Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Отделения

Болнична аптека

Понеделник, 22 Януари 2018

Аптеката извършва лекарствоснабдяване на УМБАЛ „Канев“ АД, разпределението на лекарствените средства по отделенията, снабдяване и разпределение на медицински изделия и дезинфектанти.

Публикувано в Болнична аптека

Микробиологична лаборатория

Събота, 31 Декември 2016

В лабораторията се извършват клинико-микробиологични изследвания на лежащоболни лица в различните отделения (ексудати, пунктати, секрети, храчки, урини, ликвор, фецес и др.) за аероби и анаероби.

Обзавеждането включва автоклави, стерилизатори, хладилници, термостати, джарове за анаероби, ламинарен бокс, лабораторен дейонизатор.

Лабораторията притежава сертификат № М-290 от 2017г. за външен контрол на качеството от Националния център по заразни и паразитни болести.

Публикувано в Отделения

Клинична лаборатория

Събота, 31 Декември 2016

Лабораторията работи 24 часа в денонощието, без прекъсване.

Изследванията, които се извършват в Клинична лаборатория, са: пълна кръвна картина с 22 показателя; специфични белтъци и маркери на възпалението; електролити; липиден профил, субстрати и ензими; хормони, туморни маркери, метаболитни маркери и лекарства; хепатитни маркери; кардиологични маркери; хемостазни изследвания; кръвно-газов анализ; вирусологични маркери; уринни изследвания; тест за бременност; тест за окултно кървене.

Лабораторията е осигурена със съвременна аналитична апаратура, като: хематологични броячи (Cell Dyn 1700, Cell Dyn 1800, LH 750), интегрирана система за биохимичен и имунологичен анализ Uni Cel DxC 600i, имунологичен анализатор AxSYM, биохимичен анализатори (Synchron CX 9 PRO, Alcyon 300), автоматични хемокоагулометри (Amax, ACL Elit), полуавтоматичен хемокоагулометър Start 4, глюкоанализатори, йон-селективни анализатори; автоматичен и полуавтоматичен уринни анализатори.

В лабораторията се изпълнява стратегия за качество на клинико-лабораторните резултати, включваща: вътрешно-лабораторен качествен контрол за точност и възпроизводимост с международно-възприети критерии; използват автоматичните програми за контрол на анализаторите и програмния продукт Med Lab QC; ежемесечно участие във външна оценка на качеството по български за рутинни изследвания и международни за високоспециализирани изследвания системи за качество; използване на високонадеждни рутинни методи за аналитична сигурност (възпроизводимост, точност, интерференция), съдържащи се в стандартните работни процедури (SOP).

Публикувано в Отделения

Образна диагностика

Събота, 31 Декември 2016

В Образна диагностика се обслужват пациенти от отделенията на болницата, амбулаторни пациенти по спешност от Спешно отделение, пациенти с направления по Здравна каса и платени изследвания по желание на пациента по определен от УМБАЛ "Канев" АД ценоразпис.

В отделението се извършват: конвенционални дигитални рентгенови изследвания - скопични и графични; компютър-томографска диагностика – 64 срезов спирален и 16 срезов спирален скенери; нативни и контрастни изследвания на глава, гръден кош, гръбначен стълб, корем и крайници; КТ ангиографии на съдовете на мозъка, тялото и крайниците; дентално планиране при зъбно имплантиране; магнитно-резонансна томография на глава, гръбначен стълб, корем и крайници.

Всички рентгенови образни изследвания са съобразени с националния стандарт по Образна Диагностика и са с минимално лъченатоварване.

Резултатите от изследванията се дават на пациентите в същия ден, в рамките на един час, както и квалифицирана лекарска интерпретация на изследването, снимки и запис на диск.

Публикувано в Отделения

Трансфузионна хематология

Събота, 31 Декември 2016

Основна дейност на отделението е вземане, съхраняване на кръв и кръвни биопродукти, които се използват в лечебните заведения на територията на област Русе. В отделението се извършват: изследване на кръвна група и Rh фактор, подбор на съвместима кръв за реципиенти.

В отделението се извършва кръвовземане, осъществявано от два екипа - стационарен и подвижен, извършващ кръвовземане на територията на област Русе; експедиция на кръв и кръвни биопродукти, които се използват в лечебното зеведение. За целта в структурата е изградено лабораторно звено, състоящо се от две лаборатории: изосерологична за изследване на кръвни групи АВО и Rh на пациенти и граждани; и имунохематологична за подбор на съвместима кръв на пациенти: търсене на антитела на бременни и политрансфузирани пациенти.

 

Работно време с кръводарители: Понеделник – Петък от 07:30 до 12:30 ч.
Телефон за справки: 082 887236

За кръводаряване се приемат здрави хора на възраст от 18 до 60 години, за които освидетелстващият лекар е преценил, че няма опастност за здравето им и за здравето на приемателя.

Безвъвзмездните кръводарители, които не са за конкретен болен, се ползват с предимство пред всички други.

Близките на пациенти в лечебните заведения на град Русе могат да дарят кръв също и в градовете Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново.

Публикувано в Отделения

Обща и клинична патология

Събота, 31 Декември 2016

В отелението по обща и клинична патолгия се извършва патологоанатомична и диагностична дейност, аутопсии и диагностика на хистологични препарати (биопсии и некропсии) и цитонамазки.

Публикувано в Отделения

Съдебна медицина

Събота, 31 Декември 2016

В Съдебна медицина се извършват следните дейности:

Съдебномедицинско освидетелстване на живи лица, по тяхно желание – извършва се личен съдебномедицински преглед на пострадали лица и/или проучване на медицинска документация, за установяване на травматични увреждания при криминални инциденти, битови инциденти, ПТП, домашно насилие, насилие над деца и др.; осъществява се и за установяване на състояние на половите органи. Издава се съдебномедицински документ – съдебномедицинско удостоверение, който може да послужи при полицейски преписки, досъдебни производства, съдебни дела, застрахователни събития и др.;

Писмена съдебномедицинска консултация – отговаря на различни медицински въпроси от компетенцията на съдебномедицинската специалност, след проучване на медицинска документация. Издава се съдебномедицински документ - съдебномедицинска консултация, която може да послужи при съдебни дела, застрахователни събития и др.;

Съдебномедицинска аутопсия по желание на роднини на починалия – осъществява се съдебномедицинска аутопсия, при която се извършват външно и вътрешно изследване на трупа, съдебномедицински, лабораторни и химически изследвания за установяване на травматични увреждания, заболявания, причина за настъпване на смъртта и други специфични въпроси. Издава се съдебномедицински документ - съдебномедицински аутопсионен протокол, който може да послужи при полицейски преписки, досъдебни производства, съдебни дела, застрахователни събития и др.;

Лабораторни изследвания и съдебномедицински тестове - извършват се като допълнителни изследвания при съдебномедицинско освидетелстване на живо лице или при съдебномедицински аутопсии;

Тоалет, обличане и издаване на починали лица - подготовка, обличане с дрехи, предоставени от близките и предаване на тялото;

База за съдебномедицинска експертна дейност – в отделението се поддържа база за изготвяне на съдебномедицински експертизи на труп (изследване на трупове при казуси на насилствена/убийство, самоубийство и нещастен случай/ и скоропостижна смърт, изследване на скелетизирани трупове или части от разчленени трупове, изследване за идентификация на личността); съдебномедицински експертизи на живи лица (за установяване на телесна повреда, при полови прояви и полови престъпления и други казуси, възникнали в хода на досъдебни производства и съдебни дела); съдебномедицински експертизи по писмени данни (за отговор на различни въпроси от медицинско естество, възникнали при досъдебни производства и съдебни дела).

Дейностите, извършвани в отделението, се заплащат по ценоразпис, утвърден от Изпълнителния директор на УМБАЛ "Канев" АД.

Кабинетът за прегледи (Сектор „Живи лица и документация“) се намира в старата сграда на УМБАЛ "Канев" АД, ет.1, каб. №12.

Сектор „Танатология“ (аутопсионни зали, хладилни камери за съхранение, хистологична лаборатория) се намира в сутерена на Хириргичен блок на УМБАЛ "Канев" АД.

Работно време:
Приемане и получаване на документи - всеки работен ден от 07:00 до 15:00 часа в кабинет №12;
Съдебномедицински освидетелствания - всеки работен ден от 11:00 до 13:00 часа в кабинет №12.

Вземане на починали лица:
Всеки работен ден от 08:00 до 14:00 часа (14:00-16:00 – санитар на разположение – след разрешение на главната сестра);
Събота и национални празници от 09:00 до 10:00 (10:00-13:00 – санитар на разположение – след разрешение на главната сестра);
Неделя (09:00-13:00 – санитар на разположение – след разрешение на главната сестра).

Публикувано в Отделения

Диализно лечение

Събота, 31 Декември 2016

В отделението се организират дейностите по:

 • бикарбонатно хемодиализно лечение на болни с ОБН и терминална ХБН;
 • перитонеална диализа;
 • приложение на други методи на извънбъбречно очистване на кръвта - ултрадифузия, хемокарбоперфузия;
 • приложение на извънбъбречни методи за очистване на кръвта при спешни състояния и остри интоксикации;
 • подготовка на болни с терминална ХБН за бъбречна трансплантация;
 • наблюдение и лечение на болни в преддиализен стадий на ХБН;
 • подготовка на болни с напреднала ХБН за диализно лечение.
Публикувано в Отделения

В Спешно отделение се оказва спешна медицинска помощ на всички пациенти от страната, чужди граждани, пациенти с направления от доболничната помощ, пациенти от други болници и дошли сами.

Режимът на работа в отделението е непрекъснат - 24 часа в денонощието.

Структурата на Спешно отделение включва:

 • травматологичен кабинет със зала за репозиции с модерен рентгенов апарат;
 • хирургичен кабинет с манипулационна за малки хирургически интервенции;
 • терапевтичен кабинет;
 • шокова зала, оборудвана с необходимата съвременна апаратура и консумативи и зала за диагностично уточняване и наблюдение до 24 часа.

При необходимост на пациентите в отделението се провеждат консултации с всички видове специалисти на болницата.

Публикувано в Отделения

Централна операционна

Събота, 31 Декември 2016

УМБАЛ "Канев" АД разполага със съвременен, напълно оборудван операционен блок.

Оборудването с необходимия инструментариум, консумативи и апаратура, операционно бельо е на съвременно ниво и позволява оказване на планова и спешна медицинска помощ по всяко време на денонощието. Всички зали са оборудвани и със съвременна анестезиологична апаратура.

Всяка операционна зала е оборудвана с операционна маса, операционна лампа, електронож; има отоплителна и аспирационна система, подкрепена с климатик по изискване и стандарт за поддържане на необходимата температура.

Публикувано в Отделения
Страница 1 от 3
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА