 887 473  
       
Звено за функционална УНГ - диагностика
Аудиологична   082/ 887 209  
Отоневрологична   082/ 887 209  
Фониатрична   082/ 887 209  
       
Функционално-ендоскопско звено с конвенционален и доплер ехограф
Кабинет fez@hospitalruse.org 082/ 887 218  
    082/ 887 328  
Лекар вътрешни болести     0878 385 020
Лекар гастроентеролог     0879 007 584
Медицинска сестра на разположение     0879 007 583
       
Диабетен център за обучение на пациенти   082/ 887 261  
       
СТАЦИОНАРЕН БЛОК
Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология
Началник отделение 1vo@hospitalruse.org 082/ 887 391  
Старша медицинска сестра / мед.секретар   082/ 887 213  
Лекарски кабинет   082/ 887 238  
Манипулационна / дежурна мед.сестра   082/ 887 213  
Консултативен кабинет   082/ 887 382  
Дежурна медицинска сестра     0879 007 573
       
Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната
Отделение 2vo@hospitalruse.org    
Началник отделение   082/ 887 384; 823 216  
Старша медицинска сестра   082/ 887 355 0877 385 055
Лекарски кабинет   082/ 887 376 0876 300 104
Кабинет медицински сестри   082/ 887 261  
Консултативен кабинет   082/ 887 386  
       
Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология
Началник отделение 3vo@hospitalruse.org 082/ 887 367 0879 007 584
Старша медицинска сестра/мед.секретар   082/ 887 300 0888 240 964
Лекарски кабинет   082/887 368  
Старши лекар – клинична хематология     0878 385 077
Кабинет медицински сестри   082/ 887 252 0878 385 078
       
Отделение Кардиология
Началник отделение 4vo@hospitalruse.org 082/ 887 325 0878 385 045
Старша медицинска сестра     0877 385 040
Ангиозала   082/ 887 327  
Медицински секретар   082/887 336  
Лекарски кабинет   082/ 887 337  
Лекарски кабинет - рапортна   082/ 887 335  
Дежурен лекар     0878 385 083
Дежурна медицинска сестра І етаж   082/ 887 216 0878 385 082
Дежурна медицинска сестра ІI етаж   082/ 887 369  
Консултативен кабинет   082/ 887 222  
Сектор "Неинвазивна кардиология"   082/ 887 271  
       
Отделение Педиатрия
Началник отделение pediatria@hospitalruse.org 082/ 887 392 0878 385 022
Старша медицинска сестра   082/ 887 293 0879 007 586
Лекарски кабинет   082/ 887 275  
    082/ 887 281  
Медицински секретар   082/ 887 281  
Кабинет медицински сестри   082/ 887 240  
    082/ 887 293  
Дежурен лекар     0879 007 623
       
Отделение Обща и съдова неврология
Началник отделение oosn@hospitalruse.org 082/ 887 471  
Старша медицинска сестра     0878 387 076
Лекарски кабинет  ХІ етаж   082/ 887 400  
Кабинет медицински сестри   082/ 887 420 0878 385 098
Лекарски кабинет  ХІІ етаж   082/ 887 473 0877 385 027
Кабинет медицински сестри   082/ 887 472 0878 385 096
       
Отделение Инфекциозни болести
Отделение infekciozno@hospitalruse.org 082/ 887 283  
Началник отделение   082/ 887 343 0879 007 582
Сектор хепатитен   082/ 887 353  
Консултативен кабинет   082/ 887 285  
Дежурен лекар     0878 385 034
Дежурна медицинска сестра     0878 385 033
       
Отделение Хирургия
Началник отделение hirurgia@hospitalruse.org 082/ 887 366 0878 385 009
Старша медицинска сестра   082/ 887 366 0879 204 071
Медицински секретар   082/ 887 438 0877 385 064
Мед.сестри ІV етаж   082/ 887 440 0879 007 621
Лекарски кабинет  ІV етаж   082/ 887 439  
Старши лекар     0879 007 565
Еднодневна хирургия   082/ 887 490 0877 385 041
Д-р Лидия Стефанова ОИЛЗХН     0877 385 062
Д-р Петко Боянов     0877 385 063
Д-р Станимир Георгиев     0878385 021
Дежурен старши хирург     0878 385 011
Дежурен младши хирург     0879 007 629
Лекар терапевт     0876 385 044
Стерилизация     0878 385 018
       
Отделение Съдова хирургия
Началник отделение sadova@hospitalruse.org 082/ 887 453 0879 012 099
Старша медицинска сестра     0879 007 574
Лекарски кабинет   082/ 887 454  
Кабинет медицински сестри   082/ 887 455  
Лекар на разположение     0878 385 016
Дежурна медицинска сестра     0878 385 015
Консултативен кабинет   082/ 887 381  
       
Отделение Неврохирургия
Началник отделение nevroh@hospitalruse.org 082/ 887 326 0878 385 014
Старши ординатор     0878 385 073
Дежурен лекар   082/ 887 432 0878 385 095
Дежурни  медицински сестри   082/ 887 434 0878 385 065
       
Отделение Урология
Началник отделение urologia@hospitalruse.org 082/ 887 459 0878 385 037
Старша медицинска сестра/ мед.секретар   082/ 887 459  
Лекари   082/ 887 460  
Кабинет медицински сестри   082/ 887 461 0878 385 036
Дежурна медицинска сестра     0878 385 036
       
Клиника Ортопедия и травматология
Началник отделение ortopedia@hospitalruse.org 082/ 887 441  
Старша медицинска сестра   082/ 887 444 0887 590 448
Дежурен лекар   082/ 887 445  
Лекарски кабинет   082/ 887 442  
Старши ординатор   082/ 887 352  
Дежурни медицински сестри V етаж   082/ 887 443  
Дежурни медицински сестри VІ етаж   082/ 887 446 0878 385 030
Дежурен лекар     0878 385 030
Консултативен кабинет   082/ 887 479  
       
Отделение Очни болести
Началник отделение ochno@hospitalruse.org 082/ 887 465  
Старша медицинска сестра/ мед.секретар   082/ 887 371  
Лекарски кабинет   082/ 887 466  
Кабинет медицински сестри   082/ 887 467  
Консултативен кабинет   082/ 887 383  
       
Отделение Ушно-носно-гърлени болести
Началник отделение ung@hospitalruse.org 082/ 887 463 0878 823 277
Старша медицинска сестра   082/ 887 462 0879 007 625
Кабинет медицински сестри   082/ 887 464 0878 385 039
       
       
Отделение Акушерство и гинекология
Началник отделение   082/ 887 522  
Старша акушерка   082/ 887 505 0879 007 596
Структура „Родилно”
Старши лекар, структура rodilno@hospitalruse.org 082/ 887 533  
Акушерка   082/ 887 530 0888 853 124
Регистратура + приемна   082/ 887 511  
Родилна зала І - акушерки (ет.3)   082/ 887 532 0878 385 026
Лекарски кабинет   082/ 887 536  
Родилни зали ИЗО сектор   082/ 887 546 0876 300 116
Структура „Патологична бременност”
Старши лекар, структура patolbr@hospitalruse.org 082/ 887 517  
Акушерка   082/ 887 516 0877 385 085
Медицински секретар   082/ 887 503  
Манипулационна   082/ 887 514  
Дежурна акушерка     0879 007 589
Структура „Гинекология”
Старши лекар, структура ginekologia@hospitalruse.org    
Медицински секретар   082/ 887 504  
Лекарски кабинет   082/ 887 521  
Дежурен лекар     0879 007 592
Кабинет акушерки   082/ 887 520  
Дежурна акушерка     0878 385 019
Манипулационна   082/ 887 526  
Консултативен кабинет   082/ 887 515  
Операционна   082/ 887 527  
       
Отделение Неонатология
Началник отделение   082/ 887 535 0878 385 025
Старша медицинска сестра   082/ 887 534 0879 007 591
Медицински секретар IV етаж   082/ 887 502  
Лекарски кабинет   082/ 887 538  
Дежурен лекар     0879 007 597
Мед. сестри – Специални грижи   082/ 887 539  
Мед. сестри – Интензивни грижи   082/ 887 537  
Мед.сестри – Физиология  ІV етаж   082/ 887 543  
Мед.сестри – Изофизиология  ІV етаж   082/ 887 545 0879 007 598
       
Център за майчино и детско здраве
Координатор   082/ 887 510 0878 385 093
Социален работник   082/ 887 510 0887 029 596
       
Отделение Анестезиология и интензивно лечение
ОИЛ-АЦОБ - Анестезия в централен операционен блок
Началник отделение anesteziologia@hospitalruse.org 082/ 887 430 0878 385 101
    082/ 887 480  
Старши лекар     0876 385 001
Старша медицинска сестра     0878 385 102
Заместник старша медицинска сестра     0878 385 008
Лекарски кабинет   082/ 887 487  
Дежурен лекар     0878 385 006
Кабинет медицински сестри   082/ 887 424  
Дежурна медицинска сестра     0878 385 007
       
ОИЛЗХН - Интензивно лечение на заболяванията с хирургична насоченост
Старши лекар oilzhn@hospitalruse.org 082/ 887 429 0879 012 074
Старша медицинска сестра     0879 012 075
Дежурен лекар   082/ 887 429 0879 012 072
Дежурен лекар     0879 012 075
Дежурна мед. сестра   082/ 887 431 0878 385 100
       
ОАИЛ - Анестезия и интензивно лечение в акушерството и гинекологията
Старша акушерка  oilzag@hospitalruse.org   0878 385 023
Интензивно звено   082/ 887 524  
Лекарски кабинет   082/ 887 523  
Операционна зала   082/ 887 527  
Дежурен лекар     0878 385 028
Дежурна акушерка     0879 007 588
       
Отделение за интензивно лечение на заболяванията с терапевтична насоченост
Началник отделение oilztn@hospitalruse.org 082/ 887 423 0878 385 068
Лекарски кабинет   082/ 887 358  
Кабинет медицински сестри   082/ 887 425  
Дежурна медицинска сестра     0878 385 084
       
Отделение Физикална и рехабилитационна медицина
Началник отделение ofrm@hospitalruse.org 082/ 887 447 0879 007 572
Старши рехабилитатор   082/ 887 449  
Лекарски кабинет   082/ 887 448  
Кабинет медицински сестри   082/ 887 449  
Дежурна медицинска сестра     0879 007 626
       
Мултипрофилно спешно отделение
Началник отделение speshno@hospitalruse.org 082/ 887 411  
Старша медицинска сестра   082/ 887 324 0877 385 070
Травматологичен кабинет   082/ 887 414  
Терапевтичен кабинет   082/ 887 416  
Хирургичен кабинет   082/ 887 412  
Шокова зала   082/ 887 422  
Рапортна   082/ 887 415  
Дежурен терапевт     0878 385 001
       
Централна операционна
Началник отделение operacionna@hospitalruse.org 082/ 887 494 0879 007 565
Старша медицинска сестра   082/ 887 470 0878 385 002
Дежурна медицинска сестра  І  етаж   082/ 887 469 0878 385 004
Медицинска сестра на разположение     0878 385 003
Зала № 2 – детска и неврохирургия   082/ 887 492  
Зала № 3 – обща хирургия   082/ 887 418  
Зала № 4 – спешна хирургия   082/ 887 417  
Зала № 6-7 - ортопедична   082/ 887 489  
Зала № 8 - пластична   082/ 887 495  
Зала № 9-10 - урология   082/ 887 496  
Зала № 11 – онкохирургия   082/ 887 498  
Зала № 13 – УНГ и еднодневна хирур.   082/ 887 406  
Зала № 14 – съдова хирургия   082/ 887 410  
       
БОЛНИЧНА АПТЕКА
Магистър фармацевт apteka@hospitalruse.org 082/ 887 270 0878 385 056
Аптечен склад   082/ 887 270  
Склад консумативи   082/ 887 323 0878 385 075
Компютърна обработка   082/ 887 370  
       
ТЕРИТОРИАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ
ТЕЛК – първи състав   082/ 887 233  
ТЕЛК – втори състав   082/ 887 373  
КАРТОТЕКА - РЗИ   082/ 887 249  
       
ИЗВЪН СТРУКТУРАТА НА УМБАЛ "КАНЕВ" АД
Районна колегия на БАПЗГ      
Председател   0879 007 624 0885 635 514
Секретар   082/ 887 221 0886 696 104
       
Районна колегия на БЛС   082/ 887 408;    082/ 821 817  
СО на КНСБ – УМБАЛ "Канев" АД   082/ 887 299  
Телефонен техник     0887 551 724
Болничен параклис   082/ 887 362  
Ксерокс   082/ 887 347  
Кухня   082/ 887 244  
       
ОХРАНА
Пост № 1 - естакада   082/ 887 378  
Пост № 2 - хирургичен блок   082/ 887 485  
Пост № 3 - стара сграда   082/ 887 251  
       
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РУСЕ ЕООД
Старша медицинска сестра   082/ 887 256  
Кабинет №2 Ендокринологичен   082/ 887 386  
Кабинет №3 Педиатричен   082/ 887 304  
Кабинет №5 Неврологичен   082/ 887 303  
Кабинет №5 Неврохурургичен   082/ 887 303  
Кабинет №6 Регистратура    082/ 887 256  
Кабинет №7 Физиотерапия и рехабилитация   082/ 887 330  
Кабинет №8 Неврологичен   082/ 887 388  
Кабинет №12 Манипулационна   082/ 887 311  
Кабинет №13 Хирургичен    082/ 887 311  
Кабинет №14 Кардиологичен   082/ 887 319  
Кабинет №16 УНГ   082/ 887 209  
Кабинет №17 Кабинет по ЕМГ   082/ 887 253  
Кабинет ЕхоКГ, велотест, ЕКГ, Холтер   082/ 887 271;    082/ 887 267  
Кабинет по ЕЕГ   082/ 887 265  
Кабинет инфекциозен   082/ 887 285  
Кабинет образна диагностика   082/ 887 339  
       
КОНСУЛТАНТИ
ПСИХИАТЪР 0876 385 016 д-р Минков
ДЕТСКИ ХИРУРГ 0898 724 811; 0894 443 619 д-р Пл. Кожухаров
КОЖЕН ЛЕКАР     0888 964 430 д-р М. Събева
АЛЕРГОЛОГ 0887 250 995; 082 814 290  д-р Р. Бъчварова
ТОКСИКОЛОГ 0888 802 599 д-р Е. Тодоров
ДЕТСКИ РЕВМАТОЛОГ 0898 440 697     д-р В. Миловска – при отсъствие на д-р С. Петрова
  • Адрес:
    ул."Независимост" 2
    Русе 7002
  • Телефон:
    +359 82 887215 - Изп. директор
    +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА