Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Новини

04 Ян

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „КАНЕВ“ И БАРОНОВИЧКИЯ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ В БЕЛАРУС

Договор за сътрудничество днес подписаха проф. доктор на селскостопанските науки Василий Кочурко, който е ректор на Бароновичкия държавен университет в Република Беларус и инж. Иван Иванов, който е директор на Университетската болница „Канев“ в Русе.

„В университета се провеждат над десет международни научни и практически конференции, форуми, кръгли маси и др., а международните контакти в посока научно, образователно и културно взаимодействие значително се разширяват всяка година.“, каза доц. д-р Владимир Климук, който е заместник ректор по научноизследователската работа.

„Изпълнението на постигнатите договорености ще подпомогне провеждането на съвместни научни изследвания, обменът на учени и стажанти на основата на индивидуални покани, изпратени от страните помежду си, като страните ще осигурят възможност за заплащане на престоят им.“. Това каза изпълнителния директор на УМБАЛ „Канев“ Иван Иванов.

 Той допълни, че през 2020 г. УМБАЛ „Канев“ АД бе структуриран отдел за научноизследователска и учебна дейност, който да осигури осъществяването на процедурите по институционална и програмна акредитация.

Във връзка с осъществяването на ефективна научна и научноизследавотелска дейност бяха сключени договори за сътрудничество с Медицински университет - гр. Пловдив, Стопанска академия “Димитър Апостолов Ценов“ в гр. Свищов и Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. д-р Асен Диамандиев“ в Пловдив, както и с Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в гр. Русе, Русенска стопанска камара, Институт за мениджмънт на знания - гр. Скопие, Република Северна Македония и сега с Барановички държавен университет, Република Беларус.

Бароновичкия държавен университет в Беларус е създаден през 2004 г., като част от университета са факултети за редовно обучение (инженерни, чужди езици, педагогически, финансово-правни) и факултети за задочно обучение (инженерни, педагогически, финансови и юридически), а също Институт за повишаване на квалификацията и преквалификация. Има 28 катедри, като образователният процес се осигурява от 339 преподаватели, като седем от тях са доктори на науките, 45 с образователна и научна степен „Доктор“. В университета тогава се обучават около 6000 студенти.

През 2005 г. е създаден Факултет за усъвършенстване и преквалификация на кадри и започна изпълнението на проекти по Националната програма за научни изследвания. Провежда се и I-та Международна научно-практическа конференция на младите изследователи.

През 2006 г. Ляховичски държавен аграрен колеж се присъединена към университета като отделна структурна единица. Изпълнява се и първият мащабен проект за фундаментални изследвания.

През 2007 г. е открит Центърът за дистанционно обучение, а през 2009 г. е създаден Институт за повишаване на квалификацията и допълнително обучение.

През 2014 г. е основана научнопедагогическата школа „Научни и технологични основи за производство и втвърдяване на силно натоварени механични части и инструменти“. С подкрепата на Физико-технологичния институт на Националната академия на науките на Беларус е открита лаборатория за високоенергийни методи на втвърдяване.

Научно-практическото списание „Вестник БарГУ“ е включен в изданията на Висшата атестационна комисия и Руския индекс за научно цитиране (РИНЦ), а от 2020 г. е включен в наукометричната база Index Copernicus. В университета се издава и електронното научно списание „Научные тенденции“.

Университетът разполага с международни центрове: Център за турски език и култура, Беларуски ресурсен център за приобщаващо образование и Китайски изследователски център.

През 2020 г. бе създаден клас „Конфуций“ в сътрудничество с Серевозападния университет по горите и земеделието. През същата година Университетът откри Центъра за трансфер на технологии, като обект на иновационната инфраструктура на Република Беларус.

Припомняме, че Университетска болница „Канев“ съвместно с Регионална Библиотека „Любен Каравелов“  започна издаване на електронно научно списание „Общество и здраве“. През 2020 година са издадени 2 броя в три тома.

Изданието е реферирано в следните бази данни: Руския индекс на научно цитиране – РИНЦ, CEOOL – Електронната библиотека за Централна и Източна Европа във Франкфурт на Майн, Германия и електронната библиотека SSRN – Рочестър, САЩ. Научното списание е в референтния списък на Националния център за информация и документация (НАЦИД) към Министерство на образованието и науката.

Научното списание е достъпно на интернет платформите на УМБАЛ „Канев“, Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Google Наука и Researchgate.

През изминалата 2020 година УМБАЛ „Канев“ АД. е финансирала научно - изследователска дейност, като учените, изследователите и лекарите са подпомогнати да публикуват своите разработки и изследвания в различни български и чужди научни издания. Публикувани са над 178 научни статии, като 40% от тях са в реферираните системи на Web of Science и SCOPUS.

Съвместно с Регионална библиотека „Любен Каравелов“ е създадена и функционира виртуална библиотека, достъпна за служителите на УМБАЛ „Канев“ АД. Това звено е изградено като филиал на Регионалната библиотека.

Бе организиран и проведена VІІ-та Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“. Форумът се проведе под патронажа на Министерството на културата и  със съдействието на Фонд „Научни изследвания“ по Договор КП - 06- МНФ- 5 / 15.09.2020 г. 128 участници със 111 доклада от 8 държави – Русия, Сърбия, Италия, Северна Македония, Косово, Румъния, Беларус и България, се включиха в работата на конференцията, посветена на 170 години от рождението на Захари Стоянов. За пръв път тя беше подготвена от трима съорганизатори – Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. д-р Асен Диамандиев“ – Пловдив и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе.

Сборникът с докладите от конференцията е бъде рефериран в Google scholar, Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU), SSRN, CEEOL (Central and Eastern European Online Library) и Националния център за информация и документация (НАЦИД).

Прочетено 866 пъти Последна промяна Сряда, 06 Юли 2022 13:27
УМБАЛ Канев

УМБАЛ "Канев" АД е лечебно заведение за болнична помощ, което осъществява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за лечебните заведения, Търговския закон и останалите действащи нормативни актове. 

сайт: www.mbal.rousse.bg/
  • Адрес:
    ул."Независимост" 2
    Русе 7002
  • Телефон:
    +359 82 887215 - Изп. директор
    +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА