Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Обяви

Провеждане на търг за отдаване под наем на обект, собственост на УМБАЛ „Канев“ АД

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Заповед класиране.pdf)Заповед класиране1082 КБ30.05.2024 | 11:53
Свали този файл (Заповед.pdf)Заповед13696 КБ07.05.2024 | 09:39
Свали този файл (Обявление за търг.pdf)Обявление3437 КБ07.05.2024 | 09:39
Свали този файл (Тръжна документация.pdf)Тръжна документация13080 КБ07.05.2024 | 09:39
Свали този файл (Приложения - образци на документи.doc)Образци115 КБ07.05.2024 | 09:38

Провеждане на търг за отдаване под наем на 2 броя обекти, собственост на УМБАЛ „Канев“ АД

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Заповед класиране.pdf)Заповед класиране495 КБ15.05.2024 | 15:43
Свали този файл (Заповед.pdf)Заповед търг4899 КБ19.04.2024 | 16:08
Свали този файл (Обявление.pdf)Обявление1668 КБ19.04.2024 | 16:08
Свали този файл (Тръжна документация.pdf)Тръжна документация6105 КБ19.04.2024 | 16:08
Свали този файл (Приложения - Образци на документи.doc)Образци143 КБ19.04.2024 | 16:07

СТИПЕНДИИ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“АД, е най-старата гражданска болница в България. Историята на създаването й датира от  далечната 1865 г. През април 2016г. тя придоби статут на университетска болница, превръщайки се в база за обучение на факултет "Обществено здраве и здравни грижи" на Русенски университет „Ангел Кънчев“.

            Вече повече от 158 години УМБАЛ "Канев" АД заема водещо място в осигуряването на високотехнологични диагностични и лечебни болнични услуги при повишено качество и комплексно задоволяване нуждите на пациентите в системата на областното здравеопазване. Болницата притежава най-съвременни модели медицинска техника и апаратура на водещи световни фирми.

            В лечебното заведение работят над 1000 души персонал, които обслужват близо 225 хиляди жители на град Русе и областта.

            Нашата мисия е да предоставим качествено здравеопазване с фокус изцяло върху пациентите и техните семейства, като осигурим комплексна, достъпна и качествена болнична помощ на населението в Северен Централен Регион.

УМБАЛ „КАНЕВ“ АД предлага на Вашето внимание възможност за  финансиране обучението на студенти по специалности в областта  на здравните грижи, обучаващи се във висши учебни заведения на територията на страната.

През 2024 г. се учредяват стипендии в размер на семестриалните такси за цялото обучение във ВУЗ по следните специалности:

 • Медицинска сестра - 5 броя;
 • Медицински лаборант - 5 броя;
 • Рентгенов лаборант - 5 броя;
 • Акушерка - 3 броя;
 • Рехабилитатор - 3 броя.

Изисквания към кандидатите са:

 • да бъде приет редовна форма на обучение във ВУЗ за придобиване на квалификация по приложими в здравеопазването професии и дейности;
 • да сключи договор за придобиване на квалификация по реда на чл.229, ал.1 от Кодекса на труда, в който са регламентирани финансовите параметри и е уговорено задължение за работа на стипендианта в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД за срок от 5 ( пет ) години след успешното му дипломиране;
 • да провежда летен и/или преддипломен стаж на територията на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД.

Желаещите да кандидатстват за обявените стипендии, могат да изпратят автобиография на e-mail:  krasimira.drumeva@hospitalruse.org или на адрес: гр. Русе, 7002, ул. „Независимост“ № 2, за отдел „Управление на човешките ресурси“.

            Във връзка с нашето предложение Университетска болница „Канев“АД организира и Дни на отворените врати за кариерно развитие. Инициативата е насочена към кандидат- студенти по специалности в областта на здравните грижи, обучаващи се във висши учебни заведения на територията на страната.

            В дните на отворени врати желаещите ще могат да се запознаят отблизо с работната среда. Заедно с началниците на отделенията в лечебното заведение, участниците ще могат да обсъдят всички въпроси, свързани със спецификата, възможностите и предизвикателствата на работата – кандидат- студентски изпити, обучение, възможности за професионално и кариерно развитие.

            Желаещите да се включат в Дните на отворени врати трябва да се запишат предварително на телефон: 082/887310 или на e-mail: pr@hospitalruse.org.

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (обява стипендии.pdf)Обява стипендии507 КБ17.04.2024 | 14:49

Конкурс за длъжност "Лекар, началник"

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

гр.Русе, 7002, ул.”Независимост”2

На основание Заповед № 186 / 01.04.2024 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД

 

О Б Я В Я В А:

 

Конкурс със защита на проект и събеседване на тема: „Проект за развитие, организация, управление и финансиране на диагностично-лечебния процес в следните отделения: Мултипрофилно спешно отделение, Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната, отделение „Акушерство и гинекология“ и Отделение за интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост за периода 2024-2026 година” за длъжността „Лекар, началник“ към всяко от следните отделения: Мултипрофилно спешно отделение, Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната, отделение „Акушерство и гинекология“ и Отделение за интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост.

Изискванията за заемане на обявената длъжност за всяко от отделенията са:

 • Образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина и призната медицинска специалност по профила на отделението;
 • Трудов стаж – общ медицински стаж не по-малко от 5 години;
 • Квалификации по здравен мениджмънт, владеене на чужд език, публикации по специалността и притежавана научна степен са предимство при равни други условия.

 Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс до 07.05.2024г. включително.

Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД – всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа, като прилагат копия от следните документи:

 • Диплома за завършено висше медицинско образование;
 • Диплома за призната специалност по профила на отделението, за което кандидатстват;
 • Документ, удостоверяващ общ медицински стаж;
 • Документи, удостоверяващи квалификации по здравен мениджмънт, компютърна грамотност, владеене на чужд език, удостоверение за научна степен - при наличие на такива;
 • Удостоверение за членство в БЛС.

Конкурс за длъжност "Старши лаборант"

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

гр.Русе, 7002, ул.”Независимост”2

На основание Заповед № 185 / 01.04.2024 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД

 

О Б Я В Я В А:

 

Вътрешен конкурс със защита на проект и събеседване на тема: „Развитие, организация и управление на здравните грижи в отделението за периода 2024-2026 г.” за длъжността: „Старши медицински лаборант“ към отделение „Обща и клинична патология“ и „Клинична лаборатория“, „Микробиологична лаборатория“ и „Старши рентгенов лаборант“ към отделение „Образна диагностика“.

Изискванията за заемане на обявените длъжности за всяко от отделенията са:

 1. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър“ по специалността „Управление на здравни грижи“;
 2. Образователно-квалификационна степен:
 • „Професионален бакалавър“ по специалността „Медицински лаборант“ за длъжността „Старши медицински лаборант“;
 • „Професионален бакалавър“ по специалността „Рентгенов лаборант“ за длъжността „Старши рентгенов лаборант“;
 1. Наличие на действащо трудово правоотношение с УМБАЛ „КАНЕВ“ АД към момента на подаване на заявлението за допускане до конкурс;
 2. Трудов стаж – общ медицински стаж не по-малко от 5 години, от които по профила на отделението минимум 1 година.

Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс до 07.05.2024г. включително.

 Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД всеки работен ден от 09.00 до 15.00 часа, като прилагат копия от следните документи:

 • Дипломи за завършено образование;
 • Документи за придобита допълнителна квалификация;
 • Документ, удостоверяващ общ медицински стаж и действащо трудово правоотношение с УМБАЛ „КАНЕВ“ АД;
 • Удостоверение за членство в БАПЗГ.

Конкурс за длъжност "Старша медицинска сестра"

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

гр.Русе, 7002, ул.”Независимост”2

На основание Заповед № 184 / 01.04.2024 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД

 

О Б Я В Я В А:

 

Вътрешен конкурс със защита на проект и събеседване на тема: „Развитие, организация и управление на здравните грижи в отделението за периода 2024-2026г.” за длъжността: „Старша медицинска сестра“ към следните отделения: „Трансфузионна хематология”, „Диализно лечение“, Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната, Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология, „Физикална и рехабилитационна медицина“, „Ушно-носно-гърлени болести“, структура „Анестезиология в централен операционен блок“ към отделение „Анестезиология и интензивно лечение“, „Съдова хирургия“.

Изискванията за заемане на обявената длъжност за всяко от отделенията са:

 1. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър“ по специалността „Управление на здравни грижи“;
 2. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалността „Медицинска сестра“;
 3. Наличие на действащо трудово правоотношение с УМБАЛ „КАНЕВ“ АД към момента на подаване на заявлението за допускане до конкурс;
 4. Трудов стаж – общ медицински стаж не по-малко от 5 години, от които по профила на отделението минимум 1 година.

Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс до 07.05.2024г. включително.

Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД всеки работен ден от 09.00 до 15.00 часа, като прилагат копия от следните документи:

 • Дипломи за завършено образование;
 • Документи за придобита допълнителна квалификация;
 • Документ, удостоверяващ общ медицински стаж и действащо трудово правоотношение с УМБАЛ „КАНЕВ“ АД;
 • Удостоверение за членство в БАПЗГ.

Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишни индивидуален и консолидиран финансов отчет на УМБАЛ „Канев“ АД за 2024 г., както и на годишен финансов отчет на „Медицински център – Русе“ ЕООД за 2024 г.

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Протокол от комисия за избор на одитор.pdf)Протокол954 КБ02.04.2024 | 13:41
Свали този файл (Покана.pdf)Покана2572 КБ21.03.2024 | 16:02
Свали този файл (Образец оферта.doc)Образец оферта34 КБ21.03.2024 | 16:02

Свободни местa за длъжности Лекaр, специализaнт и Биолог, специализaнт

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

гр.Русе, ул.”Независимост”2

О Б Я В Я В А

1. На основание Заповед № 24 / 15.01.2024 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.69, ал.2, т.3 от ЗЛЗ, чл.17, ал.1 и ал.3 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД конкурс чрез събеседване по един практически и един теоретичен въпрос за длъжностите:

1.1. „Лекар, специализант“ по специалност:

 • „Акушерство и гинекология“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Акушерство и гинекология“ - 1 бройка - място, което не е финансирано от държавата;
 • „Анестезиология и интензивно лечение“ - 3 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Вътрешни болести“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Гастроентерология“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Детска хирургия“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата.
 • „Ендокринология и болести на обмяната“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Инфекциозни болести“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Кардиология“ - 2 бройки - място, което не е финансирано от държавата;
 • „Клинична лаборатория“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Клинична хематология“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Неврохирургия“ - 2 бройки - място, което не е финансирано от държавата;
 • „Неонатология“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Нервни болести“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Нефрология“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Образна диагностика“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Обща и клинична патология“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Ортопедия и травматология“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Педиатрия“ - 3 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Съдова хирургия“ - 1 бройка - място, което не е финансирано от държавата;
 • „Трансфузионна хематология“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Урология“ - 1 бройка - място, което не е финансирано от държавата;
 • „Ушно-носно-гърлени болести“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата;
 • „Физикална и рехабилитационна медицина“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Хирургия“ - 2 бройки - място, финансирано от държавата.

1.2. „Биолог, специализант по лабораторна микробиология“ - 1 бройка - място, финансирано от държавата

         2. Изискванията за заемане на обявените длъжности са:

2.1. за длъжностите по т.1.1:

 • Образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина;
 • Членство в Български лекарски съюз.

2.2. за длъжността по т. 1.2:

 • Образователно – квалификационна степен „магистър” по специалност „Биология“;

         3. Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс в срок до 19.02.2024 г. вкл.

Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД - всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа, като се прилагат следните документи:

 • Копие от диплома за завършено висше образование;
 • Автобиография;
 • Удостоверение за членство в БЛС - за кандидатите по т.1.1.;
 • Медицинско свидетелство за постъпване на работа – само за кандидатите, които нямат сключен трудов договор с УМБАЛ „Канев“ АД;
 • Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено от Министерство на образованието и науката – само за кандидатите, които са чужди граждани и не са граждани на държава-членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария.

         4. В срок от три работни дни след изтичане на срока за подаване на документите по т.3, комисия, назначена от Работодателя:

 • разглежда документите на кандидатите и провери редовността им съгласно изискванията на ЗЛЗ, Наредба №1/2015 г., КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „Канев“ АД.
 • представя на Изпълнителния директор протокол със списък на допуснатите до участие в конкурса кандидати;
 • съобщава на допуснатите до конкурса кандидати дата, час и място на провеждане на конкурса.

         5. В срок не по-рано от две седмици и не по-късно от един месец от датата на допускане до конкурс, се провежда конкурс от комисия, назначена от Работодателя, чрез събеседване по един практически и един теоретичен въпрос по утвърден конспект.

         Кандидатите отговарят устно на изтеглените въпроси, както и на допълнително зададени от комисията въпроси.

         6. Крайната оценка на кандидатите се формира сумарно от следните критерии:

6.1. среден успех от курса на обучение и от държавните изпити, умножен по коефициент 1;

6.2. оценка от дипломата по учебна дисциплина, съответстваща, включваща или най-близка до специалността, за която лицето кандидатства /ако са повече от една се изчислява средноаритметично/, умножена по коефициент 2;

6.3. оценка от проверка на познанията на кандидата по съответната специалност, умножена по коефициент 5.

Оценяването се извършва по шестобалната система. Максималната оценка по всеки един от критериите по т.6 е 6.00, а максималният бал, който може да получи всеки един кандидат е 48.

Участник, получил оценка по т.6.3. под 5.00 отпада от класирането.

        7. Трудов договор по реда на чл.11, ал.1, т.1 от Наредба №1/22.01.2015 г. на МЗ се сключва с кандидата, класиран на първо място - с най-висока крайна оценка по т.6.                                                              

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Протоколи.pdf)Протоколи от извършен подбор458 КБ21.03.2024 | 11:05

Провеждане на търг за продажба на 2 броя моторни превозни средства, собственост на УМБАЛ „Канев“ АД

Документи за изтегляне:
ФайлРазмер на файла:Променено
Свали този файл (Обявление.pdf)Обявление1169 КБ19.03.2024 | 12:36
Свали този файл (Тръжна документация.pdf)Тръжна документация3724 КБ19.03.2024 | 12:36
Свали този файл (Образци.doc)Образци83 КБ19.03.2024 | 12:36
Свали този файл (Заповед 151.pdf)Заповед 151 от 18.03.2024г.3564 КБ19.03.2024 | 12:34
 • 1
 • 2
 • 3
  • Адрес:
   ул."Независимост" 2
   Русе 7002
  • Телефон:
   +359 82 887215 - Изп. директор
   +359 82 887351 - Регистратура

  ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА