Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Скъпоструващи медицински изделия

Списък на скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение, които НЗОК НЕ ЗАПЛАЩА

АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА №4 ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ДОСТЪП ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ И ХИМИОТЕРАПИЯ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Постоянен катетър за диализа

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА № 19 ОПЕРАТИВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАТАРАКТА

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Очна леща и вискосубстанция

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА № 20 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГЛАУКОМА

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Импланти

Не се заплащат от НЗОК

Вискосубстанция

Не се заплаща от НЗОК

 

АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА № 21 ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ВЪРХУ ОКОТО И ПРИДАТЪЦИТЕ МУ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Интравитреални медикаментозни импланти

Антиангиогенни препарати

НЗОК не заплаща посочените изделия/препарати

Импланти за слъзни пътища, орбитни импланти

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

АПр № 24 МАЛКИ АРТРОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА СКЕЛЕТНО-МУСКУЛНАТА СИСТЕМА

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Еднократни артроскопски изделия

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 4 ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТА

Простагландинов медикамент и Anti –D гама глобулин

не се заплаща от НЗОК

 

КП № 20 ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ И СВЪРЗАНИ С НЕГО ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ПРИ СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

катетър за интракоронарен ултразвук

НЗОК не заплаща посоченото изделие

водач за FFR

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 28 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ С ПЕРСИСТИРАЩА ЕЛЕВАЦИЯ НА ST-СЕГМЕНТ С ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Тромбаспиратор

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 69 ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Примка за лигиране еднократна

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Накрайник за лигиране еднократен

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Саморазтваряща се ендопротеза за хранопровод или черво и други

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Игла за тънкоиглена биопсия под ехографски контрол

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Игла за биопсия през ехоендоскоп

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Индивидуален набор (капсула и аксесоари) за из-вършване на капсулна ентероскопия

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Полипектомична примка еднократна

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Игла ендоскопска еднократна

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Клипси за ендоскопска хемостаза

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Балон - дилататор

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Сет за ПЕГ

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 72 ЕНДОСКОПСКО И МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРО КЪРВЕНЕ ОТ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Сет за лигиране еднократен

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Игла ендоскопска еднократна

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Клипси за ендоскопска хемостаза

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 73 ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХЕПАТОБИЛИАРНАТА СИСТЕМА (ХБС), ПАНКРЕАСА И ПЕРИТОНЕУМА

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Комплект за ендоскопска резекция при горна ендоскопия еднократен

НЗОК не заплаща посочените изделия

Балонен екстрактор

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Кошница за екстракция

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Пластмасова ендопротеза за жлъчните пътища

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Пластмасова ендопротеза за панкреаса

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Система за протезиране

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Саморазширяваща се протеза за жлъчни пътища и панкреас

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Игла за тънкоиглена биопсия под ехографски контрол

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Игла за биопсия през ехоендоскоп

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Набор за термоаблация

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Балон дилататор

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Водачи за протезиране

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Папилотоми

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Игла за чернодробна биопсия

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Игла за алкохолна аблация

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Сетове за перкутанен дренаж под ехографски контрол

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Сет за трансгастрална цистостомия

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 75 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕКОМПЕНСИРАНИ ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ЦИРОЗА)

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Консумативи за екстракорпорална депурация

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 129 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ВАРИКОЗНА БОЛЕСТ И УСЛОЖНЕНИЯТА И

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Катетри/влакна за лазерна и радиофреквентнааблация

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 130 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ПРИДАТЪЦИТЕ НА ОКОТО С ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Еднопътни и двупътни канюли и тръбички за траен терапевтичен ефект

НЗОК не заплаща посочените изделия

Импланти

НЗОК не заплаща посочените изделия

Трансплантати

НЗОК не заплаща посочените изделия

Вискосубстанция; оцветители

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 131 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ОЧНАТА ЯБЪЛКА С ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Орбитни и клепачни импланти

НЗОК не заплаща посочените изделия

Вискосубстанции

НЗОК не заплаща посочените изделия

Рибофлавин

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 137 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА УШИТЕ, НОСА И ГЪРЛОТО С ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Носни сплинтове

НЗОК не заплаща посочените изделия

Биологично тъканно лепило

НЗОК не заплаща посочените изделия

Еднократни накрайници за високотехнологична апаратрура

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сет за интубация на слъзни пътища

НЗОК не заплаща посочените изделия

Балони и катетри за дилатация на синусни отвори

НЗОК не заплаща посочените изделия

ПВА и гелфоам тампонади

НЗОК не заплаща посочените изделия

Изкуствена дура и кост

НЗОК не заплаща посочените изделия

Медицински изделия за фиксиращи процедури

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 138 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА УШИТЕ, НОСА И ГЪРЛОТО СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Носни сплинтове

НЗОК не заплаща посочените изделия

Биологично тъканно лепило

НЗОК не заплаща посочените изделия

Еднократни накрайници за високотехнологична апаратрура

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сет за интубация на слъзни пътища

НЗОК не заплаща посочените изделия

Балони и катетри за дилатация на синусни отвори

НЗОК не заплаща посочените изделия

ПВА и гелфоам тампонади

НЗОК не заплаща посочените изделия

Изкуствена дура и кост

НЗОК не заплаща посочените изделия

Медицински изделия за фиксиращи процедури

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 141 ТРАНСУРЕТРАЛНО ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Примки за трансуретрална монополарна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

Примки за трансуретрална биполарна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

Световоди за лазерна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 142 РАДИКАЛНА ЦИСТОПРОСТАТЕКТОМИЯ С ОРТОТОПИЧЕН ПИКОЧЕН МЕХУР

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Урологични протези

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Стентове тип “JJ”

НЗОК не заплаща посочените изделия

Автоматични ушиватели

НЗОК не заплаща посочените изделия

Степели (клипсери)

НЗОК не заплаща посочените изделия

Хемостатични средства – хемостатична пудра и рекомбинантен фактор VІІ

НЗОК не заплаща посочените препарати

Консумативи за ендоскопска роботасистирана хирургия

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 143 ТРАНСУРЕТРАЛНА ПРОСТАТЕКТОМИЯ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Примки за трансуретрална монополарна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

Примки за трансуретрална биполарна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

Световоди за лазерна процедура

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 145 ЕНДОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ОБСТРУКЦИИ НА ГОРНИТЕ ПИКОЧНИ ПЪТИЩА

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Урологични протези

НЗОК не заплаща посочените изделия

Стентове тип “JJ”

НЗОК не заплаща посочените изделия

Лазерни, електромагнитни и други сонди

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сет за перкутанна нефростома

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 147 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ МЪЖКА ПОЛОВА СИСТЕМА

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Тестикуларни протези

НЗОК не заплаща посочените изделия

Индивидуална игла за биопсия на простатна жлеза

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 149 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ДОЛНИТЕ ПИКОЧНИ ПЪТИЩА СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Примки за трансуретрална монополарна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

Примки за трансуретрална биполарна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

Световоди за лазерна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 150 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ИНКОНТИНЕНЦИЯ НА УРИНАТА

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Сет за урологични имплантации

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 151 РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ В УРОЛОГИЯТА

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Вземане и обработка на алопластичен материал

НЗОК не заплаща посочените изделия

Пенис - протеза

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 154 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА БЪБРЕКА И УРЕТЕРА С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Стентове тип “JJ”

НЗОК не заплаща посочените изделия

Урологични протези

НЗОК не заплаща посочените изделия

Степели (клипсери)

НЗОК не заплаща посочените изделия

Хемостатични средства – рекомбинантен фактор на съсирване и/или хемостатична пудра

НЗОК не заплаща посочените изделия

Консумативи за лапароскопска и роботасистирана хирургия

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 155 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА БЪБРЕКА И УРЕТЕРА СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Стентове тип ”JJ”

НЗОК не заплаща посочените медицински изделия

Урологични протези

НЗОК не заплаща посочените медицински изделия

 

КП № 156 РАДИКАЛНА ЦИСТЕКТОМИЯ. РАДИКАЛНА ЦИСТОПРОСТАТЕКТОМИЯ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Урологични протези

НЗОК не заплаща посочените изделия

Стентове тип “JJ”

НЗОК не заплаща посочените изделия

Степели (клипсери)

НЗОК не заплаща посочените изделия

Хемостатични средства – рекомбинантен фактор на съсирване и/или хемостатична пудра

НЗОК не заплаща посочените препарати

Консумативи за ендоскопска роботасистирана хирургия

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 157 РАДИКАЛНА ПРОСТАТЕКТОМИЯ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Степели (клипсери)

НЗОК не заплаща посочените изделия

Хемостатични средства – рекомбинантен фактор на съсирване и/или хемостатична пудра

НЗОК не заплаща посочените изделия

Консумативи за лапароскопска и роботасистирана хирургия

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 159 АРТРОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА СКЕЛЕТНО-МУСКУЛНАТА СИСТЕМА

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Резорбируеми винтове и анкери при артроскопски процедури

НЗОК не заплаща посочените изделия

Еднократни артроскопски изделия

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 160 НЕРАДИКАЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА МАТКАТА

Скъпоструващи медицински изделия

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 161 РАДИКАЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЖЕНСКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ

Скъпоструващи медицински изделия

Консумативи за роботизирана система Da Vinci S

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 162 ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЧРЕЗ КОРЕМЕН ДОСТЪП ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БОЛЕСТНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ

Скъпоструващи медицински изделия

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 164 КОРЕКЦИИ НА ТАЗОВА (ПЕРИНЕАЛНА) СТАТИКА И/ИЛИ НА НЕЗАДЪРЖАНЕ НА УРИНАТА ПРИ ЖЕНАТА

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Платна за укрепване на тазово дъно

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Ленти за слингови операции

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Колоидални перли за инфилтрация

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 166 КОРЕКЦИИ НА ПРОХОДИМОСТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АНАТОМИЯ ПРИ ЖЕНАТА

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 171 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ И ДУОДЕНУМ С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Хранопроводни стентове

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Перкутанни гастростомни катетри - PEG

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 172 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ И ДУОДЕНУМ С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Хранопроводни стентове

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Перкутанни гастростомни катетри - PEG

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 173 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ И ДУОДЕНУМ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгов ушивател

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарен ушивател

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 174 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ И ДУОДЕНУМ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгов ушивател

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарен ушивател

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 175 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ ЧЕРВА, ВКЛ. ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МЕЗЕНТЕРИУМА И РЕТРОПЕРИТОНЕУМА С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 176 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ ЧЕРВА, ВКЛ. ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МЕЗЕНТЕРИУМА И РЕТРОПЕРИТОНЕУМА С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 177 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ ЧЕРВА СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 178 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ ЧЕРВА СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 179 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ АПЕНДИКС

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 180 ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА СТОМА

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 181 ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ НА АНУСА И ПЕРИАНАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Автосъшиватели за хемороидектомия

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 182 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ХЕРНИИ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Меш (платно) за пластика на коремната стена

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 183 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ХЕРНИИ С ИНКАРЦЕРАЦИЯ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Меш (платно) за пластика на коремната стена

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 185 ЛАПАРОСКОПСКА ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Стерилни полиетиленови ръкави за глава на камерата

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

186 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ЕКСТРАХЕПАТАЛНИТЕ ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП 187 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ЧЕРЕН ДРОБ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 188 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ЧЕРЕН ДРОБ ПРИ ЕХИНОКОКОВА БОЛЕСТ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП 189 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ПАНКРЕАС И ДИСТАЛЕН ХОЛЕДОХ, С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП 190 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ПАНКРЕАС И ДИСТАЛЕН ХОЛЕДОХ, СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП 191 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ДАЛАКА

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП 192 ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ДИАБЕТНО СТЪПАЛО, БЕЗ СЪДОВО-РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Консумативи за ендоваксистема

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 195 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТЪР ПЕРИТОНИТ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

Консумативи за ендоваксистема

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 196 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИНТРААБДОМИНАЛНИ АБСЦЕСИ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

Консумативи за ендоваксистема

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 204 ТЕЖКА ЧЕРЕПНО-МОЗЪЧНА ТРАВМА - ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Сет за ултразвукова аспирация

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Бургия за трепанация с предпазна система /краниотом/

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Хемостатична матрица

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Невробалонкатетър

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Резорбируема краниопластика

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Сет за външен ликворен дренаж

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Дуропластика

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Агресивен борер за високооборотна конзола

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Комплект електроди за невромониторинг

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 207 КРАНИОТОМИИ, НЕИНДИЦИРАНИ ОТ ТРАВМА, ПО КЛАСИЧЕСКИ НАЧИН

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Невростимулатори за спинална и вагусова стимулация

НЗОК не заплаща посочените изделия

Титаниева мрежа

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Костен цимент за краниопластика

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Краниофикс

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Дураген (изкуствена Дура)

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Фибриново лепило

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Сет за ултразвукова аспирация

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Бургия за трепанация с предпазна система /краниотом/

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Хемостатична матрица

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Невробалонкатетър

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Резорбируема краниопластика

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Сет за външен ликворен дренаж

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Дуропластика

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Агресивен борер за високооборотна конзола

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Комплект електроди за невромониторинг

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 210 ПЕРИФЕРНИ И ЧЕРЕПНОМОЗЪЧНИ НЕРВИ (ЕКСТРАКРАНИАЛНА ЧАСТ) – ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Антиадхезивен гел

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Игли за радиочестотна коагулация

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 211 "ГРЪБНАЧНИ И ГРЪБНАЧНО-МОЗЪЧНИ ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ"

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Изкуствени дискове за артропластика

НЗОК не заплаща посочените изделия

Антиадхезивен гел

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Агресивен борер за високооборотна конзола - с различни диаметри

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Заместващо костно вещество при остеосинтеза.

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Шийни и лумбални интервертебрални кейджове

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Дуропластика

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Хемостатична матрица

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Ендоскопски катетър за еднократна употреба в спиналната хирургия

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Сет за ултразвукова аспирация

НЗОК не се заплща посоченото изделие

Игли за радиочестотна коагулация

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Комплект електроди за невромониторинг

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Шийни и лумбални интервертебрални кейджове

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 217 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ НА ТАЗА И ДОЛНИЯ КРАЙНИК

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 219 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТАЗА И ДОЛНИЯ КРАЙНИК СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 220 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА РАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК С ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 221 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА РАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК С МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури
и протеза за раменна става
и протеза за лакътна става

НЗОК не заплаща посочените медицински изделия

 

КП № 222 СРЕДНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА РАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочените медицински изделия

 

КП № 225 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ С МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 226 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ С ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочените изделия

Външни и вътрешни назални сплинтове.

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

КП № 227 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ЛИЦЕВО - ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

  • Адрес:
    ул."Независимост" 2
    Русе 7002
  • Телефон:
    +359 82 887215 - Изп. директор
    +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА