Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Център за професионално обучение

Нов курс за парамедици, III степен

ЦПО

Център за професионално обучение /ЦПО/ към УМБАЛ „Канев“ набира желаещи да запишат курс по специалността „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения“ – трета степен на професионална квалификация на професиата „Парамедик“.

📌Изисквания към кандидатите за курса:

 • Завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити;
 • Свидетелство за правоуправление на МЛС /Категория В/.

Парамедикът осъществява дейности по оказване на първа помощ, свързани с първоначална оценка и поддържане на основните жизнени функции и с осигуряване на специализиран транспорт до лечебно заведение.

📌Срокът за обучение е приблизително 1 година /960 часа/, като са предвидени часове по теория и практика. Графикът за провеждане на занятията е съобразен с курсистите, за да е удобно да посещават редовно лекциите и упражненията си, без това да влияе на останалите им лични и професионални ангажименти.

Преподавателите са служители на УМБАЛ „Канев“ с дългогодишна практика и опит с образователно-квалификационна степен в направления „Медицина“ и „Здравни грижи“.

📌База за обучение на теоритичните занятия е конферентната зала на лечебното заведение, а практическите занятия се провеждат в отделенията на болницата.

Обучението завършва с полагането на два изпита по теория и практика и издаване на съответния законоустановен документ, съобразен със законодателството на Република България – свидетелство за професионална квалификация.

📌ЦПО към Университетска болница „Канев“ планира стартирането на курса за парамедици, трета степен след събирането на минималната бройка желаещи за курса.

📌За записвания и повече информация:

Женя Стрелковска📱: 0878 385 072  📧: zhenya.strelkovska@hospitalruse.org

Всеки делничен ден между 08:00 и 16:00ч.

Краен срок за записване: 07.03.2022г.

Център за професионално обучение

   Към Университетска болница „Канев“ има създаден лицензиран Център за професионално обучение (ЦПО) с предмет на дейност извършване и удостоверяване на професионално обучение. Болницата е доставчик на следните обучения в професионално направление "Здравни грижи - 723":

 • 723010 - Здравен асистент - трета степен, 960 часа
 • 723020 - Болногледач - втора степен, 660 часа
 • 723030 - Парамедик - втора степен, 660 часа
 • 723030 - Парамедик - трета степен, 960 часа

Преподаватели са служители на УМБАЛ "Канев", с дългогодишна практика и опит. Срокът за обучение е 1 година, като са предвидени часове по практика и теория. Обучението завършва с полагането на два изпита по теория и практика и издаване на съответния законоустановен документ, съобразен с законодателството на РБ.

Място на провеждане на обученията: учебна зала на УМБАЛ „Канев“ АД
Адрес: гр.Русе, ул.Независимост №2, конферентна зала (ниво -1)

 

ЦПО към УМБАЛ "Канев" АД набира желаещи да запишат нов курс за специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения“ – трета степен на професионална квалификация на професията „Парамедик“. 

За повече информация и записвания:

Снежана Иванова

☎ : 082/887 346, ????: 0879 007 627

???? : snezhana.ivanova@hospitalruse.org 

Професия Парамедик

Изисквания за входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години:

 • За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Парамедик“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО - входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършен клас на средното образование или завършено средно образование при срок на обучение 1 година
 • За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Парамедик“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити

Описание на професията

Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)

Парамедикът осъществява дейности по оказване на първа помощ, свързани с първоначална оценка и поддържане на основните жизнени функции и с осигуряване на специализиран транспорт до лечебно заведение.

В своята дейност парамедиците с втора и трета степен на професионална квалификация (СПК) са подчинени на тези с четвърта СПК и на медицинските специалисти, а тези с четвърта СПК – на медицинските специалисти. В случай че в екипа липсва парамедик с четвърта степен на професионална квалификация, парамедиците с втора и трета степен на професионална квалификация са подчинени на медицинските специалисти.

Оказването на спешна помощ на пациенти в спешно състояние изисква висока степен на отговорност и благонадеждност. Въпреки екстремните условия, при които трябва да работи, парамедикът следва да е в състояние бързо да взема решения и да изпълнява разпореждания, както и да действа ефикасно, като отчита и психическото състояние на пациента.

Важни качества, които парамедикът трябва да притежава, са съпричастност, готовност за работа в екип, благонадеждност, честност, дискретност, съобразителност, организираност, способност за бързо реагиране и вземане на решение в критична ситуация, устойчивост на вниманието в условия на стрес.

Професия Болногледач

Изисквания за входящо минимално образователно равнище за лица, за лица, навършили 16 години, е завършено основно образование.

Описание на професията

Болногледачът предоставя базови здравни грижи и/или подпомага дейността на специалистите по здравни грижи в лечебни заведения за долекуване (медицински и рехабилитационни заведения, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, заведения за медико-социални грижи с настаняване), в общността (хосписи за терминално болни, в домашни условия, в социални заведения за стари хора и домове за хора с увреждания). Грижите се предоставят на пациенти, възстановяващи се след остър стадий на заболяването, и хора с увреждания в съответствие с плановете за лечение, изготвени от медицински специалисти. В своята работа болногледачът спазва правилата за добра практика и следва назначенията на медицинския специалист или социалния работник за удовлетворяване на универсалните (базовите) потребности, които са общи за всички и необходими за поддържане живота и здравето на хората. Грижата за пациента трябва да бъде насочена преди всичко към осигуряване на добро физическо и социално-психологическо състояние.

Под ръководството на лекар или специалист по здравни грижи болногледачът подпомага нуждаещия се при удовлетворяване на основните му жизнени потребности - хранене, хигиена, движение, дишане, отделяне, сън, почивка, обучение и забавление и осигуряване на психосоциален комфорт.

При упражняване на професията от болногледача се изисква да проявява емпатия, търпение, емоционална стабилност, лоялност и толерантност към възрастовите, етническите, религиозните и други различия на пациентите. Необходимо е да има добри обноски и приветлив външен вид. Болногледачът, който работи с деца, трябва да умее да привлича вниманието им и да спечели тяхното доверие.

При изпълнение на трудовите дейности болногледачът поддържа контакти с пациентите и техните близки, както и с работния екип, като проявява гъвкаво поведение и адаптивност за работа при променящи се условия.

Професия Здравен асистент

Изисквания за входящо минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити.

Описание на професията

Дейностите, осъществявани от здравния асистент, целят подобряване качеството на живот на пациента чрез оказване на медико-социална и психологическа подкрепа за здравословен начин на живот, за ресоциализация и адаптация след операция или при хронични заболявания.

Здравният асистент може да работи в сферата на здравните грижи - в структурите на лечебните заведения за активно лечение, в лечебни заведения за долекуване (медицински и рехабилитационни заведения, заведения за медико-социални грижи с настаняване), в общността (хосписи за терминално болни, в домашни условия, в социални заведения за стари хора и домове за хора с увреждания). Неговата работа е свързана с подпомагането на дейностите на специалистите по здравни грижи при провеждането на профилактични мероприятия, в лечебния процес и възстановителния период. Здравният асистент предоставя базови здравни грижи и/или подпомага дейността на специалистите по здравни грижи в лечебни заведения за долекуване (медицински и рехабилитационни заведения, заведения за медико-социални грижи с настаняване), в общността (хосписи за терминално болни, в домашни условия, в социални заведения за стари хора и домове за хора с увреждания).

В своята работа здравният асистент спазва правилата за добра практика и следва назначенията на медицинския специалист за удовлетворяването на универсалните (базовите) потребности, които са общи за всички и необходими за поддържане живота и здравето на хората. Грижата за пациента трябва да бъде насочена преди всичко към осигуряване на добро физическо и социално-психологическо състояние.

Под ръководството на лекар, медицинска сестра, акушерка и/или фелдшер здравният асистент извършва дейности, които подпомагат пациента при удовлетворяване на основните му жизнени потребности - хранене, хигиена, движение, дишане, отделяне, сън, почивка, обучение, забавление и психосоциален комфорт.

На 05.10.2017г. ЦПО към УМБАЛ „Канев“ започна първия си курс по професия Парамедик, трета степен. 

На 24.01.2019г. завърши първия випуск от 10 парамедици, трета степен. 10-те курсисти завършиха успешно курса след 13 месеца теоритични и практически обучения с преподаватели, служители на Университетска болница „Канев“ с дългогодишна практика и опит. Обучението завърши с полагането на два изпита по теория и практика и издаване на съответния законоустановен документ, съобразен с законодателството на РБ.

 

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Предварително заявление - Парамедик, трета степен.pdf)Бланка за предварително записване361 КБ30.01.2019 | 11:48
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА