Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Клинични проучвания

Заповед 254 / 05.04.2017 г.

На основание чл. 69, ал. 2 от ЗЛЗ
 
НАРЕЖДАМ
 
Чрез Комисия по етика към УМБАЛ "Канев" АД за провеждане на клинични проучвания да бъдат уведомени всички главни изследователи, които съответно да уведомяват спонсора на проучването, преди неговото започване за следните изисквания:
 
I. Заедно  с  представяне  на  Декларация  за  съгласие  на  болницата  за  провеждане  на проучването, спонсорът да представи следните документи:
1. Резюме на протокола на проучване, в размер на 1-2 страници, което да включва следната информация:
- време на провеждане и продължителност на проучването;
- предполагаем брой пациенти, които ще бъдат рандомизирани в болницата;
- ангажименти на болницата, включващи - стационарни или амбулаторни са пациентите; нуждаят ли се от медикаменти, консумативи и изследвания, извън рамките на клиничните пътеки, по които ще бъдат приемани; ще се използва ли болнична апаратура, каква и с какъв консуматив, извън рамките на пътеките; ще има ли допълнителни консултации.
- спонсорът  следва да представи  адреса на представителството  си в Р България  или в страните от Европейския съюз, както и всички необходими данни за фактура. За страните от Европейския съюз се представя задължително и VАТ №.

Заповед 243 /30.03.2017 г.

Във връзка с настъпилите изменения в чл. 39 от Наредба № 28/2008г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти и на основание чл. 69, ал. 2 от ЗЛЗ
 
НАРЕЖДАМ
 
I. Всички лекарствени продукти и медицински изделия, предназначени за клинични изпитвания, провеждани на територията на лечебното заведение, да се получават, съхраняват и отпускат от болничната аптека, съгласно протокола на клиничното изпитване.
 
II. Да се създаде необходимата организация в „Болнична аптека", така че лекарствените продукти и медицинските изделия, предназначени за клинични изпитвания, провеждани в УМБАЛ "Канев" АД да се съхраняват отделно от другите лекарствени продукти и медицински изделия, с обозначение за статута им.
 
  • Адрес:
    ул."Независимост" 2
    Русе 7002
  • Телефон:
    +359 82 887215 - Изп. директор
    +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА