Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Новини

26 Окт

ДВУТОМНО ИЗДАНИЕ СЪБРА РАЗРАБОТКИ, ПРЕДСТАВЕНИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕВОЛЮЦИЯ СРЕЩУ РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ЗА МОДЕЛИТЕ НА РАЗВИТИЕ“

В средата на месец септември в Русе се състоя VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“.

Това обявиха проф. д.н. Венелин Терзиев, главен научен секретар на Университетска болница „Канев“ – Русе,  редовен професор във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – София и Русенски университет „Ангел Кънчев“  и Силва Василева, заместник директор на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе.

Те припомнят, че форумът се проведе под патронажа на Министерството на културата и със съдействието на Фонд „Научни изследвания“. Общо 129 участници със 105 доклада от 8 държави – Русия, Сърбия, Италия, Северна Македония, Косово, Румъния, Беларус и България, се включиха в работата на форума, посветен на 170 години от рождението на Захари Стоянов. Съорганизатори на конференцията са Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД в Русе.

 Темата за еволюцията и революцията във всяка една област е неразривно свързана с релацията между минало, настояще и бъдеще. Познаването на миналото и ползването на опита на тези преди нас, дават сила и увереност да градим нови модели, да творим и да се движим напред. „Ако днес преподаваме така, както сме преподавали вчера, ние ограбваме нашите деца за утре.“ – казва Джон Дюи и има право да държи на това свое твърдение. Осъзнавайки важността на събраното, на общото знание и за да представим по един по-различен и дори по-атрактивен начин онова знание и мъдрост, стартирахме процеса по организиране на поредния научен форум, търсейки промяна и известна доза иновативност, като излезем от формата на строгата научна конференция. Именно поради това поканихме учени и изследователи от различни области да представят своите гледни точки по въпроси, свързани с моделите на развитие както на отделния човек, така и на човешката цивилизация. Което беше и целта на форума – да интерпретира от различен ъгъл еволюционните и революционни процеси в обществото, да представи различни модели на развитие в сферата на наука, култура, социум, както и различните теории, учения, доктрини, които имат важна обществено значима стойност и последствия в миналото и днес. Защото без наука и иновации скокове в развитието не могат да се осъществят.

И ако „Най-важната част от образованието е преподаването на смисъла на това да се знае“, както твърди Симон Вейл, то ние организаторите се убедихме, че този смисъл трябва да се търси и в онова, което се преподава, и в онова, което дава смисъл на преподаваното.

Провокативната тема за еволюцията и революцията и за моделите на развитие привлече за участие специалисти от различни области на знанието – представители на 27 висши училища, четири института от Българската академия на науките, на Националните библиотеки в Румъния и България, Националната университетската библиотека „Гоце Делчев“ в Щип, Република Северна Македония. Свои научни разработки представиха 6 неправителствени организации от България и Румъния. С доклади участваха и партньорите-организатори от Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ в Русе и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив.

В петте работни секции се чуха становища за еволюцията и революцията от гледна точка на образование, медицина и здравеопазване, филмово изкуство, история, кино, езикознание, на точните и икономически науки, счетоводството, социология и др. Върху основата на досегашните конференции бяха надградени нов опит и възможности за активиране на академичното и международното научно-образователно сътрудничество.

В резултат от работата на форума е подготвено издание с научните с доклади в два тома, издание на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе и Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. Научното издание включва докладите на водещи имена в науката и образованието.

В състава на научния съвет на сборника влизат: проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив, проф. д-р Маргарита Богданова – преподавател в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“, проф. д-р Маруся Любчева от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, проф. д-р Любима Деспотова-Толева от Медицинския университет в Пловдив, проф. д.ик.н., д.н. (Национална сигурност), д.н. (Социални дейности) инж. Венелин Терзиев от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Военна Академия „Георги Стойков Раковски“ в София, чл. кор. проф., д.т.н. Христо Белоев и проф. д-р Ангел Смрикаров от Русенски университет „Ангел Кънчев“. Членове на редакционния екип, ангажиран с издаването на сборника, са Теодора Евтимова, Силва Василева, Кети Илиева, Валерия Йорданова, Ренета Константинова и Татяна Савова от екипа на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе.

В първата част на научното издание са публикувани пленарните доклади от конференцията. Проф. д-р Маргарита Богданова в своя доклад „Университетските бизнес модели – преди и след Covid 19“ представя бизнес модела като подход за дефиниране на стратегически намерения на университетите и обобщава най-успешните краткосрочни и средносрочни интервенции, наложили се в практиката на управление на университетите след възникване на глобалната криза Covid 19. Бизнес моделът като подход за дефиниране на стратегическите намерения на университетите разглежда проф. д-р Маруся Любчева в своето изследване „Революция в индустрията и еволюция в образованието или интелигентно развитие“. Разработката на проф. Маруся Любчева повдига актуални въпроси за дистанцията между Индустрия Х.0. и Образование У.0., за търсенето на модели на съответствие между образование и индустрия и намирането на пътища за тяхното сближаване. „Учителят и ученикът: quo vadis?“ на проф. д-р Любима Деспотова-Толева се фокусира върху медицинското образование и основната цел, която носи в себе си – грижата за човешкото здраве като най-висшето човешко благо. Екип, ръководен от научния ръководител на форума – чл. кор., проф., д.т.н. Христо Белоев „Визия за университета на бъдещето“ представя обстойно изследване върху актуални въпроси, свързани с промените във висшето ни образование, така че то да отговори на нуждите на цифровата икономика и общество. Пленарният доклад на проф. д.ик.н., д.н. инж. Венелин Терзиев „Науката като инструмент за социално развитие“ обстойно разглежда въпросите за ефективността като социален феномен и акцентира върху методите и инструментите за измерване на науката като показател за нейната значимост.

В съдържанието на сборника научните трудове са систематизирани в рамките на тематичните направления, по които работиха участниците в конференцията: „Лингвокултурологични и исторически модели на развитие“; „Еволюция и революция в изкуството и комуникациите“; „Икономика, общество, здраве“; „Еволюция и революция – политически и правни аспекти и образователни модели на развитие“.

Някои от ключовите доклади, включени в сборника, са на проф. д.ф.н. Иванка Янкова и д-р инж. Искра Цветанска от Университет по библиотекознание и информационни технологии – „Еволюция на техники и стратегии към опазване на писмено наследство“; на преподавателите в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ проф. д-р Галина Лардева – „Снемане на отношението революция – еволюция в историческото изучаване на изкуството“ и проф. д-р Стела Митева-Динкова – „Еволюция в обучението – рефлексия от съвременните условия“; на доц. д-р Елица Вълчева-Куманова от Русенския университет „Ангел Кънчев“ – „Златното правило на обществения договор“; на проф. доктор на науките инж. Венелин Терзиев от Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ – Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, д-р Марин Георгиев и инж. Иван Иванов от Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ – Русе и на доц. д-р Илина Арменчева от Военна академия „Г. С. Раковски“ – София – „Балансирана карта за оценка – революция или еволюция в нетрадиционните модели за управление и устойчиво развитие“; на проф. д-р Петко Петков от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – „За революционния финал на еволюционното българско възраждане“ и мн. др.

Своя принос в научното ниво на сборника внасят чуждите автори, сред които ще споменем доц. д-р Олга Андреева, ст. пр. Валерия Дмитриева и Никита Бухов от Ростовски държавен икономически университет, Русия; доц. д-р Владимир Климук от Барановишки държавен университет, Барановичи, Беларус; проф. д.н. Весела Радович от Белградски университет, Сърбия; инж. Васил Йорданов от Политехнически университет Милано, Италия; Вилма Йованова и Зоран Костовски –от Национална университетска библиотека „Гоце Делчев“ в гр. Щип, Република Северна Македония; Йоана Крихана – представител на Националната асоциация на публичните библиотекари и библиотеки в Букурещ, Румъния и Университетска политехника в Букурещ; проф. д-р Роберт Димитровски, Лиляна Пушова-Стаменкова и Павле Тръпески – МИТ Университет, Скопие, Република Северна Македония; проф. д-р Баки Колеци – Университет „Хаджи Зека“, Печ, Косово; проф. д.п.н. Инна Федотенко – Тулски държавен педагогически университет, Русия и др.

Сборникът с докладите от VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“ ще бъде рефериран в Google scholar, Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU), SSRN, CEEOL (Central and Eastern European Online Library) и Националния център за информация и документация (НАЦИД).

За различната визия на форума допринесоха и представителите на съорганизаторите от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив. Техният концерт с участието на Академичен народен хор с ръководител проф. д-р Костадин Бураджиев, Трио „Сопрано“ – Петя Цончева Вардева, Биляна Андрончева и Кристина Жечкова, оперните певци – специализанти Ванг Ие, Шуайтонг Ванг и Ли Минхай в акомпанимент на пиано Елвира Матева, танцьорите студенти от специалност Българска народна хореография с ръководител Ивайло Маджаров и акордеонистът ас. Ангел Маринов, се превърна в истински празник както за участниците в конференцията, така и за жителите и гостите на Русе. Всички те не само създадоха неповторима атмосфера, а възпитаваха околните млади хора със своето поведение, премерени движения, танци, пеене, което неизменно е част от един продължаващ образователен процес.

„Ако всички преподаватели осъзнаят, че именно качеството на мисловния процес, а не фабрикуването на верни отговори, е мярката за образователен растеж, то ще се случи нещо съвсем малко по-различно от революция в обучението.“, казва Джон Дюи. Именно това търсихме и, надяваме се, успяхме да постигнем тук, в Русе, в тази по-различна научна конференция. Успешно проведеният международен форум привлече вниманието и насърчи обмена между преподаватели, изследователи, докторанти, както и всички, които имаха интерес към темата на международно, национално и местно ниво. Създадени са нови международни контакти за обмен в областта на образованието, здравеопазването, науката и културата. Затова днес вече всички ние гледаме към следващия такъв форум, който се очаква да се проведе през месец септември 2021 г. под мотото: "Промените в глобалния свят и новите решения".

Прочетено 308 пъти
УМБАЛ Канев

УМБАЛ "Канев" АД е лечебно заведение за болнична помощ, което осъществява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за лечебните заведения, Търговския закон и останалите действащи нормативни актове. 

сайт: www.mbal.rousse.bg/
  • Адрес:
    ул."Независимост" 2
    Русе 7002
  • Телефон:
    +359 82 887215 - Изп. директор
    +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА